Nazaj domov

Sprejeti predlogi 2024

Besnica

Kratek opis projektnega predloga

Izdelava projekta za pločnik in javno razsvetljavo ob lokalni cesti v Spodnji Besnici od naslova Pod gozdom 1 do naslova Na hribu 7 (gasilski dom). Poleg tega pa še delna izvedba.

Zakaj ta predlog?

V KS Besnica je Podružnična šola Besnica in iz naselja Pešnica ter iz hiš ob lokalni cesti do šole otroci ne morejo priti peš po varni poti. Prav tako velja za ostale prebivalce, če želijo varno dostopati do objektov, ki se nahajajo ob tej cesti. S tem bi spodbudili gibanje otrok na poti v šolo in iz nje po urejeni površini za pešce.

Kaj predlagate?

Predlagamo izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo pločnika z razsvetljavo ter delno izvedbo.

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Gasilski dom Bitnje stoji ob regionalni cesti Škofja Loka–Kranj. Stavba je bila zgrajena že veliko let nazaj in je kot taka potrebna prenove. Določene adaptacije so bile skozi leta že izvedene, potrebno pa je izvesti še sanacijo podzidka in urediti strešno kritino.

Zakaj ta predlog?

Strešna kritina je bila na gasilskem domu večkrat adaptirana, vendar z različnimi materiali in različnimi barvnimi odtenki. Tako je sedanja situacija taka, da se ob pogledu na stavbo, tako iz smeri Kranja kot Žabnice, vidi neenotnost, kar kazi videz stavbe. Podoba gasilskega doma naj bi bila nek simbol, kjer se srečujejo prostovoljci in skrbijo za varnost ljudi, zato je pomembna tudi urejenost, ki jo vidijo in občutijo občani.

Kaj predlagate?

Namen izvedbe del je barvanje strešne kritine, s čimer bi dosegli enotno barvo, kar bi pripomoglo k lepšemu videzu gasilskega doma. Poleg kritine bi hkrati izvedli tudi sanacija podzidka.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo postavitev ograje ter drsnih oziroma primernih vrat na vhodu na dvorišče vrtca.

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje varnosti otrok.

Kaj predlagate?

Namestitev drsnih vrat in izvedbo ograje.

Kratek opis projektnega predloga

Otroško igrišče Direndaj je potrebno obnove in barvanja ograje. Predlog obnove:

 •  obnova plezalne stene,
 •  barvanje ograje, ki jo že najeda rja, ter namestitev nove table z napisom.

Zakaj ta predlog?

Številne mlade družine si gradijo nove domove v KS Bitnje, v novem občinskme prostorskem načrtu (OPN) je načrtovanih 54 novih hiš.

Kaj predlagate?

Otroško igrišče Direndaj je nekoliko zanemarjeno, zato je manj v uporabi. Predlagamo ureditev in obnovo.

Kratek opis projektnega predloga

Zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja in prašenja predlagam asfaltiranje poti na parcelni številki 2715/11, ko 2132

Zakaj ta predlog?

Zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Kaj predlagate?

Asfaltiranja.

Kratek opis projektnega predloga

V dokaj novem asfaltu se pojavljajo razpoke, z zalivanjem le teh bi bistveno podaljšali življensko dobo asfalta

Zakaj ta predlog?

Podaljšanje življenske dobe asfalta

Kaj predlagate?

Zalivanje razpok v asfaltnih površinah

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Park za starejše bi se nahajal za baliniščem v KS Bratov Smuk, na asfaltnem igrišču in ob njem. Trenutno je tam že igrišče s črtami za igranje prstometa, ki je med starejšimi že uveljavljen. Prav tako je park lahko dostopen tudi za gibalno ovirane. V park bi dodali nove klopce, primerne za starejše, betonske mize za igro in novo zasaditev.

Zakaj ta predlog?

Soseska se stara, vedno več je starejših krajanov, ki si želijo aktivno preživljati svoj prosti čas in s parkom za starejše bi omogočili, da starejši ostanejo aktivni in imajo prostor za druženje, s čimer bi naslovili vedno večje težave osamljenosti starejših. Zato si želimo prostor urediti z opremo, ki bi spodbujala druženje starejših na tej lokaciji. Starejši običajno ne povzročajo velikega hrupa z druženjem, zato tudi ne bodo moteči za okoliške prebivalce, ki so se v preteklosti že pritoževali nad hrupom na tem igrišču.

Kaj predlagate?

Predlagamo zamenjavo trenutnih klopi ob asfaltni površini z klopicami s široko sedalno površino, širokom naslonjalom in naslonjali za roke. Ob klopice bi postavili visoke grede z zelišči in dišavnicami in zasadili drevesa za senco. Postaviti želimo dodatno betonsko igralno mizo za šah in človek ne jezi se ter pitnik. Urbana oprema bi bila v skladu s katalogom urbane opreme MOK. Končno podobo in aktivnosti v parku bi načrtovali tudi glede na ugotovitve urbanističnega inštituta, ki opravlja raziskavo s starejšimi o potrebi te generacije v soseski Planina.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju Osnovne šole Matija Čop Kranj. Predlagam, da se mizi postavita na parcelni številki 382 k.o. Klanec oziroma na območju, ki ga bo določil ravnatelj ali vodstvo omenjene šole. https://uk.cornilleau.com/institutional-tables/47-park-outdoor-table.html

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Kratek opis projektnega predloga

Na trg pred šolo bomo postavili nova korita za rože, klopi in koše za smeti. Na športno igrišče bomo postavili nove klopi in koše za smeti.

Zakaj ta predlog?

Na trgu pred šolo so grda in nefunkcionalna betonska korita za rože. Umestili bomo nekaj klopi ob robu trga, ki ga uporabljajo občani krajevne skupnosti. Poleg klopi bomo postavili smetnjake in s tem zmanjšali odpadke, ki ležijo po tleh v časi zbiranja ljudi na tem prostoru.

Kaj predlagate?

Na trg pred šolo bomo postavili 4 kom klopi z naslonom, 15 kom korit za rože in 3 kom košev za smeti. Na športno igrišče bomo postavili 4 kom klopi brez naslona in 5 košev za smeti.

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam izgradnjo košarkarskega igrišča oz postavitev košev na platoju nad igriščem za prstomet v Britofu. Lahko tudi samo postavitev košev na igrišču za prstomet.

Zakaj ta predlog?

Dodatna športna aktivnost v Britofu.

Kaj predlagate?

Predlagam izgradnjo košarkarskega igrišča oz. postavitev košev na platoju nad igriščem za prstomet v Britofu. Lahko tudi samo postavitev košev na igrišču za prstomet.

