Nazaj domov

Sprejeti predlogi 2022

V vsaki od 26 krajevnih skupnosti bo Mestna občina Kranj izvedla projekt oziroma projekte, ki so na glasovanju prejeli največ glasov in jih je mogoče realizirati s sredstvi, ki so na voljo v ta namen – v okviru participativnega proračuna MOK za leto 2022 je posamezni krajevni skupnosti namenjenih 24.000 evrov z DDV-jem.

Besnica

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo koloparka v Spodnji Besnici pri Kranju. Tovrstna igrišča so namenjena otrokom vseh starosti in pripomorejo k čim več gibanja otrok na zraku. Prav tako sem opazila, da imajo po vseh krajevnih skupnostih tovrstne parke za kolesa in so vedno dobro obiskana in dobrodošla za otroke. Obenem je Besnica le 4 km oddaljena od Kranja.

Zakaj ta predlog?

Pripomore k čim več gibanja otrok. V Besnici nimamo še nobene podobne stvari, prav tako nič primrenega za gibanje mlajših otrok, predvsem pa tudi mladine - najstnikov.

Kaj predlagate?

Ureditev koloparka. Za izvedbo tega projekta, ki predstavlja finančen zalogaj, mi pa bi ga v krajevni skupnosti ponudili v brezplačno uporabo, potrebujemo pomoč MOK.

STANJE PROJEKTA: IZVEDENO

Kratek opis projektnega predloga

Mestna občina je na začetku leta 2021 na omenjeni parceli posekala skupno 15 dreves. Občinski pogodbenik je odstranil hlodovino in veje s parcele, ostalo pa je ostalo tam. Tako smo karajani v naslednjih mesecih opazovali, kako se parcela zarašča z grmovjem in plevelom. Glede na to, da je bilo izvedeno sekanje dreves, bi bilo po našem mnenju treba čim prej izvesti tudi zemeljska dela, se pravi odstranitev štorov, nasutje zemlje in sajenje trave. Tako pa imamo sedaj neurejeno območje okoli ekološkega otoka. Krajane nas skrbi tudi dejstvo, da se parcela zarašča z grmovjem, trnjem ... Ker se na tem delu nahaja ekološki otok, je sedaj dobra priložnost, da se ga preuredi v modernejšo izvedbo ECOdip z vsemi prednostmi, ki jih prinaša (dostopnost osebam z zmanjšano mobilnostjo, večji volumen in posledično manj praznenj, lepši videz ...). Tu se nahaja tudi informativna tabla Slap Šum, ki je že zbeledela in zato potrebna zamenjave.

Zakaj ta predlog?

Predlagam izvedbo zemeljskih del z odstranitvijo šotorov, nasutje nove zemlje in posaditev trave. Predlagam zamenjavo obstoječega ekološkega otoka z novim ECOdip otokom. Predlagam zamenjavo obstoječe informativne table "SLAP ŠUM" z novo in postavitev klopce ob tabli. Želim urejeno zemljišče v neposredni bližini moje stanovanjske hiše, v sredini naselja in ob izhodišču za slap Šum, ki ga obišče zelo veliko obiskovalcev.

Kaj predlagate?

Zamenjati je potrebno obstoječi ekološki otok z novim. Potrebno je urediti okolico otoka, se pravi odstraniti štore dreves, ki so rasla na omenjeni parceli, ter zasaditi travo. Izdelati novo informativno tablo za slap Šum, ob tabli postaviti klopco.

Kratek opis projektnega predloga

Sedanje otroško igrišče omogoča vaškim otrokom druženje in igranje v ograjenem igrišču, kjer razvijajo spretnosti, samostojnost ter druženje z vrstniki. Otroško igrišče je delno pokrito z mehko umetno maso, delno s peskom in ravno ta je tisti, ki povzroča nevšečnosti.

Zakaj ta predlog?

Zaradi neprenašanja peska po celotnem otroškem igrišču in zaščiti otrok pred zdravstvenimi težavami.

Kaj predlagate?

Zamenjavo peska z mehko umetno maso, skrb za varnost.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev makadamske občinske ceste, kar bo dalo kraju urejen videz in varnost, saj se ob večjem deževju pojavljajo globoke udarne jame, na lokalno cesto se izpira pesek, kar povzoroča potencialno nevarnost za ostale udeležence prometa.

Zakaj ta predlog?

Uporabniki dovozne makedamske poti si že dlje časa prizadevajo, da se asfaltira ena zadnjih makedamskih poti v tem delu vasi. Dogovori s KS tečejo od leta 2014 dalje, ko je bila vložena prva prošnja in je bilo s strani KS dano tudi zagotovilo, da bo asfaltiranje realizirano. Težave se pojavljajo pozimi, ko je vozišče zaradi delovanja vremenskih pojavov (zmrzal, vlaga) blatno, in poleti ob obilnem deževju, ko nastajajo globoke udarne jame.

Kaj predlagate?

Predlagamo ureditev vozišča in asfaltiranje ter ureditev odvodnjavanja.

Kratek opis projektnega predloga

Spomenik v Zgornji Besnici pri Kranju - spominsko znamenje talcem; krajani Besnice želimo, da se obeležju poda dostojen videz, kot mu pripada.

Zakaj ta predlog?

Spominsko obeležje, ki ga predlagamo za obnovo, je enota memorilane kulturne dediščine EŠD: 16442 in jo je postavil Krajevni odbor ZB NOV Besnica v septembru 1961.

Kaj predlagate?

Spomenik se nahaja sredi vasi, ob glavni cestni povezavi; želimo, da se uredi in sanira.

Kratek opis projektnega predloga

Na utrjeni poti je že desetletje vzpostavljenih 25 postaj s pojasnjevalnimi tablami, za katere ima MOK že soglasja za postavitev. Predlog ni sofinanciran s strani občine, lahko pa predstavlja turistični produkt v interesu MOK. Pot je redno obiskujejo domačini in drugi obiskovalci, a je trenutno neurejena, mestoma nevarna. Nekatere table je po ujmah KS Besnica sicer obnovila, določene pa je treba zaradi padlega in odmrlega drevja ter zaraščenosti prestaviti, obnoviti ali jim dodati vsebino. Načela gozdne pedagogike spodbujajo učenje v naravi ter učenje s poskušanjem, zato menimo, da so obnova in dodatne vsebine na poti nujne, z obnovo se strinja tudi soavtor idejne zasnove Zavod za gozdove Slovenije.

Zakaj ta predlog?

Zaradi starosti tabel so nekatere točke potrebne modernizacije in dodatnih vsebin (idejna zasnova in priprava besedil za table), nekatere bo nujno obnoviti delno ali v celoti (nakup lesenih in kovinskih delov), ali pa je le za odstraniti padlo drevje (ročna dela, strojne ure - sečnja, spravilo). Najlepši del poti na Rovnik je zagotovo vedutni razgled na celotno Gorenjsko in Alpe pri točki 8, ki ga bo treba zaradi uspešnega razvoja mladja prestaviti višje ob pot ter izvesti vedutno košnjo. Zaradi številnih kraških pojavov to območje nekateri imenujejo tudi Besniški kras. Za najbolj znani jami na območju Rovnika - Bidovčevo luknjo in Podskokarjevo jamo, ki sta zavarovani tudi kot naravni vrednoti državnega pomena, predlagamo dodatni tabli.

Kaj predlagate?

Za grobo vzdrževanje poti bo potrebno precej fizičnega dela ter posek in spravilo vsaj 10 (20 m3) nevarnih in odmrlih dreves. Zaradi neaktualnosti cca 10 tabel je treba na novo napisati pojasnjevalna besedila in natisniti nove tablice. Manjka nekaj vsebin, ki jih lahko pripravijo snovalci te poti. Nekaj stojišč je bilo fizično premaknjenih (po sečnji v gozdu), zato je treba kupiti in temeljiti nova lesena ogrodja. Za novo in dodatno vsebino tabel naj bodo odgovorni snovalci poti (Zavod za gozdove Slovenije oz. Kranjsko gozdarsko društvo).

Kratek opis projektnega predloga

Ulica oziroma pot je neosvetljena. Zaradi novogradnje se je promet (vozil in pešcev - kar nekaj je osnovnošolskih otrok) povečal. V prihodnosti se bo na tem območju po vsej verjetnosti še gradilo, zato bo prometa in pešcev še več. Zaradi večje varnosti predlagam postavitev javne razsvetljave.

Zakaj ta predlog?

Postavitev javne razsvetljave.

Kaj predlagate?

Postavitev stebrov javne razsvetljave. Potrebno je preveriti možnost priklopa na električno napajanje. 

Predlagam naslednje posege: 

  • Opcija 1: Postavitev svetilk s priklopom na javno električno napajanje.
  • Opcija 2: Postavitev solarnih svetilk.

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Obnova fasade na gasilskem domu prostovoljnega gasilskega društva Bitnje.

Zakaj ta predlog?

Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje ima svoje prostore na lokaciji Zgornje Bitnje. Fasada objekta je ogledalo vsake hiše in glede na to, da je lokacija ob glavni cesti, se že na daleč vidi dotrajanost fasade, da o energetski učinkovitosti ne govorimo.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se na obstoječi stavbi izvede kompletna prenova celotna fasade. Sam obstoječi objekt je slabo izoliran, s čimer izgublja na energiji. Z realizacijo projekta pa bi zagotovili, da bi primerna toplotna izolacija omogočila energetsko učinkovitosti objekta in objekt zaščitila pred zunanjimi vplivi ter zagotovila estetski videz.

STANJE PROJEKTA: IZVEDENO

Kratek opis projektnega predloga

Obnova starega in dodatna igrala na otroškem igrišču Direndaj v Spodnjih Bitnjah pri nogometnem igrišču. Obnova igrišč za odbojko, ki sta poleg otroškega igrišča, in razširištev igrišča še za igrala za starejše.

Zakaj ta predlog?

Naša velika KS, ki šteje več kot 2000 prebivalcev, ima samo eno malo igrišče poleg nogometnega, ki so ga pred mnogimi leti zgradili krajani. Mladina nima prostora za igro oziroma prosti čas.

Kaj predlagate?

Obnova starega igrišča, dodati nova igrala, možnost razširitve še za igrala za starejše. Obnova dveh odbojkarskih igrišč, ki sta poleg. Namestitev klopi za sedenje.

STANJE PROJEKTA: IZVEDENO

V Bitnjah ne na otroškem igrišču, ki je ob nogometnem igrišču, prostor dobilo plezalo heksagon.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam postavitev informativne table v bližini krožišča v Zgornjih Bitnjah, na kateri bo napisana kratka zgodovina vasi in pojasnilo, katere elemente naravne in kulturne dediščine vasi ponazarja urejen jedrni del krožišča, na katerem stoji silhueta replike lončka, najdenega v Srednjih Bitnjah, v staroslovanskem grobu iz 8. do 10. stoletja.

Zakaj ta predlog?

Informativna tabla pri krožišču je logična posledica lepo urejenega krožišča. Mnogi domačini in drugi mimoidoči iščejo pojasnilo, kaj poleg estetske rešitve sporoča lonček in grbina s kamnito osnovo. Predlog vsestransko podpira krajevna skupnost.

Kaj predlagate?

Krožišče s to tablo, z lončkom v sredini krožišča, z obnovljenim Prastorovim kozucem v bližini in z ostankom velike vaške lipe na bližnjih Bantalah predstavlja prvi kulturno-zgodovinski krog na vasi. S takimi krogi je smiselno nadaljevati po vasi naprej in jo povezati v neko kulturno-zgodovinsko celoto. Poleg tega so lepe možnosti, da zgodbo povežemo še z s sosednjimi krajevnimi skupnostmi. 

