Nazaj domov

Izglasovani predlogi 2024

Besnica

Kratek opis projektnega predloga

Izdelava projekta za pločnik in javno razsvetljavo ob lokalni cesti v Spodnji Besnici od naslova Pod gozdom 1 do naslova Na hribu 7 (gasilski dom). Poleg tega pa še delna izvedba.

Zakaj ta predlog?

V KS Besnica je Podružnična šola Besnica in iz naselja Pešnica ter iz hiš ob lokalni cesti do šole otroci ne morejo priti peš po varni poti. Prav tako velja za ostale prebivalce, če želijo varno dostopati do objektov, ki se nahajajo ob tej cesti. S tem bi spodbudili gibanje otrok na poti v šolo in iz nje po urejeni površini za pešce.

Kaj predlagate?

Predlagamo izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo pločnika z razsvetljavo ter delno izvedbo.

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Gasilski dom Bitnje stoji ob regionalni cesti Škofja Loka–Kranj. Stavba je bila zgrajena že veliko let nazaj in je kot taka potrebna prenove. Določene adaptacije so bile skozi leta že izvedene, potrebno pa je izvesti še sanacijo podzidka in urediti strešno kritino.

Zakaj ta predlog?

Strešna kritina je bila na gasilskem domu večkrat adaptirana, vendar z različnimi materiali in različnimi barvnimi odtenki. Tako je sedanja situacija taka, da se ob pogledu na stavbo, tako iz smeri Kranja kot Žabnice, vidi neenotnost, kar kazi videz stavbe. Podoba gasilskega doma naj bi bila nek simbol, kjer se srečujejo prostovoljci in skrbijo za varnost ljudi, zato je pomembna tudi urejenost, ki jo vidijo in občutijo občani.

Kaj predlagate?

Namen izvedbe del je barvanje strešne kritine, s čimer bi dosegli enotno barvo, kar bi pripomoglo k lepšemu videzu gasilskega doma. Poleg kritine bi hkrati izvedli tudi sanacija podzidka.

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju Osnovne šole Matija Čop Kranj. Predlagam, da se mizi postavita na parcelni številki 382 k.o. Klanec oziroma na območju, ki ga bo določil ravnatelj ali vodstvo omenjene šole. https://uk.cornilleau.com/institutional-tables/47-park-outdoor-table.html

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam izgradnjo košarkarskega igrišča oz postavitev košev na platoju nad igriščem za prstomet v Britofu. Lahko tudi samo postavitev košev na igrišču za prstomet.

Zakaj ta predlog?

Dodatna športna aktivnost v Britofu.

Kaj predlagate?

Predlagam izgradnjo košarkarskega igrišča oz. postavitev košev na platoju nad igriščem za prstomet v Britofu. Lahko tudi samo postavitev košev na igrišču za prstomet.

Center

Kratek opis projektnega predloga

V centru mesta je kar veliko poškodb granitnih tlakov in prodnikov v tlaku predlagam sanacijo le teh za varnejšo hojo in lepši izgled našega mesta.

Zakaj ta predlog?

Varnost in izgled.

Kaj predlagate?

Menjavo poškodovanih plošč in dopolnitev in utrditev prodnikov v tleh.

Čirče

Kratek opis projektnega predloga

Obnova Smledniškega mostu zaradi dotrajanosti. Prerjavele ograje, neravne površine in krušenje betona predstavlja nevarnost tako za pešce/kolesarje čez most, kot tudi za promet pod mostom. Postavitev prometnih ogledal vzdolž dela Smledniške ceste, na slabo preglednih križiščih ulic. Visoke žive meje in druge ovire slabšajo preglednost ulice.

Zakaj ta predlog?

Smledniški most je dotrajan in uporabnikom potencialno nevaren. Z izgradnjo novega naselja Kranjska Iskrica, se bo promet čez most še povečal in obraba poslabšala. Zaradi predvidenega povečanega prometa bo tudi pomembnejša varnost vzdolž celotnega dela Smledniške ceste, v izogib nesrečam.

Kaj predlagate?

Menjava asfaltne površine, obnova betonskega dela in menjava prerjavele kovinske ograje ter postavitev prometnih ogledal na ključne točke dela Smledniške ceste.