Kratek opis projektnega predloga

Na odseku Božičkov klanec do Oljarice JR se ni vzpostavljena. Zaradi varnosti vseh udeležencev v prometu je pomembno, da zagotovimo osvetljeno obmocje za vse udeležence. V času izgradnje kanalizacijskega omrezja, je bilo že pripravljeno za postavitev JR. Z vzpostavitvijo JR bomo pokrili še zadnje temne ulice v vasi.

Zakaj ta predlog?

Ker bomo tako osvetlili temno ulico po kateri se vsakodnevno sprehodi več 100 otrok in odraslih.

Kaj predlagate?

Postavitev drogov in glav za JR

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pločnika do športnega parka z navezavo na obstoječega ob glavni cesti in postavitev pitnika v parku.

Zakaj ta predlog?

Varnost.

Kaj predlagate?

Omogočiti varen dostop peščev v športni park in pitnik za vodo za osvežitev.

Kratek opis projektnega predloga

V športnem parku trenutno ni pitne vode. Park obiskujejo različne skupine ljudi, ki vodo potrebujejo. Samostojni pitnik bi vsem obiskovalcem omogočil svežo pitno vodo ob športni aktivnosti.

Zakaj ta predlog?

Skrb za prebivalce. S tem, ko bomo omogočili svežo pitno vodo v parku, bodo obiskovalci imeli možnost uživanja vodo iz pipe. S tem bomo tudi spodbujali pitje vode.

Kaj predlagate?

Postavitev pitnika, vodovodna inštalacija.

Center

Kratek opis projektnega predloga

V centru mesta je kar veliko poškodb granitnih tlakov in prodnikov v tlaku predlagam sanacijo le teh za varnejšo hojo in lepši izgled našega mesta.

Zakaj ta predlog?

Varnost in izgled.

Kaj predlagate?

Menjavo poškodovanih plošč in dopolnitev in utrditev prodnikov v tleh.

Kratek opis projektnega predloga

Na Stari cesti je treba speljati električno napeljavo, ki bi šla pod zemljo, in urediti razsvetljavo. V drevoredu je potrebno sanirati sprehajalno pot, saj jo je izvajalec pustil v slabem stanju

Zakaj ta predlog?

Občani ocenjujejo, da niso slišani za te predloge že več let. Ostali so še brez otoka za ločevanje odpadkov.

Kaj predlagate?

Razsvetljavo na ulici, elektriko v tla in urejeno sprehajalno pot.

Čirče

Kratek opis projektnega predloga

Obnova Smledniškega mostu zaradi dotrajanosti. Prerjavele ograje, neravne površine in krušenje betona predstavlja nevarnost tako za pešce/kolesarje čez most, kot tudi za promet pod mostom. Postavitev prometnih ogledal vzdolž dela Smledniške ceste, na slabo preglednih križiščih ulic. Visoke žive meje in druge ovire slabšajo preglednost ulice.

Zakaj ta predlog?

Smledniški most je dotrajan in uporabnikom potencialno nevaren. Z izgradnjo novega naselja Kranjska Iskrica, se bo promet čez most še povečal in obraba poslabšala. Zaradi predvidenega povečanega prometa bo tudi pomembnejša varnost vzdolž celotnega dela Smledniške ceste, v izogib nesrečam.

Kaj predlagate?

Menjava asfaltne površine, obnova betonskega dela in menjava prerjavele kovinske ograje ter postavitev prometnih ogledal na ključne točke dela Smledniške ceste.

 

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev najslabšega dela poti preko "Malijevega" parcelna številka 440/3, ko Golnik 2087

Zakaj ta predlog?

Varnost in udobje.

Kaj predlagate?

Predlagam asfaltno preplastitev, sicer že asfaltirane povezave, ki pa je v klavrnem stanju.

Kratek opis projektnega predloga

Obnova avtobusnih postajališč na postajah Golnik - bloki (spodaj postaja pri Merkatorju), in Golnik - Malijjevo brdo. Postajališči sta stari, ne omogočata vidnosti in potrebujeta prenovo.

Zakaj ta predlog?

Avtobusni postajališči sta dotrajani in zastareli. Gre za leseni konstrukciji, ki že razpadata, sta poškodovani.

Kaj predlagate?

Novi postajališči - stare hiše bi se odstranile in postavile nove, ki bi bile arhitekturno usklajene z ostalimi avtobusnimi postajališči v MOK.

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Manjša popravila (dopolnitev mankajočih palic, menjava skrivljenih in dvig posedenih stebrov) in pleskanje ograje nasproti Iskre v Savski Loki.

Zakaj ta predlog?

Izgled našega mesta.

Kaj predlagate?

Manjša popravila in pleskanje z antracit barvo.

Kratek opis projektnega predloga

Zamenjava obcestnega ogledala zaradi nekvalitetne funkcionalnosti sedanjega, ki je ob slabih vremenskih razmerah zarošeno, zaledenelo ali zaradi lahkotnosti premaknjeno z vetrom.

Zakaj ta predlog?

Zaradi varnosti zavijanja v podvoz Delavske ceste in smer Besnica.

Kaj predlagate?

Zamenjava ogledal po KS.

Goriče

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo osebnega dvigala v Domu KS Goriče za lažji dostop v dvorano starejšim in težje gibljivim.

Zakaj ta predlog?

Dvigalo bi omogočilo veliko lažji dostop do dvorane starejšim in težje gibljivim, ker stopnice, ki so trenutno edini dostop, so strme in za starejše težje prehodljive in s tem nevarne za padec ter poškodbo.

Kaj predlagate?

Predlagamo izgradnjo notranjega osebnega dvigala, katerega bi umestili takoj levo za vrati in s tem ne bi izgubili veliko prostora ne v pritličju kot tudi ne v prvem nadstropju, do kamor bi dvigalo vozilo.

Hrastje

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh klopc na parceli 809/1, ko Hrastje 2124, pred priključkom na cesto Hrastje - Agromehanika. V kolikor se izkaže, da je prostora dovolj, bi postavili še mizo in pitnik.

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje življenjskega okolja

Kaj predlagate?

Želel bi postavitev nekakšnega postajališča za pešce in kolesarje.

Kratek opis projektnega predloga

V Hrastju je MOK lastnica parcel (433/1, 433/3, 435/1, 436/1, 432/1), ki tvorijo nogometno igrišče. Na parceli 433/1 je nelegalno zgrajena stavba pred letom 1990. Trenutno je stavba v zelo slabem stanju, ker s sosednjim lastnikom gozda meja ni urejena oziroma je omenjena stavba delno na zemljišču soseda. Predlagam novo stavbo na parceli MOK.

Zakaj ta predlog?

