Nazaj domov

Izglasovani predlogi 2023

Besnica

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltna preplastitev luknjastega in razpokanega asfalta na vozišču in ureditev odvodnavanja na lokaciji Podrovnik 30 do Podrovnik 42.

Zakaj ta predlog?

Vozišče je poškodovano in razpokano že dalj časa in težave z vodo se pojavljajo ob vsakem malo večjem deževju. Zato želimo, da bi zadevo končno uredili.

Kaj predlagate?

Želimo normalno prevoznost ceste in ob deževju preprečiti, da voda s ceste razkoplje okolico ceste.

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Na območju t. i. športnega parka (ŠP) pri nogometnem igrišču je potrebna postavitev novih garderobnih enot, saj športniki trenutno uporabljajo dotrajane in uničene garderobne prostore, ki so jih pred leti postavili člani Noometnega kluba Bitnje. V trenažni proces je vključenih približno 70 aktivnih nogometašev, od tega vsaj polovica otrok.

Zakaj ta predlog?

V športnem parku Bitnje že skoraj štiri desetletja deluje Nogometni klub Bitnje, poleg tega pa prostor obiskujejo odbojkarji, balinarji in otroci. Športniki trenutno uporabljajo garderobe v dotrajanem objektu, ki je bil razstavljen na drugem mestu, prepeljan v Bitnje in ponovno sestavljen. Uporabljeni materiali so že odslužili svojo življenjsko dobo, objekt je arhitekturno in varnostno neprimeren za uporabo, predvsem, ker ga uporabljajo tudi naši najmlajši športniki. Problem predstavlja tudi trenutna postavitev objekta v prostor, saj ne upošteva predvidenih odmikov od sosednjih parcel. Objekt ne zadošča minimalnim standardom za uporabo, saj gre za nekvalitetno izvedeno gradnjo, nima fasade z izolacijo, določeni konstrukcijsi elementi so poškodovani, vprašljiva je izvedba inštalacij, v objektu ni primernega ogrevanja.

Kaj predlagate?

Predlagamo, da se projekt prične urejati najprej s pripravo projektne dokumentacije. V nadaljevanju pa predlagamo postavitev dveh kontejnerskih enot za namene garderobnega prorstora za športnike v ŠP Bitnje. Predlagamo nakup dveh novih kontejnerskih enot, namenjenih športnim garderobam, s postavitvijo na parceli MO Kranj. Zaradi optimizacije stroškov bi priključitev inštalacij izvedli člani NK Bitnje sami in potem kasneje tudi upravljali z garderobnimi prostori. Takšen objekt bi začasno nadomestil trenutne prostore, ki bi jih bilo potrebno porušiti in na njihovem mestu postaviti dolgoročnejšo in večjo rešitev. Ker gre za modularno gradnjo, sta kontejnerja seveda kasneje lahko uporabljena kot del večjega garderobnega kompleksa, za katerega pa je potreben dolgotrajnejši postopek pridobivanja dovoljenj in finančnih sredstev.

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev športnih drogov za dvigovanje in vadbo moči oz. fitnes naprava na prostem.

Zakaj ta predlog?

Športno igrišče v dopoldanskem času uporabljajo učenci šole, v popoldanskem času, ob koncu tedna in med počitnicami pa tudi krajani. Obe populaciji uporabnikov bodo uporabljale drogove za krepitev moči različnih mišičnih skupin. S postavitvijo bomo tudi razširili uporabnost športnega igrišča za tovrstno športno vadbo.

Kaj predlagate?

Postavitev kompleksa sedmih športnih drogov, ki omogočajo najrazličnejšo vadbo. Pod drogove bi položili gumirano podlago, med katero raste trava.

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev poljske poti za večnamensko uporabo.

Zakaj ta predlog?

Večnamenska uporaba.

Kaj predlagate?

Nasip dosedanje razdrapane poljske poti in s tem pridobitev prijazne površine za sprehajalce, kolesarje in seveda lastnike zemljišč.

Center

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh zunanjih miz za namizni tenis. Predlagamo mizi znamke Cornilleau pro park.

Zakaj ta predlog?

Mizi bosta primerni za otroke in starejšo populacijo za rekreacijo.