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

Obnova avtobusnih postajališč na postajah Golnik - bloki (spodaj postaja pri Merkatorju), in Golnik - Malijjevo brdo. Postajališči sta stari, ne omogočata vidnosti in potrebujeta prenovo.

Zakaj ta predlog?

Avtobusni postajališči sta dotrajani in zastareli. Gre za leseni konstrukciji, ki že razpadata, sta poškodovani.

Kaj predlagate?

Novi postajališči - stare hiše bi se odstranile in postavile nove, ki bi bile arhitekturno usklajene z ostalimi avtobusnimi postajališči v MOK.

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Zamenjava obcestnega ogledala zaradi nekvalitetne funkcionalnosti sedanjega, ki je ob slabih vremenskih razmerah zarošeno, zaledenelo ali zaradi lahkotnosti premaknjeno z vetrom.

Zakaj ta predlog?

Zaradi varnosti zavijanja v podvoz Delavske ceste in smer Besnica.

Kaj predlagate?

Zamenjava ogledal po KS.

Goriče

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo osebnega dvigala v Domu KS Goriče za lažji dostop v dvorano starejšim in težje gibljivim.

Zakaj ta predlog?

Dvigalo bi omogočilo veliko lažji dostop do dvorane starejšim in težje gibljivim, ker stopnice, ki so trenutno edini dostop, so strme in za starejše težje prehodljive in s tem nevarne za padec ter poškodbo.

Kaj predlagate?

Predlagamo izgradnjo notranjega osebnega dvigala, katerega bi umestili takoj levo za vrati in s tem ne bi izgubili veliko prostora ne v pritličju kot tudi ne v prvem nadstropju, do kamor bi dvigalo vozilo.

Hrastje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam asfaltiranje ceste parcelna številka 780/1, v lasti MOK, ki v naravi predstavlja cesto, in sicer za potrebe kolesarske poti, v dolžini cca 500m. 

Zakaj ta predlog?

Asfaltiranje omenjenega odseka bo služilo kot navezana na kolesarske poti MOK proti občini Šenčur. Glede na novo industrijsko cono bo idealna infrastruktura za prihod na delo s kolesom z vzhodne strani.

Kaj predlagate?

Potrebna je ureditev in asfaltiranje površine dosedanje makadamske ceste.

Huje

Izvedba odbojkarskega igrišča na mivki na območju OŠ Jakoba Aljaža

 

Kratek opis projektnega predloga

Izvedba odbojkarskega igrišča na mivki (dimenzije igrišča 22m *15m= 330 m2) vključno z mrežo s stebri okoli igrišča in mrežo za odbojko v sredini, kjer je nahaja tekaška steza na OŠ Jakoba Aljaža.

Zakaj ta predlog?

Obogatitev športne infrastrukture na območju šole za osnovnošolsko mladino, ostalo mladino in občane.

Kaj predlagate?

Izvedba odbojkarskega igrišča na mivki (enega) vključno z mrežo s stebri okoli igrišča in mrežo za odbojko na območju tekaške steze na OŠ Jakoba Aljaža. Dopolnitev športne infrastrukture na območju Planine 1.

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

V letu 2023 naj bi odstranili nevarne kanalete in namesto njih namestili asfaltno muldo v vasi Pševo (od hišne št. 16 do doma KS) smiselno bi bilo menjavo nadaljevati v smeri Javornika. S tem bi tudi poširili cesto na ostrem, nepreglednem ovinku in izboljšali prometno varnost.

Zakaj ta predlog?

Globoke kanalete ob cesti so nevarne, vanje je že zapeljajo več vozil. Problem je posebej pozimi, ko avti zdrsijo v kanalete. Prav tako je tu cesta ozka in bi jo z namestitvijo kanalet z asfaltno muldo lahko razširili.

Kaj predlagate?

Odstranitev nevarnih kanalet izklop in nadomestitev z betonskimi cevmi za odvodnjavanje meteorne vode v propuste, kjer je to potrebno, nato se cevi zasujejo in v pridobljeno površino na mestu kalanet asfaltira.

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju Osnovne šole Franceta Prešerna - PŠ Kokrica. Predlagam, da se mizi postavita na parcelni številki 5/17 k.o. Kokrica oz. na območju, ki ga bo določil ravnateljica ali vodstvo omenjene šole. Če je to seveda možno, predlagam nakup miz znamke Cornilleau model Park Outdoor Table.