Trenutno je še delujoče nogometno društvo pod stalnim pritiskom soseda naj se stavba poruši, zato je v zelo slabem stanju. Z izgradnjo nove stavbe, bi pridobilo društvo ustrezne prostore, pogled tega je to lokacija, ki je zanimiva za vse kolesarje in sprehajalce, ki se rekreirajo tako iz Hrastja kot tudi Planine in Čirč in bi jim lahko služila kot počivališče ali okrepčevalnica. Prostor je v neposredni bližini novo planirane industrijske cone zato je zelo zanimiva tudi oddaja prostora za piknike in team buildinge podjetij, ki prihajajo v Hrastje.

Kaj predlagate?

Potrebna je idejna zasnova prostora, ki jo bo pripravila KS, rušitev obstoječega objekta, pridobitev GD, izgradnja novega objekta in ureditev okolice okrog objekta. Predlog je da bo stavba montažno skeletna gradnja, prostor za piknike je arhitekturni predlog kozolec toplar ali kombinacija skeletne stavbe s kozolcem.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam asfaltiranje ceste parcelna številka 780/1, v lasti MOK, ki v naravi predstavlja cesto, in sicer za potrebe kolesarske poti, v dolžini cca 500m. 

Zakaj ta predlog?

Asfaltiranje omenjenega odseka bo služilo kot navezana na kolesarske poti MOK proti občini Šenčur. Glede na novo industrijsko cono bo idealna infrastruktura za prihod na delo s kolesom z vzhodne strani.

Kaj predlagate?

Potrebna je ureditev in asfaltiranje površine dosedanje makadamske ceste.

Huje

Kratek opis projektnega predloga

Izvedba odbojkarskega igrišča na mivki (dimenzije igrišča 22m *15m= 330 m2) vključno z mrežo s stebri okoli igrišča in mrežo za odbojko v sredini, kjer je nahaja tekaška steza na OŠ Jakoba Aljaža.

Zakaj ta predlog?

Obogatitev športne infrastrukture na območju šole za osnovnošolsko mladino, ostalo mladino in občane.

Kaj predlagate?

Izvedba odbojkarskega igrišča na mivki (enega) vključno z mrežo s stebri okoli igrišča in mrežo za odbojko na območju tekaške steze na OŠ Jakoba Aljaža. Dopolnitev športne infrastrukture na območju Planine 1.

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

V letu 2023 naj bi odstranili nevarne kanalete in namesto njih namestili asfaltno muldo v vasi Pševo (od hišne št. 16 do doma KS) smiselno bi bilo menjavo nadaljevati v smeri Javornika. S tem bi tudi poširili cesto na ostrem, nepreglednem ovinku in izboljšali prometno varnost.

Zakaj ta predlog?

Globoke kanalete ob cesti so nevarne, vanje je že zapeljajo več vozil. Problem je posebej pozimi, ko avti zdrsijo v kanalete. Prav tako je tu cesta ozka in bi jo z namestitvijo kanalet z asfaltno muldo lahko razširili.

Kaj predlagate?

Odstranitev nevarnih kanalet izklop in nadomestitev z betonskimi cevmi za odvodnjavanje meteorne vode v propuste, kjer je to potrebno, nato se cevi zasujejo in v pridobljeno površino na mestu kalanet asfaltira.

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Zaradi povečane uporabe dvorane v gledališke namene in kulturne prireditve, je nujno potrebno nadgraditi odrsko razsvetljavo in namestiti dodatne gledališke reflektorje. Potrebno je tudi namestiti ozvočenje za vse kulturne in gledališke prireditve, saj trenutno ozvočenja sploh ni.

Zakaj ta predlog?

Ta predlog rešuje težavo z vsakokratnim iskanjem in nameščanjem ''mobilnega'' ozvočenja in slabo osvetlitev odra ob kulturnih in gledaliških prireditvah.

Kaj predlagate?

Dvorano želimo narediti bolj primerno za gledališke in kulturne prireditve.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju Osnovne šole Franceta Prešerna - PŠ Kokrica. Predlagam, da se mizi postavita na parcelni številki 5/17 k.o. Kokrica oz. na območju, ki ga bo določil ravnateljica ali vodstvo omenjene šole. Če je to seveda možno, predlagam nakup miz znamke Cornilleau model Park Outdoor Table.

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev in umiritev prometa skozi vas Srakovlje, saj ni urejenih varnih poti do avtobusne postaje, ki bi otrokom omogočale varno pot v šolo. Želimo dodatno umiritev (ležeči policaj/radar/otok …), da bo pot bolj varna. Najbolje bi bilo, da bi se večino prometa v vasi - voznike, ki prehajajo iz Golniške na Belsko cesto (in obratno) - preusmerilo.

Zakaj ta predlog?

Kljub temu, da je v vasi omejitev 30 km/h, se le redki te omejitve držijo. Veliko ljudi se skozi vas pelje hitreje, s tem pa ogrožajo vaščane, še posebej otroke, ki jih je v vasi veliko. Ker je cesta skozi vas ozka, ni javnega prostora za srečanje avtomobilov, ni urejenih pločnikov … je šolska pot otrok do avtobusne postaje in nazaj domov ogrožena.

Kaj predlagate?

Želimo, da se promet dodatno uredi. Prosili bi za umiritev prometa (ležeči policaj/stalni radar/otok …), karkoli ocenite, da bi bilo za našo vas najbolj smiselno. Umiriti je potrebno promet pri prihodu v vas (z obeh strani) in tudi pred hišnimi št. 18/19/20 – ko avtomobili, ki prehajajo v drug del vasi (sploh sedaj, ko se tam gradi in je promet povečan), peljejo mimo ovinka pri hišni št. 15, stopijo na plin in se ne držijo več omejitve 30 km/h. Vse to je pot skozi vas in tudi tam velja omejitev hitrosti – ki omogoča varno bivanje za otroke. Če bi bilo možno, da bi bilo prometa v vasi manj (omejitev prometa le na stanovalce oz. preusmeritev prometa, ki prehaja in Golniške na Belsko cesto (in obratno)), bi to verjetno najbolj smiselno umirilo promet skozi vas.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam postavitev - prestavitev skulptur kiparja Volariča izpred njegove hiše na Galetovi ulici (Kokrica) v park ob igralih na Kokrici.

Zakaj ta predlog?