Kratek opis projektnega predloga

Glede na skrb za varnost v naselju že nekaj časa prosimo za fiksni oziroma ne-prestavljivi prikazovalnik hitrosti na javni razsvetljavi pri Mizarstvu Jezeršek, Zgornje Bitnje 97. Ta cesta je zaradi novih hiš postala zelo prevozna in tudi hitrosti višje od predpisanih. Mislim, da je semaforček nujno potreben. 

Zakaj ta predlog?

Varnost v naselju. Veliko novih hiš in otrok na cesti, prav tako tudi odraslih in živali.

Kaj predlagate?

Z fiksnim prikazovalnikom hitrosti bi dosegli, da bi vsak zmanjšal hitrost, sploh z vzpodbudnim smeškom, ki se prikaže.

Kratek opis projektnega predloga

Na dveh mestih bi se izvedla preusmeritev potoka Štajna v potok Žabnica za zmanjšanje poplavne ogroženosti osrednjega dela območja Bitenj, in sicer od sredine Zgornjih Bitenj do Spodnjih Bitenj.

Zakaj ta predlog?

Predlog se podaja na podlagi dolgoletne problematike poplavljanja potoka Štajna.

Kaj predlagate?

S predlogom bi odpravili nevarnost poplavljanja stanovanjskih objektov. S te bi se dvignila kvaliteta bivanja velikega števila prebivalstva, katerih objekti mejijo neposredno na območje potoka Štajna.

Kratek opis projektnega predloga

Nasad lip (listavcev) in postavitev klopi pod lipami. Zemljišče ob platoju pred vežicami na pokopališču v Bitnjah je v lasti MO Kranj. Trenutno je parcela travnik. Predlagam nasad dreves vzdolž južne stranice platoja pred vežicami. Senca dreves bi omogočila, da v poletni pripeki povečamo varnost žalujočih med obredi slovesa od pokojnika.

Zakaj ta predlog?

Običajno so pogrebne slovesnosti v popoldanskih urah. V vročem delu leta je na platoju pred vežicami nevzdržno. Razen v poslovilnem objektu ni naravne sence. Ob domnevi, da se pogrebov običajno udeležijo svojci in znanci, je pričakovati, da so tam pretežno starejše osebe, ki so zaradi vročine izpostavljene dodatnim zdravstvenim tveganjem. Ko obiskujem mesta v tujini, me pot pogosto pelje tudi na večja pokopališča. Všeč so mi parkovna pokopališča. Pogosto vidiš ljudi, ki tam sedijo na klopcah, počivajo, berejo in se pogovarjajo.

Kaj predlagate?

Predlagam, da vzdolž južne stranice poslovilnega platoja ob vežicah nasadimo listnata drevesa, ki bi v vročem delu leta dajala nekaj sence na tlakovanem območju. Smiselno bi bilo tudi, da se postavi klopce ob poslovilnem objektu v senco.

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah na območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.), je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer so se pred leti izvajale aktivnosti, so zamrle.

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem.

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Posadili smo 15 dreves, večinoma medonosnih: rumeni dren, mali jesen, belocvetni dren, trokrpo jablano, rdečecvetni divji kostanj (dve drevesi), japonsko soforo, zelkovo, koprivovec, švedski smokovec, stebrasti enovratni glog,črni gaber, tulipanovec, navadni hikori, cer.

 

 

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev lovilnih mrež za nogometnima goloma na šolskem igrišču OŠ Matije Čopa Kranj.

Zakaj ta predlog?

Šolsko nogometno igrišče uporabljajo krajani v popoldanskem času, ob koncu tedna in med počitnicami. Žoge, ki zgrešijo gol, se odkotalijo ponavadi zelo daleč, kar ustavlja igro in se izgublja njena intenzivnost. Prav tako so močne žoge lahko nevarne za uporabnika drugih igrišč (npr. atletska steza).

Kaj predlagate?

Za vsakim nogometnim golom bi vbetonirali 6-metrske vročecinkane stebre, na katere bi obesili najlonsko lovilno mrežo, ki bi lovila žoge (v dolžini 24 m).

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

 

 

Kratek opis projektnega predloga

Lovilna mreža za žoge ob šolskem športnem igrišču, da le-te ne bodo padale na sosednjo stavbo Cvetličarne Aleš.

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem.

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja.

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam preureditev poljske poti v sprehajalno pot, s katero bi omogočili varno rekreacijo vaščanom vseh starosti v vseh vremenskih pogojih.

Zakaj ta predlog?

Rekreacija v naravi je pomemben del zdravega preživljanja prostega časa, zato so poljske poti za vasjo Britof v lepem vremenu polne sprehajalcev in drugih rekreativcev. V obdobju slabega vremena pa poti postanejo blatne drsalnice in nevarne za poškodbe, zlasti starejših, zato so v tem času poti mnogo manj obiskane. Sprehajalci se tudi izogibajo nevarnih poti in s hojo drugje povzročajo škodo na kmetijskih zemljiščih.

Kaj predlagate?

Predlagam izravnavo poljske poti, nasutje peska in utrjevanje. Tako urejene poljske poti bi bile mnogo bolj varne in bi omogočile rekreacijo v vseh vremenskih pogojih in vseh letnih časih. Z ureditvijo predlagane poti bi omogočili dostop (brez uporabe prometnih cest) tudi do že primerno urejenih poljskih poti v Občini Šenčur (npr. parcela št.1794/1, k. o. 2106 Visoko) ter s tem razširili območje površin za varno rekreacijo.

STANJE PROJEKTA: IZVEDENO

Kratek opis projektnega predloga

V športnem parku bi bila super popestitev zunanji fitnes (na občinski zemlji, zraven koloparka/pumptracka).

Zakaj ta predlog?

Nove garderobe v smislu dveh kontejnerjev bi nepredstavljivo izboljšale pogoje za naših 100+ otrok. Garderobe bi uporabljali tudi vsi, ki bi umetno travo najeli. Rešili se bomo starih garderob, ki so že sedaj, roko na srce, za porušiti in nič drugega. Zunanji fitnes bi bil še dodatna ponudba v našem športnem parku.

Kaj predlagate?

Glede na to, da se je začelo veliko projektov v športnem parku in okolici, bi bil fitnes na prostem super pridobitev. Še več projektov je v planu od ljudi iz bivše oljarice in nas iz nogometnega kluba.

Kratek opis projektnega predloga

Na območju t. i. športnega parka pri nogometnem igrišču je potrebna postavitev pitnika. Otroci, njihovi starši in mladina se vse več rekreirajo in zadržujejo na območju koloparka (pumptrack). Ker bi s svežo tekočo vodo iz pitnika vsem obiskovalcem omogočili osvežitev, bi bila to dobra pridobitev na tem območju.

Zakaj ta predlog?

Ker je na tem območju visoka obiskanost, nikjer pa ni možnosti uporabe pitne vode.

Kaj predlagate?

Pitnik s tekočo vodo.

Kratek opis projektnega predloga

Na območju t. i. športnega parka bi v sklopu že obstoječih športnih aktivnosti umestili enojni koš za košarko. Ker je območje zelo obiskano, bi mladostnikom ponudili dodatno aktivnost. Koš za košarko bi bil primerne za igro 3 na 3. Prav tako pa bi v prihodnosti lahko organizirali aktivni športni oddih za mlade in starejše pod vodstvom trenerke košarke.

Zakaj ta predlog?

Dolgoročni razvoj športnega parka bi popestril in izboljšal ponudbo za aktivno preživljanje prostega časa.

Kaj predlagate?

Asfaltno podlago in koš za košarko. Dimenzije 6 m x 6 m ali podobne ustrezne dimenzije.

Kratek opis projektnega predloga

Vzpostavitev trim-otoka z napravami za vadbo ter postavitev dveh miz za namizni tenis.

Zakaj ta predlog?

V KS Britof manjkajo površine za šport in rekreacijo. Delež otrok in odraslih, ki se gibajo, je iz leta v leto večji. To dokazuje tudi postavljen kolopark v Britofu, dodatna vsebina pa je predvsem dobrodošla za odraslo in starejšo populacijo. Trim-otoki, ki se postavljajo v drugih slovenskih občinah, so prilagojeni tudi starejši populaciji. Na napravah lahko usposobljeni vaditelji iz društev v MOK občanom predstavijo varno vadbo in jih vzpodbujajo pri gibanju.

Kaj predlagate?

Predlagam vzpostavitev trim-otoka z napravami ter postavitev dveh miz za namizni tenis. Trim-otok z napravami bo vzpodbudil mlajšo generacijo k vadbi, srednješolski populaciji ter odraslim ponudil vadbo, ki je v covid-časih bolj primerna na prostem kot v zaprtih prostorih. Postavitev miz za namizni tenis za starejše je v preostalih občinah presegla vsa pričakovanja, občani čakajo na prosto mizo za igranje.

Center

Kratek opis projektnega predloga

Otroško igrišče Pungert je verjetno najbolj obiskano igrišče v Kranju, dostopno vsem in skozi vse leto. Predlagamo celostno ureditev. Nova igrala tudi za invalidne otroke (vrtiljak za invalidne vozičke). Poimenovanje v Krančkovo igrišče (mural z motivom Krančka). Dodati pitnik, pametno klop za polnjenje mobilnih naprav in stojala za kolesa.

Zakaj ta predlog?

Predlagamo celostno ureditev igrišča (obnovo obstoječih igral in dodajanje novih igral, prilagojenih tudi invalidom). Zaradi velikega obiska v poletnih mesecih predlagamo ureditev območja z urbano opremo, ki je skladna z urbano opremo okolice. S tem projektom želimo celostno urediti območje, ki skupaj z Otroškim stolpom Pungert, Glasbeno šolo Kranj in in Galerijo Pungert tvori »otroško čertrt« po meri uporabnika (otrok, mladine in staršev) in prijazno invalidom. Predlagamo igralo za invalide, npr. vrtiljak, na katerega lahko zapelješ z invalidskim vozičkom. Predlagamo tudi poimenovanje igrišča (npr. Krančkovo igrišče) in poslikavo stene Glasbene šole Kranj, ki meji na igrišče. Zaradi večjega udobja predlagamo prestavitev pitnika, ki se nahaja na parkirišču med parkirnimi mesti, bližje otroškemu igrišču. Zaradi velikega obiska v poletnih mesecih predlagamo postavitev kolesarskih stojal za otroke in starše. Pregledamo tudi postavitev pametne klopi na sončno energijo, ki omogoča poleg počitka tudi polnjenje mobilnih naprav. S takim celovitim pristopom urejanja javne površine lahko ustvarimo prostor za igro in druženje za vse generacije in, kar se nam zdi najbolj pomembno, prostor za igro tudi invalidnih otrok.

Kaj predlagate?

  • Ureditev okolice z urbano opremo (stojala za kolesa, pametna klop)
  • Prestavitev pitnika bližje igrišču - poimenovanje igrišča v »Krančkovo igrišče«
  • Izdelava murala (motiv Krančka), nov logotip igrišča
  • Obnova obstoječih igral - odstranitev starih lesenih in dotrajanih igral
  • Dodati nova igrala (plezalna stena, trampolin ...)
  • Dodati vrtiljak, ki je prilagojen tudi uporabi invalidnih otrok

STATUS PROJEKTS: IZVEDENO

Na obnovljenem igrišču na Pungertu v starem Kranju tudi vrtiljak za gibalno ovirane osebe.

 

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah na območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.), je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer so se pred leti izvajale aktivnosti, so zamrle.

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem.

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja.

Kratek opis projektnega predloga

Na območju ožjega in širšega mestnega jedra je ogromno različnih grafitov, ki nimajo pomena in samo kazijo mesto. Predlagam, da se naredi popis in odstranitev grafitov.

Zakaj ta predlog?

Mesto bo postalo zopet lepo.