Kaj predlagate?

Nakup in postavitev predlaganih miz.

 

Čirče

Kratek opis projektnega predloga

Razširitev igrišča v Čirčah na fitnes na prostem.

Zakaj ta predlog?

Gibanje mladine, dopolnjen športni park bo privabil več mladih, tudi iz Hrastja. 

Kaj predlagate?

Možnost športne vadbe, aktivnosti na prostem oz. v naravi. V Čirčah je zaenkrat to še v naravi, saj je poleg tudi gozd, in naj tako tudi ostane.

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev kolesarske poti Golnik-Kranj-Golnik, potrebno pa je tudi parkirišče za stanovalce v naselju (naselje se je občutno povečalo, veliko je zgrajenih blokov, parkirišča pa niso zagotovljena za vse občane).

Zakaj ta predlog?

Za zdravje, gibanje in varnost na cesti, da bo zdravo okolje z manj motornih vozili je nujno potrebno zagotoviti varno, dobro označeno kolesarsko pot (bolj varno bo tudi za voznike motornih vozil).

Kaj predlagate?

Varno vključevanje v promet, dostopnost, namesto z motornim vozilom bi občani in izletniki več kolesarili; povezovanje Krajevne skupnosti Golnik z Mestno občino Kranj, zato pa je potrebno zagotoviti varno, vidno in dobro izdelano kolesarsko pot.

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Zasaditev 1000 dreves na območju KS Gorenja Sava za obnovo gozda. S tem seveda tudi zmanjšamo naš ogljični odtis v krajevni skupnosti in občini. Predlagamo sodelovanje z zavodom za gozdove, ki bi izbral primerne sorte in kraj za sajenje.

Zakaj ta predlog?

Zaradi žledoloma se je drastično zmanjšalo število dreves v KS Gorenja Sava.

Goriče

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev meteornega odvodnjavanja in asfaltiranje makadamskega dela javne poti Zalog (Svarje).

Zakaj ta predlog?

Znižanje stroškov vzdrževanja in izboljšanje prometne varnosti.

 

Hrastje

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev opornega zidu ob športnem igrišču, s katero bi preprečili drsenje zemljišča na igrišče.

Zakaj ta predlog?

Dokončna ureditev igrišča.

Kaj predlagate?

Priprava projektne dokumentacije za izvedbo opornega zidu ob športnem igrišču.

Huje

Kratek opis projektnega predloga

Prenova 43 let stare asfaltne površine zunanjega košarkarskega igrišča ob OŠ Jakoba Aljaža z namenom varne uporabe za izvajanje športne vzgoje, športne vadbe in rekreacije za vse skupine uporabnikov: otrok v šoli, najemnikov prostorov šole in naključnih rekreativcev iz KS Huje in KS Planina.

Zakaj ta predlog?

Projekt ureditve zunanjih športnih površin pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj sodi tudi v okvir Ukrepa 7.2 v okviru Strateškega cilja 7 MOK: Skrbimo za dvig športne dejavnosti in aktiven življenjski slog občanov: Sistematična prenova in vzdrževanje obstoječe javne športne infrastrukture, saj gre za igrišče, ki je odprto in na voljo uporabnikom oziroma stanovalcem KS Huje in KS Planina tudi v popoldanskem času. V primeru izvedbe obnovitve dosedanje asfaltne površine se optimalno izkoristi dane možnosti, bistveno se izboljša varnost uporabe javne športne in rekreativne infrastrukture v tem okolju. Zaradi dotrajanosti športne površine prihaja ob morebitnih padcih do hudih odrgnin, nov material bi bil uporabnikom prijaznejši tudi z vidika amortizacije in zaščite sklepov.

Kaj predlagate?

- Sanacija asfalta s čiščenjem razpok in zalivkami,

- preplastitev s Conipur EPDM rdeče barve 10-13 mm (465 m2),

- liniranje košarkarskega igrišča.

 

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

Menjava nevarnih kanalet ob cesti Pševo-Javornik, nadomestitev z meteorno kanalizacijo, vtočnimi jaški in asfaltiranje mulde, na mestu sedanjih kanalet pa izgradnja pločnika.

Zakaj ta predlog?

Večja varnost v prometu.