V neposredni bližini je že Volaričev kip Spomenik miru in prijateljstva. Volarič je za Kokrico in širše zelo pomemben, skulpture, ki stojijo pred njegovo hišo, pa poznamo le redki. S prestavitvijo kipov - skulptur želimo ohraniti kulturno dediščino in kipe postaviti na ogled širši javnosti.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se prestavi vse 4 kipe in se ob njih spelje tlakovano potko ter postavi tablo z razlago. V park se namesti tudi klopca ter luči (talne reflektorje), da bi bili kipi vidni tudi ponoči. Zapuščino našega sovaščana Volariča bi lahko obiskovale šole, vrtci in ostali obiskovalci, ki se vozijo mimo parka do protokolarnega objekta Brdo. Park bi kasneje lahko služil, kot izhodiščna točka za učno pot - Volaričevo pot, ki bi peljala preko Bobovka, kjer se kasneje lahko namesti še kakšno njegovo skulpturo, preko Mlake kjer se v park ob avtobusnem postajališču namesti še eno njegovo skulpturo (nižjo, kot bodo v parku), naprej do krožišča z Mamutom (prav tako delo Volariča) mimo podružnične šole Franceta Prešerna (kjer bo stala Volaričeva skulptura pesnika Prešena) in zaključek poti v parku.

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

Spominsko obeležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja na pokopališču Mavčiče.

Zakaj ta predlog?

Je že več kot 75 let odkar se je končala 2. svetovna vojna. Gre za krajane, ki so bili ubiti po končani 2. svetovni vojni. Mnogo preminulih iz tega časa nima groba, za mnoge se niti ne ve, kje so preminuli. V civiliziranem svetu ima vsak pravico do groba, do spomina, ne nazadnje obstaja tudi zakonsko določilo. Bil sem že na mnogih pokopališčih po Sloveniji in videl skupna spominska obeležja ali spomenike žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja, z imeni in priimki. Predlagam, da se tako spominsko obeležje postavi tudi na pokopališču v Mavčičah. V kolikor pa je taka pobuda že v bodočih planih, potem je ta predlog brezpredmeten.

Kaj predlagate?

Spominsko obeležje ali spomenik povojnim žrtvam z imeni in priimki. Zadostiti pravici do spimina umrilih.

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje gozdne ceste (03K624), v dolžini cca. 100 metrov, od državne ceste do objekta z naslovom Meja 7.

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje zadovoljstva obiskovalcev objekta in posledično mogoče tudi davčni izkupiček občine.

Kaj predlagate?

Asfaltiranje makadama.

Kratek opis projektnega predloga

Informacijska tabla v vasi Praše, ki označuje in prikazuje Jenkovo domačijo, kjer je Simon Jenko v mladosti s starši živel.

Zakaj ta predlog?

Pesnik Sorškega polja Simon Jenko je v mladosti živel pri "Urenčkovih" v Prašah, kjer je bila domačija njegovih staršev. Nedavno je bila ta domačija porušena, na tem mestu pa so sedaj novodobne strnjene blokovne zgradbe. Tu mimo pelje pot Jeprškega učitelja, žal pa ni več nobene sledi, ki bi spominjala na Simona Jenka. Zato pohod na tem delu daje vtis, da si ogledujemo ribiško kočo in jezero reke Save. Nekoč, ko je bila tu hiša, so na to mesto z avtobusi vozili šolarje, da so si pogledali, kje je živel Simon Jenko. Danes mlajše generacije bolj malo vedo, kje je bil Simon Jenko doma. Zato bi bilo dobro v neposredni bližini, kjer je stala hiša, postaviti vsaj informacijsko tablo s sliko hiše, Jenka, ustreznim opisom in morda dodatkom enega njegovega verza. S tem bi obiskovalcem in turistom, domačim in tujim, pohodnikom po poti Jeprškega učitelja več povedali. Na tem mestu so namreč nastale Jenkove najlepše pesmi. Če investicija informacijske table ne bo zadoščala kriterijem, gre predlog v smeri združitev investicije z morebitnimi drugimi informacijskimi tablami ali morebitno drugo dodatno investicijo, namenjeno Simonu Jenku.

Kaj predlagate?

Informacijsko tablo o Simonu Jenku, ki bo javnost informirala, kje je živel Simon Jenko. Informacijska tabla bo predstavljala turistično obogatitev, opozorila na kulturno dediščino in prispevala k zgodovinskemu spominu na našega velikega rojaka, pesnika.

Kratek opis projektnega predloga

Mavčiče - Spomenik NOB; Krajani Mavčič želimo, da se obeležje obnovi.

Zakaj ta predlog?

Spomenik iz belega marmorja je z leti močno počrnel, potrebna je obnova.

Kaj predlagate?

Da se spomenik očisti nečistoč ter obnovi napise.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev spominskega parka Simonu Jenku in njegove okolice na Podreči: Postavitev spominske table (panoja), postavitev klopi, prestavitev ceste in parkirišča ob spomeniku ter namestitev ustrezne osvetlitve.

Zakaj ta predlog?

S to ureditvijo bi dosegli večjo in boljšo prepoznavnost življenja in dela našega Pesnika Sorškega polja (avtorja prve slovenske himne Naprej Zastava Slave in največjega slovenskega lirika 19. stoletja)

Kaj predlagate?

Postavitev spominske table (panoja), postavitev klopi, prestavitev krajše dovozne poti in parkirišča ob spomeniku ter namestitev ustrezne osvetlitve. Obenem bi pa postavili nekaj igral za mlajše obiskovalce parka.

Orehek - Drulovka

Kratek opis projektnega predloga

Glede na veliko številko otrokov predlagamo izgradnjo otroških igral na območju Kališke, kjer je na sredini otoček z asfaltom. Tam se dnevno igra več kot 20 otrok. Peskovnik, gugalnice, hiška s toboganom, naredimo prostor prijazen otrokom.

Zakaj ta predlog?

Prostora je dovolj in tukaj nam res manjkajo taka igrala. 

Kaj predlagate?

Predlagam otroška igrala (tobogane, gugalnice, peskovnik, hiška), želimo apelirati, da se otroci družijo na varnem.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju Osnovne šole Orehek. Predlagam, da se mizi postavita na območju, ki ga bo določil ravnatelj ali vodstvo omenjene šole. Če je to seveda možno, predlagam nakup miz znamke Cornilleau model Park Outdoor Table. Namreč predlagana miza ima dobre ocene.

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov, zavira razvoj Parkinsonove bolezni….

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam projekt, ker je pločnik in cesta do šole že kar dotrajana, preozka in ne najbolj varna opcija za otroke, ki vsakodnevno hodijo po tej poti v šolo.

Zakaj ta predlog?

Zaradi vse višje frekvence prometa, šolarjev, zaposlenih, staršev in avtobusov je cesta obrabljena, kar pa ni dobro za varnost naših najmlajših.

Kaj predlagate?

Predlagam rekonstrukcijo pločnika in dostopa do OŠ Orehek.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam menjavo asfalta na pločniku (zaradi posedanja je zelo neraven) in pleskanje varovalne ograje na relaciji od cerkve v smeri Orehka.

Zakaj ta predlog?

Varnost in izgled.

Kaj predlagate?