Kaj predlagate?

Ogromno objektov v starem mestnem jedru je poslikanih z zelo čudnimi in neprimernimi grafiti. Če odstranimo večino teh grafitov, bo mesto postalo zopet lepše.

Čirče

Kratek opis projektnega predloga

Obnova stopnic, ki vodijo od Delavskega mosta do Čirč.

Zakaj ta predlog?

Obnova stopnic, ki vodijo od Delavskega mosta do Čirč.

Kaj predlagate?

Obnova stopnic, ki vodijo od Delavskega mosta do Čirč.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

Fitnes na prostem v okviru športnega parka Tivoli, Golnik.

Zakaj ta predlog?

Krajanke in krajani si želijo v okviru športnega parka tudi fitnes na prostem, saj omogoča individualno in skupinsko vadbo za vse starostne skupine, ki jo tako uspešno ne zagotavlja nobena druga športna dejavnost.

Kaj predlagate?

Predlagamo, da se v vizijo športnega parka namesti površina s primerno podlogo in napravami za zunanji fitnes. 

STANJE PROJEKTA: IZVEDENO

Izvedba

V Športnem parku Tivoli je vzhodno ob odbojkarskem igrišču rekreativcem na voljo nov fitnes na prostem. V okviru investicije se je uredilo ustrezno podlago in postavilo naprave za zgibe, trebušnjake in bradljo. Vrednost del in naprav je 21.241 evrov.

 

 

Kratek opis projektnega predloga

Obnova in kritje kozolcev na območju športnega parka Tivoli Golnik.

Zakaj ta predlog?

Kozolca že dolgo služita krajankam in krajanom kot prizorišče druženja na prostem, zlasti v poletnem času. Prostor je bil do pred kratkim tudi večinoma pokrit. Žal pa se je leta 2021, v obdobju, ko je bil športni park delno obnovljen, sesedla streha enega kozolca. Obe strehi sta bili zato odstranjeni. Prostor brez vsaj delne pokritosti v veliki meri izgublja svojo funkcionalnost.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se znova pokrijeta obe strehi kozolcev, kolikor to dopušča prostorski načrt, nato pa se med oba kozolca na tla nasuje še primerni material, ki bi tla obvaroval pred nabiranjem blata. Kozolca bi radi čim bolj približali funkcionalnosti, ki sta jo kot prizorišče druženja na prostem že imela.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev meja cest skozi Malijevo, postavitev znakov o prednosti, postavitev ogledala  na dveh ovinkih.

Zakaj ta predlog?

Težava o mejah ceste.

Kaj predlagate?

Meritve ceste, da se vidi, kje je uradno cesta.

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Označbe na poteh, ki vodijo od obeh skakalnic na vrh Šmarjetne gore.

Zakaj ta predlog?

V projekt bi vključili planinsko društvo, ki bi pomagalo pri izvedbi učnih poti na Šmarjetno goro. Gre za odlično rekreacijsko pot po gozdu, ki omogoča krajanom rekreacijo na prostem. Označitev poti bi pripomogla k boljši orientaciji v samem gozdu, da se pohodniki ne bi zgubili ali zašli s poti.

Kaj predlagate?

Izdelale bi se manjše tablice, ki bi jih namestili ob poteh skozi gozd. Poleg se lahko dopiše kakšna pozitivna misel, zanimivost in nadmorska višina.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Postavljenih je bilo pet infromativnih tabel (od tega tri na kozolcih) in trije smerokazi. 

Kratek opis projektnega predloga

V sodelovanju z umetniško skupino iz Kranja bi radi slikovno preoblikovali železniški podhod, ki je trenutno v slabem stanju.

Zakaj ta predlog?

Likovna popestritev ambienta.

Kaj predlagate?

Predlagamo sodelovanje krajevne skupnosti s kulturnimi organizacijami, ki bodo popestrile okolje.

Goriče

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev ceste skozi Srednjo vas, parcelna številka 410, k. o. 2086 Srednja vas, ker je cesta res v zelo slabem stanju.

Zakaj ta predlog?

Sočasno bi izvedli več aktivnosti, zato prosimo za participacijo ter izvedbo preplastitve ceste, ki je naša edina dostopna cesta do vasi Goriče in povezava za vse stanovalce vasi Zalog in Svarje, kjer so izhodiščne točke za pohodniške poti v bližnje gore. V vasi imamo nekaj podjetij in samostojnih podjetnikov ter že izdelanih načrtov za širjenje tako gospodarskih kot turističnih dejavnosti. Cesta je ozka in res zelo obremenjena, po njej hodijo tak osprehajalci kot otroci v šolo, ni urejenih pločnikov.

Kaj predlagate?

Preplastitev cestišča.

STANJE PROJEKTA:  IZVEDENO

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev in asfaltiranje makadamske ceste v naselju Svarje.

Zakaj ta predlog?

Ureditev in asfaltiranje makadamske ceste v naselju Svarje.

Kaj predlagate?

Ureditev in asfaltiranje makadamske ceste v naselju Svarje.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo preplastitev občinske ceste okrog župnišča v Goričah in popravilo dveh odtočnih jaškov. Cesta  v dolžini cca 150 do 200 metrov, preprečitev smradu iz jaškov.

Zakaj ta predlog?

Cesta okrog župnišča ni bila sanirana že vrsto let, zato so se na njej pojavile ogromne luknje in razpoke. Cesta je na določenih delih pokrpana, vendar nam jo vsaka zima postavi v slabše stanje. Z obnovo bomo imeli zaključeno ureditev okolice župnišča, kjer manjka samo še urejena cesta. Poleg tega bi sanirali še dva jaška, iz katerih bi bilo potrebno preprečiti širjenje smradu.

Kaj predlagate?

Predlagamo preplastitev ceste v dolžini 150 do 200 m in potopne pokrove na jaških za preprečevanje smradu.

Kratek opis projektnega predloga

V zaselku Svarje v Zalogu, ki spada h KS Goriče, bi bilo potrebno sanirati cesto, ki je še makadamska.Težave imamo z odvodnjavanjem, pluženjem pozimi, prahom poleti, odnašanjem peska, ni javne razsvetljave ... Tukaj so tudi starejši in otroci, dovoz reševalcev je pozimi zelo otežen, pluženje je slabo. Predlog, prosim, vzemite kot prioriteto.

Zakaj ta predlog?

Cesta je makadamska, težave odvodnjavanja, odnašanje peska, luknje v cestišču, oteženo čiščenje snega, prah ...

Kaj predlagate?

Asfaltiranje ceste, odvodnjavanje in javna razsvetljava bi izboljšali kakovost življenja.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo obnovo Kužnega znamenja v vasi Letenice z željo, da ohranjamo kulturno dediščino in uredimo okolico pešpoti s kulturnimi zanimivostmi.

Zakaj ta predlog?

Obnova Kužnega znamenja je ideja, ker ga je dotrajal čas in je trenutno v zelo slabem stanju in je odstranjen z mesta postavitve. Nahajal se je v vasi Letenice na stičišču cest spodnje in zgornje ceste na Letenice, ceste na Kamnjek in ceste na Golnik. Vse ceste so tudi glavne sprehajalne in kolesarske poti, saj so poti odmaknjene od glavne ceste Kranj-Golnik. Ob vodnjaku želimo postaviti tudi klopci in pitnik (voda speljana tik ob znamenju).

Kaj predlagate?

Pri sanaciji znamenja bi bilo potrebno obnoviti spomenik, ga zaščiti za daljšo obstojnost. Poleg bi postavili tudi klopco, saj je pot sprehajalna, in postavil bi še pitnik vode.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izdelavo hišnih tablic z domačimi imeni hiš. S tem bi ohranjali kulturno dediščino in ohranili stara imena domačij na vasi.

Zakaj ta predlog?

Veliko krajevnih skupnosti v okolici je že bilo deležnih takih pobud in so jih izpeljali s pomočjo MOK. Tokrat bi radi po KS Goriče urediti enako in z enakimi tablicami zapisali stara imena domačij. Tablice bi dali samo tistim hišam, kjer bi to želeli, saj imamo tudi novejše hiše, ki takih imen hiš nimajo ali jih tudi morda nočejo.

Kaj predlagate?

Pri izdelavi hišnih tablic bi se ohranjala stara imena in s tem kulturna dediščina.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izdelavo oglasnih kozolcev v vaseh KS Goriče. Postavili bi vsaj tri do štiri kozolce, in sicer Letenice, Goriče, Srednja vas in Zalog.

Zakaj ta predlog?

V podeželskih KS imamo ogromno sprehajalnih poti in si želimo na ta način kraj približati tudi tistim, ki ne zaidejo pogosto k nam, se pa radi ustavijo in sprehodijo po naših lepih krajih.

Kaj predlagate?

Kozolce bi postavili na Letenicah ob obnovljenem Kužnem znamenju, v Goričah pri avtobusni postaji, v Srednji vasi ob obnovljenem mostu, v Zalogu v zaselku Svarje, in sicer v križišču ob odcepu za naselje.

Hrastje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo obnovo oziroma preplastitev športnega igrišča v Grabnu.

Zakaj ta predlog?

Športno igrišče v Hrastju ima asfaltno podlago, ki je bila nestrokovno narejena. Po padavinah ostajajo na igrišču velike luže in s tem posledično ni omogočena njegova uporaba.

Kaj predlagate?

Predlagamo sanacijo podlage (asfalta) oziroma zamenjavo asfaltne podlage s tartanom. V vasi je pri nas vedno več otrok, igrišče je primerno mesto za sprostitev in druženje.

STATUS PROJEKTA:

Izvedba ni bila možna v okviru zagotovoljenih sredstev participativnega proračuna (24.000 evrov). Proučila se bo možnost izvedbe v letu 2023 iz drugih virov sredstev.

Huje

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah v območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.), je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer so se pred leti izvajale aktivnosti, so zamrle.

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem.

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Posadili smo 15 dreves, večinoma medonosnih: 9 japonskih okrasnih češenj in 6 ostrolistnih javorjev sorte Cleveland.

Kratek opis projektnega predloga

Posodobitev igralnih površin in sprehajalnih poti.

Zakaj ta predlog?

Klopi in igral je premalo. V projektu prenova soseske se klopi niso namestile kljub projektu, ki se je izvedel v KS Bratov Smuk in delno v delu naselja KS Primskovo.

Kaj predlagate?

Postavile se bodo klopi in dodatna igrala na otroškem igrišču na Hujah, v sklopu Župančičeve ulice in ob sprehajalnih poteh.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Na Hujah, pri balinišču za Župančičevo ulico, so postavili novo gugalnico, zamenjali koš za košarko in pod koši na novo naredili podlago. 

Kratek opis projektnega predloga

V soseski se nahaja veliko oseb, ki imajo v lasti hišne ljubljenčke - pse. Sprehajalne površine so oddaljene in zato težje dosegljive za starejše osebe . Pasji park je običajno mesto, kjer lastniki svojega ljubljenčka lahko pustijo prosto tekati. Park bi bil  opremljen z ustreznim košem za odpadke in klopjo, kjer  se obiskovalci lahko družijo.

Zakaj ta predlog?

Medgeneracijsko druženje na določeni površini, koncentracija ljubiteljev psov, higiena in splošno zadovoljstvo občanov in občank.

Kaj predlagate?

Prosto tekanje psov, odprava strahu pred njimi, odlaganje odpadkov na enem mestu. Starejšim želimo omogočiti bližino mesta za igranje s hišnim ljubljenčkom na mestu, kjer so opaženi in varni.

Kratek opis projektnega predloga

Označitev ulic in tabla z opisom soseske (ulice in ceste), umik betonskih ovir.

Zakaj ta predlog?

Varnost, orientiranost.

Kaj predlagate?