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Obnoviti je potrebno košarkarsko igrišče pri OŠ France Prešeren - PŠ Kokrica.

Zakaj ta predlog?

Na igrišču je počil asfalt in iz njega raste trava.

Kaj predlagate?

Sanacijo košarkarskega igrišča in preplastitev z novim asfaltom.

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

Mize s po dvema klopema bi potrebovali v vsaki vasi na lokacijah, kjer se ljudje radi ustavljajo. Prilagojene naj bodo invalidom, masivne, z naslonjali.

Zakaj ta predlog?

Kolesarji in popotniki ter sprehajalci bi imeli mesto, kjer bi se lahko ustavili, se okrepčali, pri spomeniku Simonu Jenku tudi prelistali njegove knjige v knjižnici na prostem.

Kaj predlagate?

V nobeni od vasi ni mest, kjer bi se bilo mogoče odpočiti. Potrebne so mize in klopi na razglednih točkah oz. priljubljenih točkah, kjer se ljudje ustavljajo, ponekod bi zadostovale tudi samo klopi. Počivališča bi morala biti prilagojena tudi invalidom.

Orehek - Drulovka

Kratek opis projektnega predloga

Potrebna je zamenjava ograje na mostu Labore-Orehek, pri plinski postaji. Sedanja je stara in poškodovana. Sprejemljivo bi bilo tudi brušenje in barvanje obstoječe ograje. Potrebno bi bilo tudi obnoviti pločnik na mostu, ker je v zelo slabem stanju. Most bi bilo potrebno tudi na novo asfaltirati.

Zakaj ta predlog?

Most je v zelo slabem in neurejenem stanju, ni bil obnavljen že dolgo časa. Slabo stanje mostu vpliva negativno na okolico in naselje Orehek. Ograja na mostu je grda, rjavi in je poškodovana.

Kaj predlagate?

Posodobiti oziroma polepšati okolico mostu in ji dati modernejši videz.

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev nadstreška pred vhodom v OŠ Staneta Žagarja Kranj. S tem bi povečali varnost obiskovalcev.

Zakaj ta predlog?

Pred glavnim vhodom v šolo ni nadstreška, nujno bi bil potreben. Šola je zaprta zaradi varnosti. Ob slabem vremenu prihajajo učenci v šolo, vračajo se od ur športa iz športne dvorane in bazena. Pred vstopom v šolo zapirajo dežnike, se umikajo drug drugemu, čakajo na vstop in posledično so mokri. V slabem vremenu tudi starši čakajo pred vhodom na dežju in snegu. Šoli se dostavlja hrana. Dostavljavci hrane imajo tako otežen vstop. Kljub prizadevanjem se v zimskih razmerah pred vhodom pojavlja poledica, ki je nevarna za obiskovalce šole. Sneg se nosi v šolo, posledično so mokra tla v avli, ki zopet predstavljajo nevarnost.

Status projekta 

Urejena je projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Naslednji korak: izdelava in namestitev nadstreška.

Podblica

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev in ureditev odvodnjavanja na cesti skozi Podblico na več odsekih.

Zakaj ta predlog?

Cesta skozi eno najbolj oddaljenih vasi v MO Kranj je vsako leto slabša, rednega vzdrževanja pa ni oziroma je to zanemarljivo. Veliko lukenj, razpok, slabo in nepravilno odvodnjavanje povzročajo slabo voljo vaščanov in tudi vseh ostalih, ki se vozijo po tej cesti. Med slednjimi so predvsem kolesarji, ki tudi zaradi rojstne vasi Mateja Mohoriča v zadnjem obdobju kažejo največji porast prometa skozi vas. Zaradi stanja ceste so ti še najbolj ogroženi udeleženci.

Kaj predlagate?

Cesta zahteva temeljito prenovo, vendar se zavedamo, da so finančna sredstva omejena. Plasti asfalta so v labem stanju, ob vsakem dežju pa se pokaže še nepravilno odvodnjavanje, saj voda več kot 100 metrov teče po cesti in se potem v veliki količini razliva na kmetijske površine, kjer povzroča škodo privatnim lastnikom.

