Nazaj domov

Sprejeti predlogi 2023

Besnica

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltna preplastitev luknjastega in razpokanega asfalta na vozišču in ureditev odvodnavanja na lokaciji Podrovnik 30 do Podrovnik 42.

Zakaj ta predlog?

Vozišče je poškodovano in razpokano že dalj časa in težave z vodo se pojavljajo ob vsakem malo večjem deževju. Zato želimo, da bi zadevo končno uredili.

Kaj predlagate?

Želimo normalno prevoznost ceste in ob deževju preprečiti, da voda s ceste razkoplje okolico ceste.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pločnika ob glavni cesti Kranj-Jamnik, na zemljišču s parc. št. 924/4, k. o. Zgornja Besnica, ki je v lasti MOK, med objekti Nova vas 43 in 69. V okviru predloga bi naročili projekt ureditve in izvedbo pločnika v skupni dolžini okoli 200 metrov. 

Zakaj ta predlog?

Večja varnost pešcev.

Kaj predlagate?

V okviru predloga bi naročili projekt ureditve in izvedbo pločnika v skupni dolžini okoli 200 metrov.

Kratek opis projektnega predloga

Lepa sprehajalna, rekerativna in izobraževalna gozdna učna pot nad Zgornjo Besnico je dodana vrednost kraja. Po desetletju uporabe pa je njena obnova nujna. Naravne ujme in čas zahtevata obnovo in zamenjavo lesenih stebričev, info tablic, odstranjevanje rastja ob poti, dodatno ureditev parkrišča oz. vstopne točke.

Zakaj ta predlog?

Na utrjeni poti je že destletje vzpostavljenih 25 postaj s pojasnjevalnimi tablami, za katere ima MOK že soglasja za postavitev. Nekatere table je KS Besnica po ujmah sicer obnovila, določene pa je treba zaradi padlega in odmrlega drevja ter zaraščenosti prestaviti, obnoviti ali jim dodati vsebino. Pot redno obiskujejo domačini in obiskovalci, a je trenuntno neurejena, mestoma nevarna. Načela gozdne pedagogike spodbujajo učenje v naravi ter učenje s poskušanjem, zato menimo, da so obnova in dodatne vsebine na poti nujne.

Kaj predlagate?

Zaradi starosti tabel so nekatere točke potrebne modernizacije in dodatnih vsebin (idejna zasnova in priprava besedil za table), nekatere je nujno obnoviti delno ali v celoti (nakup lesenih in kovinskih delov) ali pa le odstraniti padlo drevje (ročna dela, sečnja, strojne ure). Najlepši del poti na Rovnik je zagotovo vedutni razgled pri točki 8, ki ga bo treba zaradi uspešnega razvoja mladja prestaviti na višjo točko ob pot ter izvesti vedutno sečnjo. Za novo in dodatno vsebino tabel naj bodo odgovorni snovalci poti (Zavod za gozdove Slovenije oz. Kranjsko gozdarsko društvo). Zaradi številnih kraških pojavov to območje nekateri imenujejo tudi Besniški kras. Za najbolj znani jami na območju Rovnika - Bidovčevo luknjo in Podskokarjevo jamo, ki sta zavarovani tudi kot naravni vrednoti državnega pomena, predlagamo dodatni tabli. Za grobo vzdrževanje poti bo potrebno nekaj fizičnega dela ter posek in spravilo vsaj 10 (20 m3) nevarnih in odmrlih dreves. Zaradi neaktualnosti okoli 10 tabel je treba na novo napisati pojasnjevalna besedila in natisniti nove tablice. Manjka nekaj vsebin, ki jih lahko pripravijo snovalci te poti. Nekaj stojišč je bilo fizično premaknjenih (sečnja v gozdu), zato je treba nakupiti in temeljiti nova lesena ogrodja.

Kratek opis projektnega predloga

Krajani Besnice želimo, da se spominskemu obeležju talecem (EŠD 16442) poda dostojen izgled, kot mu pripada.

Kaj predlagate?

Predlagamo celostno ureditev spomenika talcem. Obeležje je nekoliko pogreznjeno. Ker je nižje od ceste, ga je potrebno dvigniti in urediti dostop. Očistiti je potrebno tudi skalnati blok (z visokotlačnim pranjem s prilagojem pritiskom), očistiti in obnoviti napise, popravili robnike, na novo uredili tlak, izvesti novo hortikulturno ureditev ...

Volilna udeležba: 10 %

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Na območju t. i. športnega parka (ŠP) pri nogometnem igrišču je potrebna postavitev novih garderobnih enot, saj športniki trenutno uporabljajo dotrajane in uničene garderobne prostore, ki so jih pred leti postavili člani Noometnega kluba Bitnje. V trenažni proces je vključenih približno 70 aktivnih nogometašev, od tega vsaj polovica otrok.