Želim, da prebivalci vedo, kje je kakšna ulica, do kod  poteka ipd. Betonske ovire so star način preprečevanja dostopov in so nevarne za vse, ker so prenizke, v megli ali noči pa tudi slabo vidne.

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

Razširitev javne razsvetljave v vaseh Pševo in Javornik.

Zakaj ta predlog?

V naseljih pod Joštom se je zelo povečal promet, ki ogroža tako krajane kot pohodnike, posebej pa so izpostavljeni šoloobvezni otroci, ker je cesta ozka in neosvetljena.

Kaj predlagate?

Predlagamo postavitev dodatne javne razsvetljave na Pševu in v Javorniku. Z javno razsvetljavo pešci ne bodo več ogroženi.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Javno razsvetljavo smo razširili z dvema uličnima svetilkama.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam odstranitev skale, ki stoji v bližini glavne ceste Pševo-Javornik in ob morebitnem lomljenju predstavlja nevarnost za prebivalce in njihovo premoženje ter ostale mimoidoče. Skala je visoka približno 10 m in visi pod kotom 45 stopinj, opaženo je razrahljanje zaradi ruvanja dreves ob vetru in žledolomu. Teren je strm.

Zakaj ta predlog?

Ker je skala visoka in ozka ter stoji na brežini nad glavno cesto in naseljem, in sicer od stanovanjskega objekta Pševo 20 do Pševo 23 ter neposredno nad domom KS Jošt, Pševo 3, in gasilskim domom PGD Jošt. Na to KS opozarja že več let in je bila v zvezi s tem že leta 2015 dana pobuda na MOK.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se skala odstrani s primernim rušenjem.

STATUS PROJEKTA: 

Izdelana je bila projektna dokumentacija, ki je dala podatke o obsežnosti in zahtevnosti izvedbe projekta. Stroški izvedbe znatno presegajo zagotovolejna sredstva v okviru participativnega proračuna (24.000 evrov). V okviru stroke bomo proučili možnosti sanacije skale. 

Kratek opis projektnega predloga

Na Domu KS Jošt bomo postavili sončno elektrarno moči 13,8 kW, ki bo zagotovila trajnosten in okolju prijazen vir energije ter omogočila popolno samooskrbo doma. Prihranek v proračunu bo lahko KS namenila drugim investicijam in razvoju družbenih dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakaj ta predlog?

Dom KS je edini objekt v KS Jošt, ki služi potrebam krajanov in je kot tak ključnega pomena za obstoj in razvoj vaškega življenja v KS. Stroški energentov za obratovanje doma (električna energija, plin za ogrevanje) so visoki in KS zanje namenja precejšen del lastnega proračuna, zato je dom, sploh v zimskem času, redkeje v uporabi. Poleg tega obstoječi viri energije, predvsem plin za ogrevanje, ne predstavljajo trajnostnega in okolju prijaznega načina izrabe energije, kar je v nasprotju s Trajnostno urbano strategijo MOK (ukrep Energetsko učinkovita in nizkoogljična občina – glej TUS, str. 41, tč. 6.3.3.).

Kaj predlagate?

Na Domu KS Jošt naj se izvede izgradnja sončne elektrarne z nazivno močjo 13,8 kW, ki bi pokrila vse energetske potrebe doma, vključno z ogrevanjem doma. Investicija bo zagotovila popolno samooskrbo doma z energijo in zagotovila ustrezne pogoje za obratovanje Doma KS Jošt, da bo lahko služil kot mesto srečevanja in sodelovanja krajanov.

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Popolna zapora cestnega odseka Mlaka (Mesarja Gregorc)-Bobovek (poslovni objekt Talisman) za motorni promet, ureditev kolesarske in peš cone ter ureditev dostopa za lastnike obdelovalnih zemljišč.

Zakaj ta predlog?

Predlog rešuje problem varne sprehajalne poti mimo Bobovških jezer in omogoča rekreacijo sprehajalcem in kolesarjem.

Kaj predlagate?

Konkretno predlagam popolno zaporo omenjene ceste za avtomobile in tovornjake, ki z nenormalno hitrostjo divjajo po tej cesti ter ogrožajo pešce in kolesarje, ki so uporabniki te ceste.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Izvedena je bila projektna dokumentacija s prometno študijo.

Kratek opis projektnega predloga

Izdelati načrt rekonstrukcije obstoječe makadamske lokalne ceste od Brda po severni strani Bobovka in Mlake do reg. c. Kranj - Golnik. Cesta naj ima vzporedno pot za pešce in kolesarje, ki se bo ob regionalni cesti nadaljevala do Tenetiš. 

Zakaj ta predlog?

Razlog je nenehno povečevanje prometa na ostoječi ozki makadamski cesti med Mlako in Brdom, kar nakazuje nujnost izboljšanja cestne povezave severnega dela kranjske občine z vzhodnim delom Kranja ter občinama Šenčur in Cerklje.

Kaj predlagate?

Predlog je podrobno opisan in grafično prikazan v priloženi pobudi, ki so jo že leta 2011 na MOK naslovile KS Golnik, Goriče, Trstenik, Tenetiše ter Križe in Senično, vendar takratno vodstvo MOK ni imelo posluha za argumentiran in tako množično podprt predlog. S kasnejšo realizacijo predlaganega načrta bi se precej izboljšala cestna povezave severnega dela kranjske občine z vzhodnim delom Kranja (nakupovalni centri) ter občinama Šenčur in Cerklje in posledično razbremenile sedaj že močno obremenjene ceste Kranj-Mlaka ter Oldhamska cesta in Cesta Staneta Žagarja v Kranju.

Kratek opis projektnega predloga

Cesta skozi vas Srakovlje ni primerno široka za srečevanje dveh avtomobilov. Z asfaltiranjem bankin bi se ravno prav razširila, da bi bila vožnja varnejša, hkrati pa bi na ta način rešili kontinuirano nasipanje peska na bankine, ki ga ob takem načinu vožnje načelom odplakne že prvo večje deževje. Ob tem je možno urediti tudi kolesarski pas.

Zakaj ta predlog?

Težavna in nevarna vožnja po luknjastih bankinah, ki zahtevajo konstantno vzdrževanje in posledično za občino predstavljajo velik strošek.

Kaj predlagate?

Namesto peščeni bankin predlagam asfaltiranje le-teh, kar bi tudi razširilo cesto in bi bila primerna za varno srečevanje dveh nasproti si vozečih vozil. Hkrati bi lahko uredili tudi t. i. kolesarski pas in bi bila tudi vožnja številnih kolesarjev bolj varna.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah v območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.), je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer so se pred leti izvajale aktivnosti, so zamrle.

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem.

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev struge potoka Milka v predelu, ki teče skozi vas Srakovlje. Pred prihodom v vas potok teče ob strmini z nevarnostjo erozije. Obstaja nevarnost odnašanja večje količine prsti, ki lahko prekine rečni pretok in s poplavami ogrozi hiše, ki so ob potoku. Ravno tako potok v vasi spreminja svoj tok in se počasi pomika proti stanovanjskim hišam.

Zakaj ta predlog?

Ureditev vodotoka, kar bi uredilo stalni tok potoka in zmajšalo nevarnost poplav v času večjih neurij, ko potok naraste. Ravno tako bi ureditev vodotoka omogočala ohranitev vodnega območja in vodnega ter obvodnega življenja (rastlinskega in živalskega).

Kaj predlagate?

Rečno strugo bi bilo smiselno urediti, kot je že urejena na tem potoku v bližini, v kraju Tatinec ali v kraju Srakovlje, pri mostu na začetku vasi. Ker je rečni breg na omenjenih krajih lepo urejen, reka ne posega v naravo okoli in ne spreminja svoje poti. Ne nastaja erozija tal in ni nevarnosti poplav v primeru hujših neurij.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam obnovo spomenika Mlaka - obeležje obveščevalcu Mirku Zagrajšku, s katero bo MO Kranj ne le zagotovila njegov nadaljnji obstoj in obogatitev kulturne dediščine, temveč tudi nazorno pokazala svojo dejansko skrb za ohranitev zgodovinskega spomina slovenskega naroda.

Zakaj ta predlog?

Spominsko obeležje, ki ga želimo obnoviti oz. sanirati je lociran na vzhodnem robu Spominskega parka Udin boršt, ki je od leta 1985 zavarovan kot zgodovinski in kulturni spomenik z občinskim odlokom nekdanje Občine Kranj (Odlok o razglasitivi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in naravni spomenik, Uradni vestnik Gorenjske št. 20/85). Z obnovo želimo ne le ohranjati zgodovinski spomin slovenskega uporništva, temveč spomeniku povrniti prvotno podobo in hkrati ohraniti kulturno dediščino.

Kaj predlagate?

Predlagam sanacijo površine, na kateri je lociran spomenik (poravnava tampona in ponovna vgradnja pogrezajočih se robnikov in varovalne verige okoli spomenika ter nasutje peska . Sam spomenik, ki je sestavljen iz marmornatega stebra v obliki petokratke zvezede (višina 160 cm), ležečega marmornatega podstavka za sveče v obliki petokratke zvezde (višina 40 cm), poševno ležeče marmornate spominske plošče (45 cm x 46 cm) z lepljenim izstopajočim napisom v črni barvi je potrebno očistiti, sanirati razpoke na stebru in obnoviti ali zamenjati črke na spomeniku. Glede na lokacijo spomenika, ki je ob eni od vstopnikih točk v Spominski park Udin boršt, bi veljalo postaviti tudi ustrezno informacijsko tablo, ki bi obiskovalce spominskega parka ne le ozaveščala, temveč predvsem mlajšim rodovom prenašala zgodovinski spomin.

Kratek opis projektnega predloga

V vasi Srakovlje prometni znaki omejujejo hitrost v naselju na 30 km/h, a so zgolj simbolne narave. Cesta je ravna, relativno pregledna in redki smo, ki omejitve dejansko upoštevamo. Zaradi naraščanja števila mladih družin z otroki v vasi, bi bilo nujno, da se postavijo še dodatne hitrostne ovire, ki bi upoštevanje omejitev takoj rešile.

Zakaj ta predlog?

Varnost najranljivejših skupin v cestnem prometu.

Kaj predlagate?

Dosledno upoštevanje že postavljenih omejitev hitrosti. S postavitvijo hitrostnih ovir delujemo preventivno, torej ne čakamo morebitne usodne nesreče in potem ugotavljamo vzroke zanjo in iščemo krivce.

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

Za vzpodbujanje športnih aktivnosti mladih se izvede nakup dveh premičnih košev, zariše igrišče in s tem zagotovi in spodbudi zdrav način življenja.

Zakaj ta predlog?

KS nima nobenega športnega igrišča. Predlog vzpodbuja športne aktivnosti mladih na tem območju, saj trenutno nimajo možnosti razvedrila.

Kaj predlagate?

Predlagam nakup dveh premičnih ali fiksnih košev za košarko in zaris celotnega košarkaškega igrišča na lokaciji za gasilskim domom.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Na košarkarsko igrišče smo postavili dva pomična koša.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev opuščene občinske poti do jezera v Prašah in postavitev razgledne točke z mizico in klopmi ob vodi, ki bo dostopna kolesarjem in sprehajalcem. Razgledna ploščad bi lahko predstavljala začetek povezovanja turistične infrastrukture kraja v celoto in hkrati eno od vstopnih informativnih točk na poti okrog jezera.

Zakaj ta predlog?