 

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Ob osnovni šoli Predoslje je igrišče za košarko, nogomet, steza za tek. Omenjena igrišča so zelo dotrajana. Predlagamo, da se preplasti košarkarsko igrišče.

Zakaj ta predlog?

Veliko otrok in tudi starejših uporablja omenjena igrišča in bi bila potrebna temeljite obnove.

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo tekaške steze za tek na 60 metrov v kombinaciji s poligonom za skok v daljino. Steza bi se nahajala na šolskem igrišču podružnične osnovne šole Janeza Puharja Kranj - Center na Primskovem. Omenjeni športni objekt bi izboljšal možnosti za športno aktivnost otrok in krajanov Primskovega.

Zakaj ta predlog?

Na podružnični šoli Primskovo smo pred leti s skupnimi močmi sponzorjev, staršev in šole ter krajevne skupnosti in občine obnovili igrala šolskega igrišča. Že takrat se je pojavila potreba in želja otrok in učiteljic za izvedbo krajše tekaške steze z nadgradnjo v poligon za skok v daljino z zaletom. Ta ideja hkrati sledi tudi dolgoletnemu interesu krajank in krajanov za izgradnjo športne steze ob šoli. Velikost šolskega igrišča ponuja in omogoča izgradnjo ravne steze za tek na 60 m v kombinaciji z doskočnim peskovnikom za skok v daljino. Zaradi omejenih finančnih sredstev ta dolgoletna želja še ni bila uresničena. Participativni proračun po našem mnenju predstavlja edinstveno priložnost, da se nameni sredstva za izgradnjo. V kombinaciji z obstoječim košarkarskim igriščem in prenovljenimi igrali bi nadgradnja s stezo predstavljala pomembno dodano vrednost šoli in kraju. Po informacijah nekaterih krajanov je bila izvedba tekaške steze na igrišču PŠ Primskovo planirana že ob izgradnji šole. Steza bi se v času rednega pouka koristila za izvedbo rednih aktivnosti športne vzgoje, kot sta tek na 60 m in skok v daljino, v popoldanskem času pa za prostovoljne aktivnosti otrok in, v skladu z dogovorom, tudi ostalih krajank in krajanov ali društev. Šola šteje okoli 160 šolskih in 30 vrtčevskih otrok. Vzpodbujanje in omogočanje športnih aktivnosti v kraju samem je prav v današnjih časih (covid-19) izredno pomembno in si res želimo ujeti priložnost, ki jo ponuja participativni proračun MOK, za izvedbo tega projekta.

Kaj predlagate?

Predlagamo, da se pirpravi projektna dokumentacija za nadaljevanje projekta. Na severnem delu šolskega igrišča predlagamo izvedbo ravne dvo- ali tripasovne tekaške steze za tek na 60 m, ki se na eni strani zaključi s poligonom za skok v daljino (doskočni peskovnik). Steza nadgrajuje obstoječo funkcionalnost igrišča. Umestitev steze na igrišču je v skladu z izdelanim načrtom igrišča. Okvirna dolžina steze in število se lahko prilagodita (predlagamo izhodiščne mere, ki so določene ob upoštevanju razpoložljive dolžine igrišča in racionalne porabe sredstev). Predlog steze vključuje primerno podaljšanje za iztek (10 m) in štart. Otroci bi omenjeni dve aktivnosti, ki sta med drugim obvezni sestavini programa športne vzgoje, odslej lahko izvajali na svoji, podružnični šoli. Krajanke in krajani pa bi imeli možnost za dodatne športne aktivnosti v svojem kraju.

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev košarkarskega igrišča (asfalt ali tartan) OŠ Stražišče in zamenjava konstrukcij košev s tablami in pregibnimi obroči. Če bi ostalo še kaj finančnih sredstev, še postavitev stebra za razsvetljavo košarkarskega igrišča.

Zakaj ta predlog?

Zunanje košarkarsko igrišče pri OŠ Stražišče Kranj je dotrajano. Podlaga (asfalt) je obrabljen oz. zelo grob in predstavlja možnost resnejših poškodb v primeru padca. Konstrukcije, table in obroči so v zelo slabem stanju. Z zamenjavo podlage in kontrukcij bi omogočili kvalitetnejšo izvedbo treningov mlajših kategorij igralcev Košarkarskega kluba Stražišče Kranj, ki izvaja treninge na tej lokaciji v spomladanskem, predvsem pa poletnem času. Prav tako bi s prenovo igrišča pridobili tudi osnovnošolski otroci, ki se zadržujejo na igrišču v sklopu ur športne vzgoje in podaljšanega bivanja.