Želimo, da je pločnik lepo raven in ograja popleskana v antracit odtenku.

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Pitnik za vodo bi bilo smiselno postaviti na igrišču med vrtcema Mojca in Najdihojca, kjer se vsakodnevno igra veliko otrok. 

Zakaj ta predlog?

Pitnik za otroke na igrišču.

Kaj predlagate?

Pitnik za otroke.

Podblica

Kratek opis projektnega predloga

Cesta skozi Podblico (od hišne številke 8 do 14) zahteva celovito prenovo, saj razen nekaj manjših asfaltnih popravkov investicije v vozišče in okolico ni bilo že več kot 20 let.

Zakaj ta predlog?

Cesta je v zadnjih letih vedno bolj obremenjena tudi s pešci, kolesarji in ostalimi udeleženci v prometu, kar predstavlja tudi varnostno tveganje za omenjene uporabnike. Predvsem v "koronskem času" so bili naši kraji (še posebej Jamnik) prepoznani kot odlična izletniška točka, zato je bila obremenitev s prometom še toliko večja. Število uporabnikov ceste se od takrat ni bistveno spremenilo, zato je investicija v obnovo tega odseka zelo potrebna.

Kaj predlagate?

Investicija v obnovo ceste predstavlja višje stroške, kot jih predvideva participativni proračun. Želja oziroma ideja (tudi sveta Krajevne skupnosti Podblica) je, da bi se s pomočjo participativnega proračuna in dodatnih sredstev KS v nekaj letih izvedla celovita obnova tega odseka ceste. Za leto 2023 so sredstva in omenjenega proračuna za dela že potrjena, prav tako je plan KS Podblica, da doda še določen delež iz "8.člena".

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se okrog šolskega poslopja položijo tlakovci.

Zakaj ta predlog?

Okrog šole je sedaj nasut pesek, ki se nosi v šolske prostore.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se okrog šole odstrani pesek in se namesti tlakovce.

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam obnovo in dograditev lesene ograje pri Kulturnem domu v Predosljah ter obnovo igrala in postavitev novih klopi. Območje kulturnega doma je zelo obiskano iz strani otrok in staršev zaradi otroškega igrišča in urejenosti okoliša. S predlogom bo območje varnejše in še lepše.

Zakaj ta predlog?

Okoli kulturnega doma je lično urejena ograja, na SZ delu parcele pa ograja ni dokončana. Veliko otrok se igra na igrišču in travniku, z obnovo obstoječe ter novo ograjo bi povečali varnost. Igrala imajo vidne znake dotrajanosti prav tako klopi, ki jih je premalo.

Kaj predlagate?

Predlagam obnovo obstoječe in dograditev nove lesene ograje pri Kulturnem domu v Predosljah ter obnovitev igral. Ograja naj smiselno zaključi območje pri kulturnem domu. Določena igrala imajo znake dotrajanosti in je potrebna menjava. Ograja bo zboljšala varnost otrok, ki množično uporabljajo igrala prav tako je varnost igral tudi zelo pomembna. Prav tako naj se postavi in zamenja klopi v otroškem igrišču.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju OŠ Predoslje. Predlagam, da se mizi postavita na območju, ki ga bo določila ravnateljica ali vodstvo šole. Če je to seveda možno predlagam nakup miz znamke cornilleau model park outdoor table. Https://uk.cornilleau.com/institutional-tables/47-park-outdoor-table.html

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Kratek opis projektnega predloga

Nogometno igrišče je osrednji prostor za rekreacijo krajanov, prav tako pa prostor za izvajanje pouka športa v šoli. Igrišče je v zelo slabem stanju (razpoke v asfaltu, poškodovana škarpa in stopnice, ki vodijo do igrišča, opazno je posedanje zemlje). Zaradi razpok obstaja večja nevarnost poškodb, kar je zapisal v poročilo tudi varnostni inženir.

Zakaj ta predlog?

Spodbujanje rekreacije v kraju, varnost igrišča.

Kaj predlagate?

Predlagamo rekonstrukcijo opornega zidu in stopnic.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev prikazovalnikov voznih redov na postajah v Predosljah.

Zakaj ta predlog?

Postavitev prikazovalnikov na postajah v Predosljah, kot so že na drugih postajah po MOK, za boljšo preglednost voznih redov Avtobusov.

Kaj predlagate?

Postavitev prikazovalnikov na postajah v Predosljah, kot so že na drugih postajah po MOK, za boljšo preglednost voznih redov Avtobusov.

Kratek opis projektnega predloga

Nujno potrebna bi bila menjava tal ter pleskanje v garaži vozil. Prav tako manjka še kar nekaj garderobnih omaric.

Zakaj ta predlog?

Tla v garaži so dotrajana, beljenje je nujno potrebno. Operativci potrebujejo tudi garderobne omarice.

Kaj predlagate?

Predlagam izravnalno maso tal, polaganje apoksi podlage ter pleskanje sten. Nujen bi bil nakup garderobnih omar.

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Projektni predlog se nanaša na izgradnjo dveh manjkajočih delov pločnikov v Šucevi ulici do križišča z Ulico Mirka Vadnova (na levi strani v dolžini cca. 30 m, na desni strani v dolžini cca. 35 m). Obstoječa prometna ureditev te ulice v navedenem delu, brez pločnikov, ogroža prometno varnost pešcev.

Zakaj ta predlog?

Šuceva ulica predstavlja ključno povezavo od jedra Primskovega do nakupovalnega središča. Nepretrgana in varna povezava obstoječih pločnikov na tem delu se nam zdi ključna predvsem za krajanke in krajane Primskovega, saj predvsem ti lahko nakupovalno središče obiščejo peš. Sedaj hodimo, bodisi sami ali z otroškimi vozički, deloma tudi neposredno po cestišču. Kot hkratna ali kasnejša nadgradnja tega projektnega predloga se na tem delu ali daljšem delu ceste na cestišču lahko označi tudi pas za kolesarje (podobno kot v delu Zadružne ulice pri Jezerski cesti ali Ručigajeve ulice od Jezerske ceste do Ceste Staneta Žagarja). Na obeh straneh pločnikov, ki sta predmet te projektne prijave, bi lahko hkrati ali kasneje pas ob pločnikih ozelenili z zasaditvijo dreves (podobno kot ob Cesti Staneta Žagarja). Omenjena pločnika in predlagane možne nadgradnje bodo znatno izboljšali prometno varnost pešcev in kolesarjev, zasaditev dreves ob pločnikih pa bo ozelenila in polepšala podobo kraja na prehodu iz naselja v nakupovalno središče.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se v delu Šuceve ulice do križišča z Ulico Mirka Vadnova zgradita pločnika na levi in desni strani ulice. Možni nadgradnji predloga:
- označitev kolesarskega pasu
- ozelenitev pasu ob pločnikih (na obeh straneh skupaj cca. 10 dreves).