V začetku Praš je opuščena občinska pot, ki je nekdaj vodila do reke Save in preko te v Trboje. Večina poti je sedaj pod vodo, v svojem začetnem delu pa je ta zaraščena, breg je zaradi nasipanja precej strm. Do vode je nemogoče priti. Cesta Podreča–Kranj je zelo priljubljena pri kolesarjih, ravno sedaj se obnavlja odsek v Prašah, kjer se gradi tudi pločnik in kolesarska cesta. Kolesarji in sprehajalci bodo imeli dostop do jezera in razgledne ploščadi. Turistična infrastruktura v  KS Mavčiče je pomanjkljiva, predvsem pa razdrobljena. Razgledna ploščad bi lahko predstavljala začetek povezovanja turistične infrastrukture kraja v celoto. V nadaljevanju bi radi povezali tako kulturno kot naravno dediščino kraja s sprehajalno potjo in z označitvami kulturne dediščine. Razgledna ploščad bi lahko predstavljala eno od vstopnih in informativnih točk na poti okrog jezera.

Kaj predlagate?

Predlagam ureditev dostopa do vode in postavitev razgledne točke z mizico in klopmi ob jezeru, ki bo služila sprehajalcem in kolesarjem. Dostop do vode bi na položnejšem delu uredili s potjo, na strmejšem delu pa s stopnicami in ograjo.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Izdelali smo projektno dokumentacijo za razgledno ploščad in postavili klopi za počitek sprehajalcev.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev mize in ob njej dveh klopi na mestih, kjer se ustavljajo kolesarji, sprehajalci in pohodniki, ter postavitev po ene klopi v bližini kapelic na polju oz. na razglednih točkah.

Zakaj ta predlog?

Po poteh in cesti skozi Mavčiče kolesari mnogo ljudi, tudi pohodnikov je veliko (pot Jeprškega učitelja, pešpot na Brezje). Vsako leto je veliko tudi domačih sprehajalcev. Klopi in mize, kjer bi se lahko ustavili in oddahnili ter prebrali o zanimivosti kraja, razen na Bregu, zaenkrat še ni. V prvi fazi bi postavili mize in klopi, ko bo urejena cesta, bi dodali še informacijske table, morda tudi pitnike vode. Na Podreči bi mizo in klopi v prihodnje vključili v park okoli spomenika. Košev za smeti na počivališčih ne predlagam, ker je ljudi potrebno navaditi, da smeti odnesejo s seboj.

Kaj predlagate?

V vaseh je potrebno urediti mesta, kjer bi se kolesarji, pohodniki in domači sprehajalci lahko ustavili in pomalicali ter prebrali o zanimivostih kraja.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev spominskega parka Simonu Jenku in njegove okolice na Podreči: postavitev spominske table (panoja), postavitev klopi, prestavitev ceste in parkirišča ob spomeniku ter namestitev ustrezne osvetlitve.

Zakaj ta predlog?

S to ureditvijo bi dosegli večjo in boljšo prepoznavnost življenja in dela našega pesnika Sorškega polja (avtorja prve slovenske himne Naprej zastava Slave in največjega slovenskega lirika 19. stoletja)

Kaj predlagate?

Postavitev spominske table (panoja), postavitev klopi, prestavitev krajše dovozne poti in parkirišča ob spomeniku ter namestitev ustrezne osvetlitve. Obenem bi pa postavili nekaj igral za mlajše obiskovalce parka.

Kratek opis projektnega predloga

Šotor za namen kulturnih, športnih dogodkov, izvedbo tržnice ter ostalih podobnih dogodkov.

Zakaj ta predlog?

V preteklosti se je večkrat pokazala potreba po šotoru. V preteklosti se je sposojal od PGD Mavčiče, vendar je njihov že dotrajan in velikokrat premajhen. Potrebovali smo ga na kulturnih prireditvah, ki potekajo v vsakem vremenu, športnih prireditvah, ki jih organizira ŠD Mavčiče. Razvoj tržnice, ki se organizira v Mavčičah, kjer se predstavljajo biodinamične, ekološke ter kmetije iz domačega in kranjskega območja, je že večkrat pokazal potrebo po večjih pokritih površinah.

Kaj predlagate?

Predlagam nakup dveh šotorov dimenzij 3 x 6 m. Po raziskavi je cena glede na kakovost zelo ugodna, pridobitev pa bi koristila vsem društvom v naši skupnosti in pa seveda vsem krajanom.

Kratek opis projektnega predloga

Informacijska tabla v vasi Praše, ki prikazuje Jenkovo domačijo, kjer je Simon Jenko v mladosti s starši živel.

Zakaj ta predlog?

Pesnik Sorškega polja Simon Jenko je v mladosti živel pri "Urenčkovih" v Prašah, kjer je bila domačija njegovih staršev. Nedavno je bila ta domačija porušena, na tem mestu pa so sedaj novodobne strnjenje večstanovanjske zgradbe. Žal je lokalna skupnost spustila to hišo, ki bi lahko bila spominska hiša Simona Jenka, iz rok. Tu mimo pelje sedaj pot Jeprškega učitelja, ki se jo tudi sam udeležujem. Ker tu ni več nobene sledi, ki bi spominjale na Simona Jenka, daje pohod na tem delu vtis, da si ogledujemo ribiško kočo in jezero reke Save. Nekoč, ko je bila tu hiša, so na to mesto z avtobusi vozili šolarje na oglede, kje je bil Simon Jenko doma. Spomin iz moje mladosti na dva moja ugledna stara in že pokojna profesorja (od katerih je eden študiral in delal z Nobelovcem na pariški Sorboni, drugi je bil ljubljanski rektor) me spominja na njuna komentarja, ko sem na izpitu moral pokazati Index (kjer je bilo napisano Praše): "A to je pa tam, kjer je bil Simon Jenko doma." Danes mlajše generacije malo vedo, od kod je bil Simon Jenko doma. Predlagam, da se v neposredni bližini, kjer je stala hiša, postavi vsaj informacijska tabla s sliko porušene hiše, sliko Simona, ustreznim opisom in morda doda en njegov verz. S tem bi obiskovalcem in turistom, domačim in tujim, pohodnikom po poti Jeprškega učitelja več povedali. Simon Jenko je bil presnik našega Sorškega polja, bil je največji pesnik v kranjski občini ... Na tem mestu so nastale njegove najlepše pesmi. Morda investicija te informacijske table ne bo zadoščala kriteriju. Predlagam združitev investicije z morebitnimi drugimi infromacijskimi tablami ali z morebitno drugo dodatno investicijo, namenjeno za Simona Jenka.

Kaj predlagate?

Menim, da je v gornjem opisu že povedano.

Kratek opis projektnega predloga

Spominsko obeležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja na pokopališču Mavčiče.

Zakaj ta predlog?

Že več kot 75 let je, odkar se je končala druga svetovna vojna. Gre za krajane, ki so bili ubiti po končani drugi svetovni vojni. Mnogo preminulih iz tega časa nima groba, za mnoge se niti ne ve, kje so preminuli. V civiliziranem svetu ima vsak pravico do groba, do spomina, ne nazadnje obstaja tudi zakonsko določilo. Bil sem že na mnogih pokopališčih po Sloveniji in videl skupna spominska obeležja ali spomenike žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja, z imeni in priimki. Predlagam, da se tako spominsko obeležje postavi tudi na pokopališču v Mavčičah. Če je taka pobuda že v bodočih planih, potem je ta predlog brezpredmeten.

Kaj predlagate?

Spominsko obeležje ali spomenik povojnim žrtvam z imeni in priimki. Zadostiti pravici do spomina umrilih.

Orehek - Drulovka

Kratek opis projektnega predloga

Stopnice, ki vodijo od Delavskega mosta do Čirč, in stopnice, ki vodijo z Delavskega mosta na Orehek so v zelo slabem stanju, potrebne obnove. Prav tako je potreben obnove Čirški most pred Delavskim mostom. Nujna je tudi ureditev kolesarske steze in pešpoti od Delavskega mosta naprej do tovarne Save. Trenutno je tam s cestnim kolesom nemogoče voziti.

Zakaj ta predlog?

Obnova kolesarske steze in pešpoti. Možnost kolesarjenja in preprečitev možnih nesreč zaradi slabega stanja zastarelih stopnic, neprimerne kolesarke poti, na Čirškem mostu pa povsem neravnega asfalta.

Kaj predlagate?

Obnova, nov asfalt, ograja pri stopnicah. Ureditev kolesarske poti. Varnost za pešce pri stopnicah in kolesarje na delu proti tovarni Sava.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Kratek opis projektnega predloga

Kranj - spomenik NOB na Orehku; krajani Orehka in Drulovke želimo prenovitev tega obeležja.

Zakaj ta predlog?

Za obnovo predlagano spominsko obeležje je enota memorialne kulturne dediščine, vpisana RKD pod EŠD: 21466. Mnogi krajani Orehka in Drulovke so v osvobodilnem boju od 1941 do 1945 padli kot borci ali talci, številni pa so postali žrtve koncentracijskih taborišč.

Kaj predlagate?

Predvsem si želimo videz spominskega obeležja, koti si ga le-ta zasluži.

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Že pred 50-imi leti so se na Planini pojavile kovinske košarice iz pocinkane pločevine (cca. 20 x 30 x 50 cm) z odprtino pod vrhom in s pokrovčkom za odlaganje cigaretnih ogorkov. Že za tiste čase je bil to "grdi raček", neestetski umotvor, ki ga ni bilo nikjer drugje najti, niti pri nas niti v svetu.

Zakaj ta predlog?

Skrajno neestetske, nehigienične kovinske škatle za odpadke - pasje iztrebke in cigaretne ogorke kvarijo lepoto zelenic na Planini. Iz zdravstvenih razlogov so nevarne. Med temi škatlami so sprehajalne poti za ostarele iz Doma za upokojence, pločnika pred stopnicami pa redne poti za mnoge šolarje iz bližnjih vasi Čirče in Hrastje, za športnike in nakupovalce za Qlandijo.

Kaj predlagate?

Odstranitev teh neokusnih, grdih kovinskih škatel, ki ne predstavljajo napredka v ekologiji ob vsakodnevnem izjemnem napredku vseh vrst tehnologij. Porivate nas nazaj v 20. stoletje v nasprotju s težnjo celega sveta proti onesnaževanju našega planeta. V primeru Planine pa gre za načrtno onesnaževanje, čeprav imamo otoke - zelene zabojnike za splošne odpadke, kamor sodijo pasji in cigaretni odpadki.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah v območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.), je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer so se pred leti izvajale aktivnosti, so zamrle. 

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Posadili smo 15 dreves, večino medonosnih: rdečecvetni divji kostanj (šest dreves), rumeni dren (3 drevesa), divji kostanj, sahalinski plutnik, trokrpo jablano, šmarno hrušico, japonsko sforo in zimzeleno svetočo okrasno češnjo.

 

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam namestitev enega PITNIKA VODE na zelenici ob igrišču na Planini, drugi PITNIK VODE pa predlagam, da se postavi v bližini Centra trajnostne mobilnosti za možnost polnjenja bidonov kolesarjev in pohodnikov. Glede na razvitost kolesarskih poti v MOK bi ob trasiranju poti morali predvideti tudi pitnike vode in klopi.

Zakaj ta predlog?

Pitnik je potreben, saj se pojavlja žeja ob aktivnostih na igriščih. Sedaj otroci v večini uživajo kupljene sladke in gazirane pijače, kar pa škoduje zdravju - debelost otrok.

Kaj predlagate?

Pripeljati pitno vodo do igrišča.

Kratek opis projektnega predloga

Občina financira delo športnega trenerja, ki bi bil trikrat tedensko po dve uri prisoten na igrišču in svetoval občanom glede športne rekreacije (posamezniku prilagojena vadba na pripomočkih "street workout", nasveti in navodila za tek, prikaz vaj za moč, sestava načrta treninga ipd.).

Zakaj ta predlog?