Zakaj ta predlog?

V športnem parku Bitnje že skoraj štiri desetletja deluje Nogometni klub Bitnje, poleg tega pa prostor obiskujejo odbojkarji, balinarji in otroci. Športniki trenutno uporabljajo garderobe v dotrajanem objektu, ki je bil razstavljen na drugem mestu, prepeljan v Bitnje in ponovno sestavljen. Uporabljeni materiali so že odslužili svojo življenjsko dobo, objekt je arhitekturno in varnostno neprimeren za uporabo, predvsem, ker ga uporabljajo tudi naši najmlajši športniki. Problem predstavlja tudi trenutna postavitev objekta v prostor, saj ne upošteva predvidenih odmikov od sosednjih parcel. Objekt ne zadošča minimalnim standardom za uporabo, saj gre za nekvalitetno izvedeno gradnjo, nima fasade z izolacijo, določeni konstrukcijsi elementi so poškodovani, vprašljiva je izvedba inštalacij, v objektu ni primernega ogrevanja.

Kaj predlagate?

Predlagamo, da se projekt prične urejati najprej s pripravo projektne dokumentacije. V nadaljevanju pa predlagamo postavitev dveh kontejnerskih enot za namene garderobnega prorstora za športnike v ŠP Bitnje. Predlagamo nakup dveh novih kontejnerskih enot, namenjenih športnim garderobam, s postavitvijo na parceli MO Kranj. Zaradi optimizacije stroškov bi priključitev inštalacij izvedli člani NK Bitnje sami in potem kasneje tudi upravljali z garderobnimi prostori. Takšen objekt bi začasno nadomestil trenutne prostore, ki bi jih bilo potrebno porušiti in na njihovem mestu postaviti dolgoročnejšo in večjo rešitev. Ker gre za modularno gradnjo, sta kontejnerja seveda kasneje lahko uporabljena kot del večjega garderobnega kompleksa, za katerega pa je potreben dolgotrajnejši postopek pridobivanja dovoljenj in finančnih sredstev.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pločnika v Zgornjih Bitnjah med trgovino Mercator, vrtcem in avtobusno postajo na izhodu iz Bitenj, ki povezuje mesto Kranj z naseljem. Odsek, ki potrebuje pločnik, je zelo prometen in nevaren, še posebej za šolske otroke in starejše občane. Na tem odseku je ogromno pešcev, sploh pa mladoletnih otrok.

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje varnosti v prometu.

 

Kratek opis projektnega predloga

Zasaditev dreves pri novem vrtcu v Bitnjah (Bitnje 266), trenutno se najmlajši igrajo v senci gostilniških senčnikov. V okviru predloga bi zasadili vsaj 10 dreves, predlagamo sadna ali vsaj medonosna.

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje pogojev za vzgojo in izobraževanje.

 

Volilna udeležba: 7,24 %

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev športnih drogov za dvigovanje in vadbo moči oz. fitnes naprava na prostem.

Zakaj ta predlog?

Športno igrišče v dopoldanskem času uporabljajo učenci šole, v popoldanskem času, ob koncu tedna in med počitnicami pa tudi krajani. Obe populaciji uporabnikov bodo uporabljale drogove za krepitev moči različnih mišičnih skupin. S postavitvijo bomo tudi razširili uporabnost športnega igrišča za tovrstno športno vadbo.

Kaj predlagate?

Postavitev kompleksa sedmih športnih drogov, ki omogočajo najrazličnejšo vadbo. Pod drogove bi položili gumirano podlago, med katero raste trava.

Kratek opis projektnega predloga

Park za starejše bi se nahajal za baliniščem v KS Bratov Smuk, na asfaltnem igrišču in ob njem. Trenutno je tam že igrišče s črtami za igranje prstometa, ki je med starejšimi že uveljavljen. Prav tako je park lahko dostopen tudi za gibalno ovirane. V park bi dodali nove klopice, primerne za starejše, betonske mize za igro in novo zasaditev.

Zakaj ta predlog?

Soseska se stara, vedno več je starejših krajanov, ki si želijo aktivno preživljati svoj prosti čas in s parkom za starejše bi omogočili, da starejši ostanejo aktivni in imajo prostor za druženje, s čimer bi naslovili vedno večje težave osamljenosti starejših. Zato si želimo prostor urediti z opremo, ki bi spodbujala druženje starejših na tej lokaciji. Starejši običajno ne povzročajo velikega hrupa z druženjem, zato tudi ne bodo moteči za okoliške prebivalce, ki so se v preteklosti že pritoževali nad hrupom na tem igrišču.

Kaj predlagate?