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev spominskega parka Simonu Jenku in njegove okolice na Podreči: Postavitev spominske table (panoja), postavitev klopi, prestavitev ceste in parkirišča ob spomeniku ter namestitev ustrezne osvetlitve.

Zakaj ta predlog?

S to ureditvijo bi dosegli večjo in boljšo prepoznavnost življenja in dela našega Pesnika Sorškega polja (avtorja prve slovenske himne Naprej Zastava Slave in največjega slovenskega lirika 19. stoletja)

Kaj predlagate?

Postavitev spominske table (panoja), postavitev klopi, prestavitev krajše dovozne poti in parkirišča ob spomeniku ter namestitev ustrezne osvetlitve. Obenem bi pa postavili nekaj igral za mlajše obiskovalce parka.

Orehek - Drulovka

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam projekt, ker je pločnik in cesta do šole že kar dotrajana, preozka in ne najbolj varna opcija za otroke, ki vsakodnevno hodijo po tej poti v šolo.

Zakaj ta predlog?

Zaradi vse višje frekvence prometa, šolarjev, zaposlenih, staršev in avtobusov je cesta obrabljena, kar pa ni dobro za varnost naših najmlajših.

Kaj predlagate?

Predlagam rekonstrukcijo pločnika in dostopa do OŠ Orehek.

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Pitnik za vodo bi bilo smiselno postaviti na igrišču med vrtcema Mojca in Najdihojca, kjer se vsakodnevno igra veliko otrok. 

Zakaj ta predlog?

Pitnik za otroke na igrišču.

Kaj predlagate?

Pitnik za otroke.

Podblica

Kratek opis projektnega predloga

Cesta skozi Podblico (od hišne številke 8 do 14) zahteva celovito prenovo, saj razen nekaj manjših asfaltnih popravkov investicije v vozišče in okolico ni bilo že več kot 20 let.

Zakaj ta predlog?

Cesta je v zadnjih letih vedno bolj obremenjena tudi s pešci, kolesarji in ostalimi udeleženci v prometu, kar predstavlja tudi varnostno tveganje za omenjene uporabnike. Predvsem v "koronskem času" so bili naši kraji (še posebej Jamnik) prepoznani kot odlična izletniška točka, zato je bila obremenitev s prometom še toliko večja. Število uporabnikov ceste se od takrat ni bistveno spremenilo, zato je investicija v obnovo tega odseka zelo potrebna.

Kaj predlagate?

Investicija v obnovo ceste predstavlja višje stroške, kot jih predvideva participativni proračun. Želja oziroma ideja (tudi sveta Krajevne skupnosti Podblica) je, da bi se s pomočjo participativnega proračuna in dodatnih sredstev KS v nekaj letih izvedla celovita obnova tega odseka ceste. Za leto 2023 so sredstva in omenjenega proračuna za dela že potrjena, prav tako je plan KS Podblica, da doda še določen delež iz "8.člena".

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Nujno potrebna bi bila menjava tal ter pleskanje v garaži vozil. Prav tako manjka še kar nekaj garderobnih omaric.

Zakaj ta predlog?

Tla v garaži so dotrajana, beljenje je nujno potrebno. Operativci potrebujejo tudi garderobne omarice.

Kaj predlagate?

Predlagam izravnalno maso tal, polaganje apoksi podlage ter pleskanje sten. Nujen bi bil nakup garderobnih omar.

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vkljudno z ustrezno podlago na obmoiju Osnovne šole Janeza Puharja Kranj - podružnica Primskovo. Predlagam, da se mizi postavita na območju, ki ga bo določila ravnateljica ali vodstvo omenjene šole. Če je to seveda moino, predlagam nakup miz znamke Cornilleau model Park Outdoor Table.

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vkljudno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev teniškega igrišča z umetno travo.

Zakaj ta predlog?

Dotrajanost igrišča.

Kaj predlagate?

Prenova bi omogočila nadaljne igranje tenisa.

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Sekanje in odvoz dreves z izvedbo parkovne ureditve in planiranjem terena za izvedbo sprehajalne steze z utrditvijo pohodne plasti in grobim nasutjem. Na delu razširitve se postavijo tri klopi in manjša kamnita miza.

Zakaj ta predlog?