Predlog spodbuja športno rekreacijo občanov, kar izboljšuje splošno zdravje in zadovoljstvi občanov, posledično pa zmanjšuje stroške zdravstvene oskrbe.

Kaj predlagate?

Športni trener bi bil v toplejšem delu leta (pomlad - jesen) trikrat tedensko po dve uri prisoten na igrišču in bi svetoval glede športne vadbe in rekreacije vsem, ki bi se v tem času pojavilli na igrišču in bi potrebovali njegovo pomoč ter nasvet.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam izgradnjo dveh ruskih kegljišč v neposredni bližini dnevnega varstva starejših na Planini. Bo pa potrebno paziti na varnost, zato mora biti na vidnem mestu nameščen napis: KEGLJANJE NA LASTNO ODGOVORNOST!

Zakaj ta predlog?

Kegljišče bo poživilo aktivnosti starejših in tudi otrok.

Kaj predlagate?

Dodati še eno športno panogo.

Kratek opis projektnega predloga

Center trajnostne mobilnosti naj svoje delovanje razširi z nakupom in nato brezplačno izposojo pripomočkov za trajnostno mobilnost - kolesarska prikolica za otroke in prikolica za tovor, različne dežne pelerine za kolesarje (za preizkušanje in nakup), avtomobilska prikolica, tovorno kolo z zabojem ipd.

Zakaj ta predlog?

Spodbuja trajnostno mobilnost in omogoča, da krajani preizkusijo različne pripomočke, ki jim olajšajo življenje brez avtomobila.

Kaj predlagate?

Občani lahko preizkusijo različne pripomočke in se posledično lažje odločijo za nakup - s tem pa tudi spoznajo, da za veliko večino opravkov ne potrebujejo avtomobila, kar bo pripomoglo k večji uporabi trajnostnih načinov mobilnosti.

Podblica

Kratek opis projektnega predloga

Krajevna skupnost Podblica je ena najmanjših KS v MO Kranj. Kljub temu imamo številčno mlajšo populacijo, za katero mora biti za kvalitetno življenje poskrbljeno najprej v domačem kraju. Le tako bodo te generacije še imele vizijo življenja v sicer deficitarnem območju MO Kranj.

Zakaj ta predlog?

V KS Podblica nimamo otroškega igrišča, kjer bi se lahko zadrževali oziroma družili naši najmlajši. Pri OŠ je sicer večje rokometno igrišče, ki pa nima ustreznih igral za mlajšo generacijo.

Kaj predlagate?

Predlagam izgradnjo manjšega otroškega igrišča z nekaj igrali, klopjo in mizo. S tem bomo omogočili druženje naših najmlajših in njihovih družin oziroma poskrbeli za kvalitetnejše življenje v KS Podblica.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Kratek opis projektnega predloga

Želimo si izgradnjo dveh uličnih svetilk. Postavljeni naj bi bili na nevarnih odsekih ob cesti in na krajih, kjer si to prebivalci želijo. S tem bi zagotovili večjo varnost v prometu vseh udeleženih. Posebej si tega želimo, saj po tej cesti vsakodnevno hodijo otroci na poti iz šole in v zadnjem času tudi vse več pohodnikov.

Zakaj ta predlog?

Na krajih, kjer naj bi se zgradili svetilki za javno razsvetljavo, je slabša vidljivost v temi. Tu ob cesti, kjer ni pločnika, hodijo otroci do šolskega avtobusa. V zadnjem času se je prav tako povečalo število pohodnikov. Z izgradnjo bi povečali njihovo vidljivost in varnost vseh udeležencev v prometu.

Kaj predlagate?

Izgradnja dveh uličnih svetilk. V sklopu javne razsvetljave bi povečali vidljivost na nevarnih odsekih, ki še niso osvetljeni.

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Kvaliteta življenja na vasi bi se izboljšala!

Zakaj ta predlog?

Kakovost življenja.

Kaj predlagate?

Kvaliteta življenja na vasi bi se izboljšala!

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

 

Kratek opis projektnega predloga

Rekreacijska pot okoli Brda je bila lani sicer nekoliko nasuta, vendar se ob "mokrih" časih vedno naredijo blatne luže na območju vzhodnega dela poti (proti cerkvi v Predosljah). Makedamski del trase, kjer stojita voda in blato v deževnih obdobjih, je potrebno nasuti in utrditi z gramozom ter urediti padce (odvodnjavanje) tako, da bo voda sproti odtekala.

Zakaj ta predlog?

Več občanov bi se rekreiralo tudi v obdobjih slabšega vremena.

Kaj predlagate?

Makedamski del trase, kjer stojita voda in blato v deževnih obdobjih, je potrebno nasuti in utrditi z gramozom ter urediti padce tako, da bo voda sproti odtekala.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se dodatno uredijo (zagradijo) ter postavijo nova (dodatna) igrala pred Kulturnim domom v Predosljah. Igrala so zelo popularna za celotno območje Kranja. Blizu je veliko parkirišče in posledično je tudi veliko sprehajalcev in družin. Zato bi ob prostornem travniku lahko namestili dodatna igrala (plezala) in dodatne koše za smeti.

Zakaj ta predlog?

Druženje za družine, ureditev okolice (smeti), ponudba za vse občane.

Kaj predlagate?

Urediti igrala za družine in jih zavarovati (z dodatnimi koši in ograjo okoli igral).

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Projektni predlog se nanaša na izgradnjo dvopasnovne tekaške steze za tek na 60 metrov v kombinaciji s poligonom za skok v daljino. Steza bi se nahajala na šolskem igrišču podružnične osnovne šole Janeza Puharja Kranj - Center na Primskovem. Omenjeni športni objekt bi izboljšal možnosti za športno aktivnost otrok in krajanov Primskovega.

Zakaj ta predlog?

Na podružnični šoli Primskovo smo pred leti s skupnimi močmi sponzorjev, staršev in šole ter krajevne skupnosti in občine obnovili igrala šolskega igrišča, v skladu s prej izdelanim načrtom obnove (Priloga 1). Že takrat se je pojavila potreba in želja otrok in učiteljic za izvedbo krajše tekaške steze z nadgradnjo v poligon za skok v daljino z zaletom. Ta idej hkrati sledi tudi dolgoletnemu interesu krajank in krajanov po izgradnji šprtne steze ob šoli. Velikost šolskega igrišča ponuja in omogoča izgradnjo ravne steze za tek na 60 m v kombinaciji z doskočnim peskovnikom za skok v daljino. Zaradi omejenih finančnih sredstev ta dolgoletna želja še ni bila uresničena. V kombinaciji z obstoječim košarkarskim igriščem in prenovljenimi igrali bi nadgradnja s stezo predstavljala pomembno dodatno vrednost šoli in kraju. Po inforamcijah nekaterih krajanov je bila izvedba tekaške steze na igrišču PŠ Primskovo planirana že ob izgradnji šole. Steza bi se v času rednega pouka koristila za izvedbo rednih aktivnosti športne vzogje, kot sta tek na 60 m in skok v daljino, v popoldanskem času pa za prostovoljne aktivnosti otrok in v skladu z dogovorom tudi ostalih krajank in krajanov ali društev. Šola šteje okoli 160 šolskih in 30 vrtčevskih otrok. Vzpodbujanje in omogočanje športnih aktivnosti v kraju samem je prav v današnjih časih (covid -19) izredno pomembno in si res želimo ujeti priložnost, ki jo ponuja participativni proračun MOK za izvedbo tega projekta.

Kaj predlagate?

Na severnem delu šolskega igrišča predlagamo izvedbo ravne dvopasovne tekaške steze za tek na 60 m, ki se na eni strani zaključi s poligonom za skok v daljino (doskočni peskovnik). Steza nadgrajuje obstoječo funkcionalnost igrišča. Umestitev steze na igrišču je v skladu z izdelanim načrtom igiršča. Dolžina steze in število pasov sta bila izbrana glede na potrebe, razpoložljivo dolžino igrišča in racionalno porabo sredstev. Predlog steze vključuje primerno podaljšanje za iztek (10 m) in štart. Otroci bi omenjeni dve aktivnosti, ki sta med drugim obvezni sestavini programa športne vzgoje, odslej lahko izvajali na svoji, podružnični šoli, krajanke in krajani pa bi imeli možnost za dodatne športne aktivnosti v svojem kraju.

STATUS PROJEKTA: 

V letu 2022 je potekal odkup zemljišč. V nadaljevanju je v letu 2023 predvidena izdelava projektne dokumentacije.

 

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah v območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.), je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer so se pred leti izvajale aktivnosti, so zamrle.

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem.

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja.

Kratek opis projektnega predloga

Enkrat mesečno (oktober, november, december 2022) aktualna gledališka predstava. Brezplačne vstopnice.

Zakaj ta predlog?

Dostopnost kulture (gledališča) za vse.

Kaj predlagate?

Dostopnost gledaliških predstav, druženje, dobro počutje krajanov.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja novega odlagališča za odpadke za Cesta Jaka Platiše 13, saj obstoječa lokacija ne zadostuje več za vse potrebe. 

Zakaj ta predlog?

Dovolj nam je, da redno plačujemo dodatne odvoze smeti, da gledamo porazno stanje prenapolnjenih smetnjakov. Rešitev niso dodatni smetnjaki, za katere na sedanji lokaciji ni dovolj prostora in se potem niti odpreti ne dajo.

 

Kratek opis projektnega predloga

Dve dolgi cesti, ki vodita od naselij do trgovskih centrov. Prebivalci, ki hodijo v te trgovske centre se nimajo nikjer možnost odpočiti ali posedeti na sprehodu z otroki. Potrebno bi bilo na vsaki cesti postaviti štiri klopi in koše za odpadke.To je omočje Ceste Mirka Vadnava od Ceste Staneta Žagarja do križišča s Šucevo in Ceste Jake Platiše od Ceste Staneta Žagarja do Šuceve.

Zakaj ta predlog?

Prijaznejše bivalno okolje in izboljšana uporaba javnih površin.

Kaj predlagate?

Namestitev  klopi in košev, po dve na vsako stran ceste in to na obeh cestah. Torej  osem klopi in košev.

Kratek opis projektnega predloga

Izdaja zbornika 2010-2021 - KS Primskovo

Zakaj ta predlog?

Zgodovina, novosti, arhivirano gradivo od leta 2010 do leta 2021.

Kaj predlagate?

Novosti.

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev oziroma obnova teniške podlage z umetno travo v športnem parku Stražišče.

Zakaj ta predlog?

Predlagam zamenjavo teniške podlage zaradi dotrajanosti objekta. V športnem parku Stražišče ima teniški klub na voljo štiri igrišča, ki so bila zgrajena leta 1991 in so zaradi dotrajanosti umetne trave potrebna obnove. Stanje na igriščih se hitro slabša, tako da igranje kmalu ne bo več mogoče. Novo igrišče bo razbremenilo ostala igrišča in tako omogočilo daljšo življenjsko dobo obstoječih igrišč.

Kaj predlagate?

Predlagam, da občina na podlagi razpisa poišče izvajalca ter izvede potrebno sanacijo. Novo igrišče bo razbremenilo stara igrišča in tako omogočilo daljšo življenjsko dobo starih igrišč.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Na teniškem igrišču smo zamenjali umetno travo.

Kratek opis projektnega predloga

Vpliv industrije v Lazah na iztoke iz IC Laze želimo transparentno prikazati s periodičnimi neodvisnimi meritvami. Ob prizadetih habitatih in ogroženosti stanovalcev ne bi smeli več oklevati.

Zakaj ta predlog?

Skopo odmerjene meritve MOK so do sedaj že pokazale neprimerno kemijsko in biološko sestavo zaščitenih vodotokov. Študija MOK predvideva kritično onesnaženje pritoka Sorške reke zaradi kovinsko-predelovalne industrije. S predlogom skušamo obuditi monitoring voda in brežin predvsem na Iztoku X (pred meritvami zasut) in Iztoku 4 (kritičen presežek aluminija) pod tlačno livarno aluminija.