Predlagamo zamenjavo trenutnih klopi ob asfaltni površini z klopicami s široko sedalno površino, širokom naslonjalom in naslonjali za roke. Ob klopice bi postavili visoke grede z zelišči in dišavnicami in zasadili drevesa za senco. Postaviti želimo dodatno betonsko igralno mizo za šah in človek ne jezi se ter pitnik. Urbana oprema bi bila v skladu s katalogom urbane opreme MOK. Končno podobo in aktivnosti v parku bi načrtovali tudi glede na ugotovitve urbanističnega inštituta, ki opravlja raziskavo s starejšimi o potrebi te generacije v soseski Planina.

Kratek opis projektnega predloga

Lovilna mreža za žoge ob šolskem športnem igrišču, da let-te ne bodo padale na sosednjo stavbo Cvetličarne Aleš.

Zakaj ta predlog?

Šolsko nogometno igrišče uporabljajo krajani KS Bratov Smuk v popoldanskem času, ob koncu dneva in med počitnicami. Obstoječa mreža je prenizka in je potrebna obnove. Ob nogometnem igrišču bi na nove in višje stebre obesili lovilno mrežo za žoge. Nogometno igrišče bo veliko bolj uporabno za igre z žogo, saj žoge ne bodo letele na sosednjo stavbo Cvetličarne Aleš, kjer se zaradi uporabnikov igrišča dela škoda in se sprožijo alarmi tudi konec tedna. Zaradi novogradnje cvetličarne, ki je eno nadstropje višja in z okni obrnjena k igrišču, se lahko povzroči škoda.

Kaj predlagate?

Ob nogometno igrišče bi vbetonirali 6 metrov visoke vroče cinkane stebre, na katere bi obesili najlonsko lovilno mrežo, ki bi lovila žoge v dolžini 45 metrov. Nogometno igrišče bo veliko bolj uporabno za igre z žogo, s tem bo bolj privlačno za športno igro.

Kratek opis projektnega predloga

Nabava in montaža varovalne gume iz EPDM-granul pod igrali - gnezdeci na dveh otroških igriščih, kjer je trenutna podlaga iz kamenčkov, medtem ko je na preostalem delu igrišča podlaga iz gume.

Zakaj ta predlog?

Starši se pritožujejo zaradi trenutne podlage. Kamenčkov je polno po gumijasti površini, pod ostalimi igrali in na zelenici ob igrišču. Podlago bi bilo na dveh lokacijah, kjer so gnezdeca samo s podlago iz kamenčkov, miselno zamenjati in pesek dati v peskovnik.

Kaj predlagate?

Zamenjava podlage pod igrali - gnezdeci na otroških igriščih na območju garaž A in C z gumijasto varovalno podlago iz EPDM-granul oziroma z enako podlago, ki je pod ostalimi igrali na igriščih. Ocenjena površina je 20 m2 na igrišče, skupaj 40 m2. Na obeh lokacijah se pesek oz. kamenčke da v peskovnik.

Kratek opis projektnega predloga

Obnova in ureditev odbojkarskega igrišča s montažo zaščitne ograje po celi dolžini okoli igrišča, obrez grmovja, postavitev manjših tribun ob igrišču, nova mivka in nakup manjkajoče opreme.

Zakaj ta predlog?

Igrišče za odbojko na mivki je bilo pred šestimi leti obnovljeno. Ob kasnejših manjših obnovah je bila dodana nova mivka, kupljena nova mreža, zarisane črte in postavljene antene. Nameščena je bila tudi obvestilna tabla. Zaradi manjkajoče ograje po celotni dolžini igrišča se na igrišču dogaja vandalizem, oprema je bila ukradena ali poškodovana, na igrišču so smeti in razbito steklo. Igrišče bi bilo potrebno obnoviti in prenesti pod upravljanje koncesionarja, da ga redno vzdržuje.

Kaj predlagate?

Predlagamo postavitev zaščitne ograje okoli celotnega igrišča (del panelne ograje je že postavljen), dovoz nove mivke, nakup manjkajoče opreme in postavitev manših betonskih tribun na obeh straneh igrišča.

Volilna udeležba: 3,71 %

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev poljske poti za večnamensko uporabo.

Zakaj ta predlog?

Večnamenska uporaba.

Kaj predlagate?

Nasip dosedanje razdrapane poljske poti in s tem pridobitev prijazne površine za sprehajalce, kolesarje in seveda lastnike zemljišč.

Kratek opis projektnega predloga

Zalivanje razpok v asfaltnih površinah v naselju Voge.

Zakaj ta predlog?

Podaljšanje obstojnosti površin.

 

Volilna udeležba: 5,91 %

Center

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev dveh zunanjih miz za namizni tenis. Predlagamo mizi znamke Cornilleau pro park.

Zakaj ta predlog?

Mizi bosta primerni za otroke in starejšo populacijo za rekreacijo.

Kaj predlagate?

Nakup in postavitev predlaganih miz.