Kratek opis projektnega predloga

Projektni predlog se nanaša na nakup defibrilatorja in njegovo namestitev v naselju Gorenje, kjer na podlagi razpoložljivih podatkov ni nobenega defibrilatorja, zato je nakup defibrilatorja in njegova namestitev v naselju Gorenje upravičena in smiselna.

Zakaj ta predlog?

AED defibrilator je naprava, ki rešuje življenja in je ključen pripomoček pri postopkih oživljanja:

 • Povprečen čas prihoda nujne medicinske pomoči je 10 minut.
 • Po pretečenih 3 minutah nedelovanja srca začnejo odmirati možganske celice. • Vsaka nadaljnja minuta zmanjša možnost preživetja za -10%.
 • Zaradi nepravočasnega posredovanja je umrljivost + 90%, posledice ob preživetju pa so trajne.
 • Bolezen ne izbira in pride nenadno.

Kaj predlagate?

Namen je zagotoviti javno dostopen defibrilator krajanom in občanom v naselju Gorenje, kjer defibrilatorja ni.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vkljudno z ustrezno podlago na obmoiju Osnovne šole Janeza Puharja Kranj - podružnica Primskovo. Predlagam, da se mizi postavita na območju, ki ga bo določila ravnateljica ali vodstvo omenjene šole. Če je to seveda moino, predlagam nakup miz znamke Cornilleau model Park Outdoor Table.

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vkljudno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam ureditev zelenice med blokom Trg Rivoli 9,8 in 7, ter Ručigajevo cesto. Na omenjeni zelenici bi se lahko postavila igrala ali uredil park. Sedaj je omenjena zelenica predvsem pasje stranišče, kamor lastniki psov iz Planine 2 in hiš na Primskovem vodijo svoje pse in tam puščajo iztrebke, kar moti stanovalce.

Zakaj ta predlog?

Zelenica je popolnoma neuporabna in je iz zgoraj navedenih razlogov zelo moteča za stanovalce.

Kaj predlagate?

Postavitev igral ali klopc za stanovalce.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam asfaltiranje makadamske poti mimo domačije Košnik do priključka z državno cesto Kranj - Britof.

Zakaj ta predlog?

Zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Kaj predlagate?

Racionalizacija.

Kratek opis projektnega predloga

Projektni predlog se nanaša na postavitev (dodatnih) tabel za obveščanje krajank in krajanov v celotni KS (Klanec in Planina 3). Ena in edina tabla za obveščanje krajanov je postavljena pri Domu krajanov Primskovo, kar je za obveščanje krajanov v KS premalo, zato je postavitev dodatnih tabel za obveščanje krajanov nujno.

Zakaj ta predlog?

KS Primskovo je med največjimi KS v MOK, ima pa samo eno tablo (pred Domom krajanov Primskovo, pa še ta ni postavljena ustrezno), namenjeno za obveščanje krajank in krajanov o dogajanju prireditvah dogodkih in drugem aktualnem dogajanju v KS. V drugih delih KS (Klanec, Planina 3) tabel za obveščanje krajanov ni, zato obveščanje tam živečih krajanov ni mogoče. Postavitev dodatnih tabel za obveščanje krajanov je zato nujna in bo bistveno pripomogla k boljši obveščenosti krajanov v celotni KS o aktualnem dogajanju v KS.

Kaj predlagate?

Prestavitev obstoječe table pred Domom krajanov Primskovo (da bo postavljena pravokotno na cestišče in tako vidna z obeh strani oz. smeri prihoda) - namestitev dodatnih tabel za obveščanje krajank in krajanov tudi v drugih delih KS.

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

Namestitev javne polnilnice za električna vozila v Stražišču. MOK podpira e-mobilnost, zato tudi v Stražišču pričakujemo javno polnilnico za električna vozila, s katero bi se krajanom in obiskovalcem Stražišča izboljšala dostopnost do e-mobilnosti. Parkirišče pri Osnovni šoli Stražišče že ima primerno komunalno infrastrukturo.

Zakaj ta predlog?

Boljša dostopnost do e-mobilnosti.

Kaj predlagate?

Namestitev javne polnilnice za električna vozila v mreži MOK.

Kratek opis projektnega predloga

Edino kužno znamenje v Stražišču je popolnoma zapuščeno in "ostrgano". Žal nima nobenega pravega pomena in je brez vsebine. Znamenje je potrebno za par metrov prestaviti in ga v celoti obnoviti. Če bo še naprej ostal v križišču na Krajevni poti v Stražišču po kmalu vzel svoj konec. S prestavitvijo bi ga postavili na pravo mesto kamor sodi zgodovinsko.

Zakaj ta predlog?

Ta predlog navajam zaradi tega, da bi obdržali pomemben pomnik.

Kaj predlagate?

Predlagam prestavitev in obnovo znamenja.

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev teniškega igrišča z umetno travo.

Zakaj ta predlog?

Dotrajanost igrišča.

Kaj predlagate?

Prenova bi omogočila nadaljne igranje tenisa.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju Osnovne šole Stražišče. Predlagam, da se mizi postavita na območju, ki ga bo določil ravnatelj ali vodstvo omenjene šole.

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov, zavira razvoj Parkinsonove bolezni.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se izbere najslabši odsek poti na Šmarjetno goro in se preplasti z asfaltno prevleko.

Zakaj ta predlog?

Varnost.

Kaj predlagate?

Varnost.

Kratek opis projektnega predloga

Neodvisne periodične meritve in analize morebitnega industrijskega onesnaženja iztokov iz IC Laze.

Zakaj ta predlog?

Skopo odmerjene meritve MOK so do sedaj že prikazale neprimerno biološko in kemijsko sestavo vodotokov, ki napajajo Sorško reko, ta pa je vir podtalnice. Študija MOK predvideva kritično onesnaženje Sorške reke zaradi kovinsko predelovalne industrije (str. 18). Obuditi želimo meritve iztokov X, 4 in 3.

Kaj predlagate?

Predlagamo periodične meritve presežnih vrednosti (Al, Fe, ogljikovodiki) na natanko treh iztokih: (zasutem iztoku X, iztok 4 (oba pod livarno Blisk) in iztok 3 (pod parkiriščem Berce, pred 15 leti pa pod zemljiščem Ekologije). Dve od teh točk še nista bili pregledani. Poleg tega predlagamo osnovno analizo brežine teh odotokov.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev klopic.

Zakaj ta predlog?

Počitek in druženje.

Kaj predlagate?

Sprehajalci bi se odpočili, družili.