Kaj predlagate?

Preplastitev košarkarskega igrišča z asfaltom ali tartanom ter zamenjavo konstrukcij košev skupaj z novimi tablami in pregibnimi obroči.

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Nadaljevanje del v ŠP Struževo:

- odstranitev balinišča,

- odstranitev nadstreška pri objektu,

- vzpostavitev odbojkarskega igrišča na predvidenem novem asfaltnem igrišču skupaj z lovilno mrežo,

- zamenjava konstrukcije košev ter košarkarskih tabel in obročev (v primeru, da bosta v prvi fazi le ti odstranjeni),

- postavitev zunanje mize za namizni tenis ...

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje kakovosti rekreacijske infrastrukture.

Kaj predlagate?

- Odstranitev balinišča,

- odstranitev nadstreška pri objektu,

- vzpostavitev odbojkarskega igrišča na predvidenem novem asfaltnem igrišču skupaj z lovilno mrežo,

- zamenjava konstrukcije košev ter tabel in obročev (v primeru, da bosta v prvi fazi le ti odstranjeni),

- postavitev zunanje mize za namizni tenis,

- dovoz zemlje, potrebna izravnava, zatravitev ob predvidenem novem asfaltnem igrišču,

- postavitev klopic ob igrišču.

Tenetiše

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje preostalega dela javne prometne površine na zemljišču s parc. št. 401/8, k. o. Tenetiše, ki je v lasti MOK, pri objektu Tenetiše 84a. V okviru predloga bi izvedli utrditev in asfaltiranje ceste s površino cca 200 m2, poleg tega pa bi na tem delu s prometno signalizacijo uredili enosmerni režim.

Zakaj ta predlog?

Lažje vzdrževanje.

Kaj predlagate?

Asfaltiranje prometne površine.

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Namesto odprtega jarka se uredi meteorna kanalizacija z vmesnimi odtočnimi jaški, razširi cetišča na mestu jarka ter izvede kompletna preplastitev.

Zakaj ta predlog?

Boljša pretočnost prometa.

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Želimo si obnovitev otroškega igrišča pred blokom št. 23 v Šorlijevem naselju, saj je trenutno igrišče nevarno za majhne otroke, poleg tega pa peskovnik uporabljajo tudi živali za opravljanje potrebe. Nemalokrat so se našim otrokom zgodile nesreče, sicer manjše, pa vseeno igrišče ni varno. Primerno bi bilo igrišče prestaviti tudi malo bolj stran od ceste.

Zakaj ta predlog?

Zagotoviti varnost otrok.

Kaj predlagate?

Obnova dotrajanih igral, prestavitev igrišča bližje blokom, bolj stran od ceste in avtomobilov.

 

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

Dopolnitev okolice mejnega področja z nepozidanimi površinami z orodji za telovadbo, morda s kakšnim paviljonom, ki pride prav ob dežju, in prostori za počitek med sprehodi - v okolici pasjega parka in joga parka v bližini doma dijakov in študentov Kranj. Alternativno pa tudi podobne dopolnitve v Savskem drevoredu nad Savo - do Struževa.

Zakaj ta predlog?

KS Zlato polje je po številu prebivalstva (cca 3200) dokaj velika KS, na svoji severo-zahodni strani je odprta v za sedaj še nepozidan prostor. Med prebivalci veliko število predstavljajo upokojenci, vse več pa je zaradi menjave generacij tudi mlajših družin z otroki, pa tudi veliko pasjih spremljevalcev se najde. Vse te kategorije potrebujejo prostor za gibanje in rekreacijo.

Kaj predlagate?

Izboljšati možnosti za tiste kategorije prebivalcev, ki uporabljajo okolico za rekreacijo, sprehode ipd., da z dodatno opremo omogočimo boljše pogoje.

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev najslabših odsekov kolesarske poti ob železnici v Žabnici.

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje prometne varnosti.