Ureditev brežine in odstranitev dreves bo omogočila boljšo preglednost glavne ceste v naselje. Ureditev pohodne steze bo omogočila pripravo terena za izvedbo pločnika, kjer se bo uredil prostor za kratkotrajen počitek s klopmi in mizo.

Kaj predlagate?

Ureditev naselja in povečanje varnosti za pešce, ter boljša preglednost za voznike. Predlagan ukrep s parkovno ureditvijo brežine, ureditvijo grmovnic in obrezovanjem dreves je namenjen urejenosti naselja.

Tenetiše

Kratek opis projektnega predloga

Obseg del bi bil obnovitev dotrajanih igrišč pri Domu krajanov Tenetiš. Dela bi se izvedla na otroškem igrišču, asfaltiranem igrišču in odbojkarskem igrišču.

Zakaj ta predlog?

Več gibanja in zdravo življenje ter medgeneracijsko druženje.

Kaj predlagate?

Predlagam:

  • otroško igrišče: nova igrala - gugalnice, tobogan, hiška...,
  • asfaltirano igrišče: novi koši, mreže, goli,...
  • odbojkarsko igrišče: zamenjava mivke,...

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se asfaltira pot ob potoku med naseljema Pangrščica in Trstenik, asfaltiranje naj se začne v Pangrščici proti Trsteniku v dolžini z razpoložljivimi sredstvi.

Zakaj ta predlog?

Aktivno preživljanje prostega časa.

Kaj predlagate?

Asfaltiranje makadamske varne šolske poti.

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam dokončno ureditev obstoječega otroškega igrišča in parka za starejše v Valjavčevi ulici (participativni predlog za leto 2022). Obstoječe igrišče naj se dopolni s tablo pravil obnašanja in sodobnimi stojalom za kolesa in skiroje, v parku za starejše pa naj se med novo postavljeni klopi umesti še miza primerne velikosti.

Zakaj ta predlog?

Novo igrišče je lepo obiskano, uporabljajo pa ga otroci iz vseh koncev, ki med igro včasih pozabijo na primerno obnašanje, zato naj se na igrala namesti ustrezna tabla s pravili igriščnega bontona. V neposredni bližini igral predlagam še postavitev sodobnega stojala za kolesa in skiroje, ki zdaj ležijo brez reda na zelenici in dvorišču bližnjega bloka. Na delu zelenice, kjer od letošnjega leta stojita dve nasproti postavljeni klopi za starejše, pa predlagam, da se mednju umesti še primerna miza.

Kaj predlagate?

V predlogu dokončne ureditve obstoječega novega manjšega igrišča naj se na igrala namesti opozorilna tabla z nekaj pravil obnašanja, kot na primer: odpadke vzemi s seboj in jih odvrzi v zabojnik, kolesa in skiroji spadajo na stojalo za kolesa, igrala so namenjena igri in ne uničevanju, kričanje ne sodi na igrišče, uporaba igral je na lastno odgovornost. Če je le mogoče, naj bodo napotki duhoviti, morda v obliki ilustracij, primernih otrokom. V neposredni bližini obstoječih igral postavite stojalo (najverjetneje iz kataloga urbane opreme) za kolesa in skiroje, s katerimi se otroci pripeljejo na igrišče, primer stojala je v eni od prilog. Med že postavljeni klopi na delu zelenice, kjer poseda starejša generacija, pa naj se umesti še primerna in dovolj trpežna zunanja miza.

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. Predlagam, da se mizi postavita na parcelni številki 901/5 ali 901/12 obe k.o. Kranj oziroma na območju, ki ga bo določila ravnateljica ali vodstvo omenjene šole.

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo, da se zamenja postajališče oz. pokrita čakalnica na njem, za promet v smeri iz Kranja proti Šk. Loki. Obstoječa lesena, strara 30 let in več in je že zalo dotrajana. Je nevarna za potnike, ki stopajo iz avtobusa in pešce, ki gredo po pločniku. V skrajnem primeru lahko pade na cestišče.

Zakaj ta predlog?

Ta predlog predvsem zaradi varnosti, preglednosti in praktičnosti.

Kaj predlagate?

Predlagamo zamenjavo obstoječe z novo stekleno, take ki se postavljajo po MO Kranj. Ni potrabno, da je velika, kajti proti ŠK.Loki je manj potnikov. Velikost pibližno 2x1m, bi bila zadosti velika.