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam asfaltiranje makadama, ki povezuje Struževo z industrijsko cono.

Zakaj ta predlog?

Zmanjšanje stroškov vzdrževanja in onesnaževanja okolice z prahom.

Kaj predlagate?

Asfaltiranje.

Kratek opis projektnega predloga

Sekanje in odvoz dreves z izvedbo parkovne ureditve in planiranjem terena za izvedbo sprehajalne steze z utrditvijo pohodne plasti in grobim nasutjem. Na delu razširitve se postavijo tri klopi in manjša kamnita miza.

Zakaj ta predlog?

Ureditev brežine in odstranitev dreves bo omogočila boljšo preglednost glavne ceste v naselje. Ureditev pohodne steze bo omogočila pripravo terena za izvedbo pločnika, kjer se bo uredil prostor za kratkotrajen počitek s klopmi in mizo.

Kaj predlagate?

Ureditev naselja in povečanje varnosti za pešce, ter boljša preglednost za voznike. Predlagan ukrep s parkovno ureditvijo brežine, ureditvijo grmovnic in obrezovanjem dreves je namenjen urejenosti naselja.

Tenetiše

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam preplastitev poti, zaradi razpokanega in neravnega asfalta.

Zakaj ta predlog?

Udobje.

Kaj predlagate?

Preplastiti asfaltno površino.

Kratek opis projektnega predloga

V spodnji vasi Tenetiše ni postavljene avtobusne postaje, na ostalih avtobusnih postajah v vasi pa je potrebna temeljita obnova (zamenjava/vstavitev steklenih površin, postavitev smetnjakov ob avtobusnih postajah), postavitev klopc na avtobusni postaji.

Zakaj ta predlog?

Potniki nimajo možnosti čakanja pod streho, starejši občani pa nimajo možnosti počakati avtobusa sede.

Kaj predlagate?

Predlagamo novo avtobusno nadstrešnico in obnovo obstoječih.

Kratek opis projektnega predloga

Obseg del bi bil obnovitev dotrajanih igrišč pri Domu krajanov Tenetiš. Dela bi se izvedla na otroškem igrišču, asfaltiranem igrišču in odbojkarskem igrišču.

Zakaj ta predlog?

Več gibanja in zdravo življenje ter medgeneracijsko druženje.

Kaj predlagate?

Predlagam:

 • otroško igrišče: nova igrala - gugalnice, tobogan, hiška...,
 • asfaltirano igrišče: novi koši, mreže, goli,...
 • odbojkarsko igrišče: zamenjava mivke,...

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se asfaltira pot ob potoku med naseljema Pangrščica in Trstenik, asfaltiranje naj se začne v Pangrščici proti Trsteniku v dolžini z razpoložljivimi sredstvi.

Zakaj ta predlog?

Aktivno preživljanje prostega časa.

Kaj predlagate?

Asfaltiranje makadamske varne šolske poti.

Kratek opis projektnega predloga

Na delu poti proti Orlam poteka pot ob potoku predlagam izdelavo venca na skalometu, odbojno ograjo in preplastitev cestišča na tem delu.

Zakaj ta predlog?

Varnost in udobje.

Kaj predlagate?

Na delu poti proti Orlam poteka pot ob potoku predlagam izdelavo venca na skalometu, odbojno ograjo in preplastitev cestišča na tem delu.

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam dokončno ureditev obstoječega otroškega igrišča in parka za starejše v Valjavčevi ulici (participativni predlog za leto 2022). Obstoječe igrišče naj se dopolni s tablo pravil obnašanja in sodobnimi stojalom za kolesa in skiroje, v parku za starejše pa naj se med novo postavljeni klopi umesti še miza primerne velikosti.

Zakaj ta predlog?

Novo igrišče je lepo obiskano, uporabljajo pa ga otroci iz vseh koncev, ki med igro včasih pozabijo na primerno obnašanje, zato naj se na igrala namesti ustrezna tabla s pravili igriščnega bontona. V neposredni bližini igral predlagam še postavitev sodobnega stojala za kolesa in skiroje, ki zdaj ležijo brez reda na zelenici in dvorišču bližnjega bloka. Na delu zelenice, kjer od letošnjega leta stojita dve nasproti postavljeni klopi za starejše, pa predlagam, da se mednju umesti še primerna miza.

Kaj predlagate?

V predlogu dokončne ureditve obstoječega novega manjšega igrišča naj se na igrala namesti opozorilna tabla z nekaj pravil obnašanja, kot na primer: odpadke vzemi s seboj in jih odvrzi v zabojnik, kolesa in skiroji spadajo na stojalo za kolesa, igrala so namenjena igri in ne uničevanju, kričanje ne sodi na igrišče, uporaba igral je na lastno odgovornost. Če je le mogoče, naj bodo napotki duhoviti, morda v obliki ilustracij, primernih otrokom. V neposredni bližini obstoječih igral postavite stojalo (najverjetneje iz kataloga urbane opreme) za kolesa in skiroje, s katerimi se otroci pripeljejo na igrišče, primer stojala je v eni od prilog. Med že postavljeni klopi na delu zelenice, kjer poseda starejša generacija, pa naj se umesti še primerna in dovolj trpežna zunanja miza.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam izdelavo enotnih tablic s starimi hišnimi imeni za domačije in stare kmetije v naselju Rupa in Mala Rupa v KS Vodovodni stolp z namenom ohranjanja kulturne dediščine. Z opuščanjem kmetij in kmečkega načina življenja izginjajo tudi stara poimenovanja, s postavitvijo tablic pa bi se ohranil vsaj spomin na izginjajoč način življenja.

Zakaj ta predlog?

V nekaj primestnih krajevnih skupnostih MO Kranj (KS Mavčiče, Trstenik, Podblica, Jošt...), kjer so projekt že izvedli, so bile tablice lepo sprejete, ne le med lastniki starih domačij, temveč tudi v širši skupnosti, saj je poznavanje preteklosti in starih poimenovanj del razumevanja življenja v določenem okolju.

Kaj predlagate?

Predlagam, da se za omenjeni enoti - Rupo in Malo Rupo, opravi raziskava in poišče podatke o starih poimenovanjih, pridobi soglasja trenutnih lastnikov za namestitev tablic. Tablice, katerih oblika je že izbrana, se izdela in namesti na izbrane objekte. Podatke o poimenovanjih se nato objavi tako na spletu kot v obliki knjižice.

Kratek opis projektnega predloga

Dan za sosede je kulturno družabni dogodek s katerim želimo spodbuditi prepotrebno medsebojno spoznavanje, druženje in krepitev odnosov s sosedi. Začeli bomo z lutkovno predstavo za otroke, kateri bo sledila ustvarjalna delavnica. Nadaljevali bomo s sosedskim druženjem ob pogostitvi in zaključili z večerno projekcijo filma.