Kaj predlagate?

Predlagamo periodične meritve preseženih vrednosti (AL, Fe, ogljikovodiki) na treh iztokih: Iztok X, Iztok 4 (oba pod livarno) in Iztok 3 (pod parkiriščem prevoznika Berceta, pred desetletjem pa v lasti predelovalnice Ekologija), ki prav tako še nikdar ni bil pregledan. Poleg tega predlagamo osnovno analizo brežine teh iztokov.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev in asfaltiranje dovoznih poti in parkirnih mest ter zasaditev dreves, ozelenitev in postavitev pitnika ter ureditev kolesarnice v Športnem parku Stražišče.

Zakaj ta predlog?

V zadnjem desetletju je športni park doživel velik napredek v smislu velikega števila uspešno delujočih športnih klubov, posledično se je močno povečal obisk športnega parka, tako aktivnih športnikov kot obiskovalcev. Žal obstoječa infrastruktura ne zagotavlja ustreznega in kvalitetnega sobivanja športnikov in obiskovalcev, ker niso ustrezno urejene in označene dovozne poti ter parkirna mesta. Poleg tega so tla večinoma prodnata, kar v poletnem obdobju povzroča nenehno prašenje vse okolice, v deževnem in zimskem obdobju pa je celoten prostor poln luž in blata. Zelo veliko obiskovalcev športni park obišče s kolesom, zato je nujno potrebno urediti kolesarnico.

Kaj predlagate?

Predlagam ureditev in označitev ter asfaltiranje dovoznih poti in parkirnih mest z ustrezno ozelenitvijo (posaditev nekaj dreves), postavitev pitnika za vse obiskovalce parka, igral in rekreativce in ureditev kolesarnice, saj ogromno število otrok in obiskovalcev park obišče s kolesom. S predlagano investicijo se bo bistveno izboljšala kvaliteta (so)bivanja v športnem parku, kjer poleg občanov in rekreativcev, ki redno obiskujejo park, delujejo tudi nekateri športni klubi (kolesarski, nogometni, odbojkarski, teniški, rokometni ...).

 

Kratek opis projektnega predloga

Trenča (Štajna) - ureditev struge pri objektu Tominčeva cesta 46 v dolžini 40 m.

Zakaj ta predlog?

Ureditev struge v javno dobro. Poplavljanje cestišč, udor vode v kleti hiš. Predlagam izgradnjo škarpe s pomočjo participativnega proračuna, ARSO ter lastne udeležbe.

Kaj predlagate?

Predlagam izgradnjo škarpe s pomočjo participativnega proračuna, ARSO ter lastne udeležbe.

Kratek opis projektnega predloga

Obnova cestišča na ulici Pot na Jošt.

Zakaj ta predlog?

Cesta je v slabem stanju. Po omenjeni poti vozi tudi avtobus mestnega prometa.

Kaj predlagate?

Obnova zgornjega ustroja cestišča v dolžini 200 m.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah v območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.), je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer so se pred leti izvajale aktivnosti, so zamrle.

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem.

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja.

Kratek opis projektnega predloga

Organizacija štirih predstav za otroke v Šmartinskem domu, od septembra do decembra po ena na mesec.

Zakaj ta predlog?

Kulturno izobraževanje otrok.

Kaj predlagate?

Približati kulturo in umetnost mlajšim generacijam v živo in ne preko ekrana.

Kratek opis projektnega predloga

Namen pobude je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine. V Stražišču kmetije izginjajo, sitarjev ni več, ostala pa so stara hišna imena, ki jih želimo ohraniti za poznejše rodove.

Zakaj ta predlog?

Z zapisom starih hišnih imen bi ohranili spomin na zgodovino kraja in na žlahtno kulturno dediščino naših prednikov.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se popišejo stara hišna imena na območju KS Stražišče in se, v soglasju z lastniki, namestijo tablice z imeni na hiše, kot je že izvedno po skoraj celotni Gorenjski.

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Odbojkarsko igrišče na mivki je potrebno premakniti proti ograji tako, da je na voljo celotno košarkarsko igrišče. Obrobo je potrebno v celoti obnoviti. Na preostanku igrišča je potrebno urediti razpoke v asfaltu (zaliti vse razpoke). Na steni ob košarkarskem košu je potrebno celotno steno prepleskati in narediti črto za igranje tenisa ob steni. Urediti je potrebno balinišče, vključno z ograjo, podlago ter zidom ob balinišču. Dobaviti dve mizi za namizni tenis, ki sta fiksni in jih ni možno premikati. Na območju miz za namizni tenis je potrebno urediti ustrezno podlago (kombinacija trave in betona). Beton, ki ne drsi in kjer je igralna površina, ostalo trava. Ob mizah za namizni tenis je potrebno zasaditev kot vetrna zaščita. Dobaviti 6 klopc, angažirati je potrebno arborista, da poda mnenje, katero drevo se lahko odstrani, katero je potrebno obrezati, dobaviti otroško igralo in predhodno urediti podlago za otroško igralo. Potrebna je zunanja ureditev objekta in prizidka (ureditev strehe na obeh delih).

Zakaj ta predlog?

Pridobitev urejenega območja za šport in rekreacijo v krajevni skupnosti.

Kaj predlagate?

 V primeru pomanjkanja denarja naj se ta investicija izvede v letu 2023.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Tenetiše

Kratek opis projektnega predloga

Obstoječa cesta je bila asfaltirana pred skoraj 50 leti (leta 1974), zato nima ustreznih horizontalnih elementov. Kritičnih je zlasti nekaj preostrih ovinkov, na katerih se je zgodilo že precej nesreč. 50 let se ni vlagalo v obnovo ceste, zato je že precej poškodovana in je čas, da se jo obnovi in korigira preostre krivine. Predlagam, da se takoj naroči izdelava načrta.

Zakaj ta predlog?

Zaradi preprečitve pospešenega propadanje ceste v zadnjih letih (skoraj 50 let se v to cesto ni vlagalo - razen rednega vzdrževanja). Da bi se preprečile pogoste nesreče na preostrih krivinah (3-4 krivine).

Kaj predlagate?

Naroči se izdelava načrta za rekonstrukcijo ceste, ki bo obsegal obnovo vozišča in korekcijo 3-4 preostrih krivin. Po rekonstrukciji bo preprečeno nadaljnje propadanje ceste in povečana prometna varnost.

STATUS PROJEKTA: NI IZVEDENO

Projekt presega zagotovolejna sredstva (24.000 evrov).

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Peš pot, ki z zgornjega konca Trstenika vodi proti Povljam, obstaja že mnogo let, a je slabo vzdrževana. Nekaj let nazaj so po tej poti hodili otroci iz vasice Povlje v šolo na Trstenik, zato so ob tej poti postavili tudi javno razsvetljavo. Ker pa so se Povlje povezale z avtobusnim prevozom, je teh pohodnikov nekoliko manj, a še vseeno se uporablja v zadostnem številu za pohode v okoliške hribe in trim pohode. Poti je približno en kilometer in je speljana v klanec.

Zakaj ta predlog?

Peš pot uporabljajo domačini in rekreativci, prispeva v mrežo urejenih pohodniških in kolesarskih poti.

Kaj predlagate?

Na pešpoti, ki povezuje Trstenik in Povlje, je potrebno utrditi podlago z gramozom, urediti odtočne kanale in bankine.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam preplastitev dela ceste Čadovlje proti Ušlakarju (Čadovlje 8). Pot je sicer asfaltirana, asfalt pa je dotrajan in je potreben preplastitve. Cesta je del povezovalne poti Tatinec-Hraše-Čadovlje-Trstenik in je priljubljena trasa kolesarjev.

Zakaj ta predlog?

Cesta je del priljubljene kolesarske povezave, poleg tega je povezava domačije Ušlakar proti Trsteniku in ostalim vaščanom najbližja povezava v Kranj.

Kaj predlagate?

Predlagam preplastitev, frezanje stikov, ureditev bankin in izvedbo asfaltne izravnave. 

Izvedba

V Čadovljah je bila preplastitev izvedena med hišnima številkama 7 in 8 do potoka v dolžini 230 metrov. Vrednost del je 15.885 evrov.

 

 

 

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se izvede asfaltna prevleka na delu ceste Babni vrt-Krničar (samotna domačija). Sicer asfaltna cesta je dotrajana, ima kolesnice in meteorne vode se neenakomerno razlivajo ter uničujejo bankine in obcestne jarke. Zahtevno je zimsko vzdrževanje, saj je zaradi neravne površine nemogoče kvalitetno splužiti cesto, ki ostaja poledenela.

Zakaj ta predlog?

Cesta iz virov, iz katerih bi morala biti financirana, najbrž še dolgo ne bo prioriteta, urejenost ceste je nujno potrebna družini za oskrbovanje in ohranjanje hribovske kmetije.

Kaj predlagate?

Preplastitev dela ceste do domačije Krničar, Babni vrt 10, ohranitev poseljenosti in obdelanosti območja.

Izvedba

Na relaciji Babni Vrt‑Krničar je bila položena asfaltna preplastitev v dolžini okoli 150 metrov in urejena prva serpentina. Vrednost del je 8.061 evrov.

 

 

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Otroško igrišče s sodobnimi igrali in mini ograjen prostor za igre z žogo ter postavitev klopi in ureditev parka za počitek in druženje.

Zakaj ta predlog?

Na širšem območju Valjavčeve stanovalci nimamo urejenih površin za aktivno preživljanje prostega časa. Odrasli nimamo kam sesti in se sprostiti, otroci pa se nimajo kje igrati, kar se je v zdravstveni krizi, ki smo ji priča, pokazalo kot velika slabost urbanih naselij, kjer zelenice in drevje sicer ponujajo neko dodano vrednost, vendar za druženje in igro manjka izbrana urbana oprema, tako za strejše in kot maljše. Zelenica, kjer bi uredili prostor za medgeneracijsko druženje, je v javno dobro, etažni lastniki stavb, ki zelenico obkrožajo, pa nismo in ne bomo vložili zahteve za določitev pripadajočega zemljišča.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se na delu zelenice med Valjavčevo 3 in 5 postavi nekaj sodobnih urbanih igral in uredi ograjen prostor za igro z žogo. Na drugem delu iste zelenice med Valjavčevo 5 in 7 pa naj se med staro drevje postavi nekaj klopi za počitek in sproščeno druženje v prijetni senci.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Novo otroško igrišče so dobili stanovalci blokov na Valjavčevi ulici 3 in 5. Nameščeni so bili plezalo, dve igrali na vzmet in trojna gugalnica. 

 

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah v območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.), je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer so se pred leti izvajale aktivnosti, so zamrle. 

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja

Kratek opis projektnega predloga

Dan za sosede je kulturno-družabni dogodek, s katerim želimo spodbuditi prepotrebno medsebojno spoznavanje, druženje in krepitev odnosov s sosedi. Začeli bomo z lutkovno predstavo za otroke, ki ji bo sledila ustvarjalna delavnica. Nadaljevali bomo s sosedskim druženjem ob pogostitvi in zaključili z večerno projekcijo filma. Čas: 3. 6. 2022, 17.00-23.00.

Zakaj ta predlog?