Zakaj ta predlog?

Sodoben način življenja že tako ali tako omogoča zelo malo priložnosti za spontano spoznavanje in druženje prebivalcem našega mesta. Veliko ljudi hodi v službo v druga mesta in pridejo v Kranj »le prespat«. Posledično pa se ljudje počutijo osamljene, čeprav imajo na tisoče sosedov v neposredni bližini. In tega ne smemo dopustiti. Zato želimo z našim projektom ponuditi priložnost, da se med prebivalci Vodovodnega stolpa stkejo novi odnosi in obudijo že zgrajeni odnosi. Močno verjamemo, da bo to priložnost lokalna skupnost dobro sprejemal in da bo to postal tradicionalen vsakoletni dogodek.

Kaj predlagate?

Predlagamo:
- Izvedbo lutkovne predstave in ustvarjalne delavnice za otroke. V kolikor bomo izvedljivo bo tema obeh aktivnosti okoljevarstvena (ustvarjanje iz odpadnih materialov) – s tem podpiramo občinska prizadevanja za podnebno nevtralnost in osveščanje prebivalcev.

- Na prizorišču bo tudi serviser koles (iz naše krajevne skupnosti) brezplačno popravljal kolesa. Ker bo dogodek potekal v začetku poletja, bomo sosede vzpodbudili, da si pripravijo kolo na novo sezono ter jih na ta način spodbudi k trajnostni mobilnosti, kar je tudi ena od najpomembnejših prioritet MOK.

- Izvedbo sosedskega druženja s pogostitvijo. Povabili bomo gostinca iz krajevne skupnosti, ki bo pripravil hrano v obliki cateringa (“to go”). Pogostitev bo vključevala tudi brezalkoholne pijače. Naše mame in tete iz soseske pa bomo povabili, da kaj spečejo za posladek - to se nam zdi pomemben vidik dogodka. Da ljudje lahko po svojih zmožnostih pripomorejo k dogodku.

- Za zaključek večera se bo odvila filmska projekcija - vsebino filma, opremo, tehnično in izvedbeno podporo bo zagotovila zunanja ekipa.

- Promocijo dogodka - lotili se jo bomo na način, da najdemo oblikovalsko ekipo, ki nam bo pripravila vizualno podobo dogodka, tiskane materiale vseh oblik in po že obstoječih kanalih pomagala s promocijo. Predvsem pa je pomembno, da se polepijo vsa plakatna mesta v krajevni skupnosti in da v vsak nabiralnik pride informacija o dogodku. Za to bomo natisnjene letake razdelili preko Pošte Slovenije.

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh miz za namizni tenis vključno z ustrezno podlago na območju Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. Predlagam, da se mizi postavita na parcelni številki 901/5 ali 901/12 obe k.o. Kranj oziroma na območju, ki ga bo določila ravnateljica ali vodstvo omenjene šole.

Zakaj ta predlog?

Namizni tenis spodbuja zdrav način življenja vse mladine in ostalih občanov.

Kaj predlagate?

Predlagam postavitev dveh miz za namizni tenis vključno s primerno podlago. Namizni tenis bo dopolnil športne aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru šole in popoldanske rekreacije.

 

Kratek opis projektnega predloga

Postaj za mestna kolesa je sicer veliko, a ravno tam kjer bi jih najvec potrebovali jih ni: npr. Lidl na Zlatem polju, pred Qlandijo, pred velikim Mercator centrom,... 

Zakaj ta predlog?

Ni dovolj postaj, pokvarjena kolesa.

Kaj predlagate?

Navedeno v opisu.

 

Kratek opis projektnega predloga

Prosimo za namestitev nekaj klopi ob sprehajalnih poteh krajanov Zlatega polja. Lokacije

 • ob konjski poti med Kidričevo in Kron Telekomom 2 kosa (čim dlje od zasebnih hiš)
 • ob poti čez polje v bližini »letališča« za modelarje ob gozdičku pri križišču z državno potjo – 2 kosa
 • ob poti mimo Kalie (bivša vrtnarija) – zemljišča so v državni lasti

Zakaj ta predlog?

Starejši krajani uporabljajo te poti ob robu naselja in po polju za svoje vsakodnevne sprehode in bi jim klopce omogočile počitek na poti.

Kaj predlagate?
Postavitev klopi bi sprehajalcem, ki se dnevno razgibavajo po teh poteh, omogočila odmor in ev. druženje z drugimi krajani.

Kratek opis projektnega predloga

Prenova t.i. konjske poti (peš-kolesarske poti) ob Koroški cesti – od križišča s Kidričevo cesto do Kron Telekoma, Koroška c. 20. Del te poti med Stošičevo in Kidričevo je bil prenovljen l. 2022, zdaj prosim za nadaljevanje te prenove. Glede na to, da bodo ceste po gradnji zahodno od objekta Kron-Telekoma in Led(e)ne dvorane prenovljene.

Zakaj ta predlog?

Pot je bila prvič asfaltirana po letu 1988, drevesne korenine in drugi razlogi pa so povzročili poškodbe cestišča/poti. Na trasi menda ni položene nobene infrastrukturne napeljave, tako da razen sanacije gub in poškodb asfalta niso potrebni drugi posegi.

Kaj predlagate?

Pešci in kolesarji na tej poti, ki so frekventni uporabniki, in imajo težave zaradi poškodovane površine poti, posebej starejši sprehajalci.

 

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dodatnega defibrilatorja v zgornjem delu Šutne + obstoječi defibrilator na Šutni prestaviti na bolj vidno mesto (predlog ob tabli za obveščanje vaščanov).

Zakaj ta predlog?

Zagotoviti dodatno zdravstveno varnost občanov.

Kaj predlagate?

Postavitev novega defibrilatorja, ki zagotovi dodatno zdravstveno varstvo vaščanom na Šutni Obstoječi defibrilator na Šutni pa prestaviti na bolj vdino lokacijo.

 

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo, da se zamenja postajališče oz. pokrita čakalnica na njem, za promet v smeri iz Kranja proti Šk. Loki. Obstoječa lesena, strara 30 let in več in je že zalo dotrajana. Je nevarna za potnike, ki stopajo iz avtobusa in pešce, ki gredo po pločniku. V skrajnem primeru lahko pade na cestišče.

Zakaj ta predlog?

Ta predlog predvsem zaradi varnosti, preglednosti in praktičnosti.

Kaj predlagate?

Predlagamo zamenjavo obstoječe z novo stekleno, take ki se postavljajo po MO Kranj. Ni potrabno, da je velika, kajti proti ŠK.Loki je manj potnikov. Velikost pibližno 2x1m, bi bila zadosti velika.