Sodoben način življenja omogoča zelo malo priložnosti za spontano spoznavanje in druženje prebivalcev našega mesta. Veliko ljudi hodi v službo v druga mesta in pridejo v Kranj »le prespat«. Posledično pa se ljudje počutijo osamljene, čeprav imajo na tisoče sosedov v neposredni bližini. Epidemija  je možnosti tkanja novih povezav in odnosov popolnoma preprečila. Ker to težko obdobje traja že dve leti, smo se ga na nek način že navadili. Morda se več v polnosti ne zavedamo, vendar je naša kakovost življenja vsak dan slabša. In tega ne smemo dopustiti. Zato želimo z našim projektom ponuditi priložnost, da se med prebivalci Vodovodnega stolpa stkejo novi odnosi in obudijo že zgrajeni odnosi, ki so v zadnjih dveh letih zamrli. Močno verjamemo, da bo to priložnost lokalna skupnost dobro sprjela in da bo to postal tradicionalni vsakoletni dogodek.

Kaj predlagate?

Predlagamo izvedbo lutkovne predstave in ustvarjalne delavnice za otroke. Če bo izvedljivo, bo tema obeh aktivnosti okoljevarstvena (ustvarjanje iz odpadnih materialov). S tem podpiramo občinska prizadevanja za čisto okolje in osveščanje prebivalcev. Na prizorišču bo tudi serviser koles (iz naše krajevne skupnosti) brezplačno popravljal kolesa. Ker bo dogodek potekal v začetku poletja, bomo sosede vzpodbudili, da si pripravijo kolo za novo sezono ter jih na ta način spodbudili k trajnostni mobilnosti, kar je tudi ena od najpomembnejših prioritet MOK. Gre za izvedbo sosedskega druženja s pogostitvijo. Povabili bomo gostinca iz krajevne skupnosti, ki bo pripravil hrano v obliki cateringa (“to go”). Pogostitev bo vključevala tudi brezalkoholne pijače. Naše mame in tete iz soseske bomo povabili, da kaj spečejo za posladek - to se nam zdi pomemben vidik dogodka. Da ljudje lahko po svojih zmožnostih pripomorejo k dogodku. Za zaključek večera se bo odvila filmska projekcija - vsebino filma, opremo, tehnično in izvedbeno podporo bo zagotovila zunanja ekipa. Ker se bo film predvajal na asfaltirani površini pred garažami, se bodo gledalci posedli po rahli klančini nad garažami, ki bi ustvarila nekakšno tribuno. Dodatno pa se nam ta postavitev zdi optimalna, ker zadaj za platnom ni takoj vira direktne svetlobe (blok ali javna razsvetljava). Promocije dogodka se bomo lotili tako, da najdemo oblikovalsko ekipo, ki nam bo pripravila vizualno podobo dogodka in tiskane materiale vseh oblik ter po že obstoječih kanalih pomagala s promocijo. Predvsem pa je pomembno, da se polepijo vsa plakatna mesta v krajevni skupnosti in da v vsak nabiralnik pride informacija o dogodku. Zato bomo natisnjene letake razdelili preko Pošte Slovenije.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam rekonstrukcijo - dopolnitev obstoječega parkirišča na Begunjski ulici 12.

Zakaj ta predlog?

Na celotnem območju Begunjske ulice in Ulice XXXI. divizije se stanovalci soočajo z velikim pomankanjem parkirnih mest. Ker gre za staro naselje, so na večini primernih lokacij med stavbami že umeščena parkirišča, ki jih ni mogoče širiti. Ob Begunjski ulici 12 pa stoji manjše tlakovano parkirišče, ki bi ga bilo mogoče razširiti za dve parkirni mesti. Z rekonstrukcijo bi vsaj malo pripomogli k večji varnosti in urejenosti mirujočega prometa.

Kaj predlagate?

S predlogom za širitev parkirišča bi pridobili dve dragoceni dodatni parkirni mesti, uredili divje parkiranje in povečali prometno varnost.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se površine v rolkarskem parku na stadionu pobrusijo, da bodo gladke. Zaradi grobe površine je med uporabo večja nevarnost poškodb in tudi sama izkušnja uporabe je slabša. Majhna investicija bi bistveno izboljšala park.

Zakaj ta predlog?

Zaradi grobe talne površine v rolkarskem parku je izkušnja med uporabo slabša, možnosti za poškodbe pa večje.

Kaj predlagate?

Glajenje talnih površin (asfalta).

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam ureditev javnega prostora na zelenici ob Begunjski 11 za skupno druženje in aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev.

Zakaj ta predlog?

Na delu zelenice ob Begunjski 11 predlagam ureditev prostora za druženje (klop in miza - oboje fiksirano oziroma vgrajeno v tla) in kotiček, kjer bi se sosedje družili in bili obenem fizično aktivni, za povrh pa bi še nekaj ustvarili oziroma pridelali. Na aktivnem delu zelenice zato predlagam postavitev dveh visokih gred za urbani zelenjavni vrtiček, nekje v bližini pa še posaditev nezahtevnega sadnega grma (šmarna hrušica) kot nadomestek obstoječe, delno ali v celoti posušene tepke.

Kaj predlagate?

Nekje v senci dreves predlagam postavitev klopi in mize, na prisojni strani zelenice pa umestitev dveh visokih gred za vrtičkanje in zasaditev šmarne hrušice, nezahtevnega medovitega drevesca, ki bo odličen nadomestek obstoječe posušene tepke, ki je zrela za odstranitev. S predlagano ureditvijo bi postala zelenica kraj, kjer ljudje med druženjem s skupnim delom dajejo javnemu prostoru novo vsebino.

Kratek opis projektnega predloga

Prek zelenice ob Begunjski 11 vodi utrjena, a neurejena pešpot do garažne hiše v neposredni bližini. Bližnjico uporabljajo praktično vsi iz soseščine.

Zakaj ta predlog?

Z ureditvijo pešpoti med Begunjsko 9 in 11 bi pešcem skrajšali pot in jim v slabem vremenu omogočili hojo po suhi podlagi, zelenica pa bi bila s tlakovano potko takoj videti precej bolj urejena.

Kaj predlagate?

Predlagam položitev tlakovcev ali travnih plošč od asfaltirane javne poti na vzhodnem delu večstanovanjskega objekta Begunjska 11 do asfaltirane poti ob skupnem garažnem objektu med Begunjsko 11 in Kebetovo 20. Kot rečeno, s hojo utrjena sled je na zelenici dobro vidna, ljudje bližnjico uporabljajo, površino je treba le urediti, da bo postala uporabna v vseh vremenskih pogojih.

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

Igrišče ob OŠ Franceta Prešerna je tudi popoldne prostor za druženje otrok in mladine z Zlatega polja. Zato je potrebno posodobitve, kar pa bi zagotovo oplemenitilo tudi pouk. V mislih imam klopi in mize za učenje na prostem ali praznovanje rojstnih dni. Zelo manjka stranišče, ki bi bilo dostopno, tudi ko je šola zaprta.

Zakaj ta predlog?

Kvalitetnejše druženje otrok in mladine. Skupnostni prostor za vse prebivalce krajevne skupnosti. Učilnice na prostem za osnovno šolo.

Kaj predlagate?

Postavitev miz in klopi na travnatih površinah. Izgradnja sanitarij. Piramida iz vrvi za plezanje starejših otrok. Nasaditev dodatnih dreves za senco. Odprt dostop za otroške in invalidske vozičke iz smeri Bleiweisove ceste. Dostopnost do vseh delov šolskega igrišča (tudi Peter Pan in sanitarije) preko celega leta.

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Pri OŠ Franceta Prešerna smo na novo lokacijo namestili atraktivno plezalo piramido. 

Kratek opis projektnega predloga

Dopolnitev okolice mejnega področja z nepozidanimi površinami z orodji za telovadbo, morda s kakim paviljonom v primeru kakih ploh pride prav), in prostori za počitek med sprehodi - v okolici pasjega parka in joga parka v bližini doma dijakov in študentov Kranj. Alternativno pa tudi podobne dopolnitve v Savskem drevoredu nad Savo - do Struževa

Zakaj ta predlog?

KS Zlato polje je po številu prebivalstva (cca 3200) dokaj velika KS, na svoji SZ strani je odprta v za sedaj še ne pozidan prostor. Med prebivalci veliko število predstavljajo upokojenci, vse več pa je zaradi menjave generacij tudi mlajših družin z otroki, pa tudi veliko pasjih spremljevalcev se najde. Vse te kategorije potrebujejo prostor za gibanje in rekreacijo.

Kaj predlagate?

Izboljšati možnosti za tiste kategorije prebivalcev, ki uporabljajo okolico za rekreacijo, sprehode ipd, da z dodatno opremo omogočimo boljše pogoje.

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev parkirišča med Gosposvetsko cesto 17 in 19. Oprema šestih parkirnih mest na severni strani bloka na Gosposvetski cesti 17 s parkirnimi blokadami, da se zavaruje pročelje bloka.

Zakaj ta predlog?

Posodobitev javnih površin. Zaradi dotrajanosti obstoječe preplastitve.

Kaj predlagate?

Preplastitev parkirišča med Gosposvetsko cesto 17 in 19.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja parkov oz. ureditev in opremljanje obstoječih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja na primernih lokacijah v območju meja mesta Kranj. Potencial morebitnih lokacij je neomejen (jase, bregovi rek, jezera v okolici itd.) je takorekoč nično izkoriščen, lokacije, kjer se je pred leti izvajala aktivnost so zamrle in

Zakaj ta predlog?

V Kranju je absolutno premalo parkovnih oz. zelenih površin za preživljanje prostega časa z družino na prostem

Kaj predlagate?

Izgradnja oz. ureditev obstoječih potencialnih zelenih površin, zasaditev dreves, cvetlic in ostalega rastlinja

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Predlog se navezuje na izdelavo projektne dokumentacije za celovito obnovo športnega igrišča in njegove okolice. V KS Žabnica močno manjka urejen "center" vasi, zbirališče vaščanov/vaščank. Trenutno igrišče in pripadajoča infrastruktura sta v slabem stanju in potrebna celovite obnove. Projektna dokumentacija bi bil prvi pomemben korak pri obnovi.

Zakaj ta predlog?

Športno igrišče s pripadajočo okolico je v slabem stanju, vaščani/vaščanke ga ne vidijo kot mesto, kjer bi preživljali del svojega prostega časa. S pobudo izdelave projektne dokumentacije bi postavili dober temelj za začetek projekta, ki bi ga v popolnosti izpeljali v kasnejših proračunih. Bil bi tudi dobro izhodišče pri pogajanjih za dodatno sofinanciranje s stani občine/Zavoda za šport in zasebnih prostovoljnih vlagateljev.
 

Kaj predlagate?

Predlog je izdelava projektne dokumentacije za prenovo športnega igrišča v Žabnici. Kot navedeno, bi bil to temelj za celovito obnovo igrišča v prihodnjih letih.
 

 

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Izdelali smo idejno zasnovo za prenovo športnega igrišča v Žabnici.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev in namestitev kamere na gnezdišču za štorklje ob osnovni šoli v Žabnici.

Zakaj ta predlog?

Namestitev kamere.

Kaj predlagate?

Izvedba napeljave za internetno povezavo od telovadnice do gnezdišča. 

STATUS PROJEKTA: IZVEDENO

Izvedli smo elektroinstalaterska dela za postavitev kamere in vzpostavili opazovalno točko.

Kratek opis projektnega predloga

V KS Žabnica imamo veliko težavo z nepreglednimi križišči. Predlog naslavlja delno ureditev te problematike s postavitvijo prometnih ogledal na celotnem področju KS Žabnica (kjer so ogledala že postavljena - prenovitev, da bodo v enakem slogu po celotni KS).

Zakaj ta predlog?

V KS Žabnica imamo veliko nepreglednih križišč - predlog bi deloma izboljšal problematiko (celostna problematika bi se rešila s cestnimi svetlobnimi oznakami + prometnimi znaki).

Kaj predlagate?

Postavitev prometnih ogledal na vsaj štirih mestih v Šutni in dveh v Žabnici.