Kratek opis projektnega predloga

Izvedba kratkih tečajev za mladino (oz. za vse, ki bi jih tema zanimala), na katerih bi pridobili informacije o sestavi njihovega dohodka.

Zakaj ta predlog?

Predvsem mladim pred vstopom na trg dela manjka znanje o bodočem dohodku. Kaj predstavlja izplačilo, kaj je neto in predvsem, kaj je bruto.

Kaj predlagate?

Vsi, ki smo na trgu dela, bi morali natančno vedeti, kaj predstavlja plača. Kako jo določiti, kakšni so stroški zaposlenega, kakšni so delodajalčevi. Namen je, da se pri dogovoru o zaposlitvi znamo oceniti in smo pripravljeni na prvo plačo.

Kratek opis projektnega predloga

Mlade iz srednjih šol v okolici centra bi preko razpisa spodbudili za vključevanje v igralsko produkcijo. Mladi bi s pomočjo Prešernovega gledališča Kranj (PGK) pripravili igro in jo potem tudi predstavili občinstvu. Mlade bi aktivno vključili v sam proces nastajanja igre, poleg tega pa bi jih ozaveščali o pomenu kulture in kulturnega udejstvovanja.

Zakaj ta predlog?

Mlade želimo spodbuditi k zanimanju za kulturo, gledališče. Poleg tega želimo povezati javne zavode (šole, PGK), kar je lahko primer dobre prakse tudi za druge zavode.

Kaj predlagate?

Predlog stremi k temu, da se mlade čim bolj aktivno vključi v gledališče in spodbudi njihovo zanimanje za kulturo.

Volilna udeležba: 3,36 %

Čirče

Kratek opis projektnega predloga

Razširitev igrišča v Čirčah na fitnes na prostem.

Zakaj ta predlog?

Gibanje mladine, dopolnjen športni park bo privabil več mladih, tudi iz Hrastja. 

Kaj predlagate?

Možnost športne vadbe, aktivnosti na prostem oz. v naravi. V Čirčah je zaenkrat to še v naravi, saj je poleg tudi gozd, in naj tako tudi ostane.

Volilna udeležba: 3,49 %

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev kolesarske poti Golnik-Kranj-Golnik, potrebno pa je tudi parkirišče za stanovalce v naselju (naselje se je občutno povečalo, veliko je zgrajenih blokov, parkirišča pa niso zagotovljena za vse občane).

Zakaj ta predlog?

Za zdravje, gibanje in varnost na cesti, da bo zdravo okolje z manj motornih vozili je nujno potrebno zagotoviti varno, dobro označeno kolesarsko pot (bolj varno bo tudi za voznike motornih vozil).

Kaj predlagate?

Varno vključevanje v promet, dostopnost, namesto z motornim vozilom bi občani in izletniki več kolesarili; povezovanje Krajevne skupnosti Golnik z Mestno občino Kranj, zato pa je potrebno zagotoviti varno, vidno in dobro izdelano kolesarsko pot.

Kratek opis projektnega predloga

Lansko leto so zgradili zunanji fitnes. Žal je premalo primernih orodij, predvsem za starejše krajane. Sekanci so kot podlaga neprimerni (ostri robovi, trske, žuželke). Boljša bi bila travnata površina, poravnana in zasajena z primerno travo, ki bi omogočila skupinsko vadbo, jogo itd. Poleg igrišča bi postavili klopice za počitek oz. gledalce odbojke.

Zakaj ta predlog?

Posaditev dreves, ki bi poleti dajale prepotrebno senco pri igranju košarke in tenisa, rokometa.

Kaj predlagate?

Zamenjavo klopi ob košarkarskem igrišču, postavitev novih ustreznih klopi ob rokometnem ter odbojkarskem igrišču z zasaditvijo. 

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev najslabših odsekov občinske ceste (JP 685681 Golnik bolnišnica - Malijevo)

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje prometne varnosti.

 

Volilna udeležba: 5,76 %

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Zasaditev 1000 dreves na območju KS Gorenja Sava za obnovo gozda. S tem seveda tudi zmanjšamo naš ogljični odtis v krajevni skupnosti in občini. Predlagamo sodelovanje z zavodom za gozdove, ki bi izbral primerne sorte in kraj za sajenje.

Zakaj ta predlog?

Zaradi žledoloma se je drastično zmanjšalo število dreves v KS Gorenja Sava.

 

Kratek opis projektnega predloga

Mala popravila in pleskanje obcestnih ograj v Savski loki v dolžini 500 m.

Zakaj ta predlog?

Skrb za zunanjo podobo kraja.

 

Volilna udeležba: 1,94 %

Goriče

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev meteornega odvodnjavanja in asfaltiranje makadamskega dela javne poti Zalog (Svarje).

Zakaj ta predlog?

Znižanje stroškov vzdrževanja in izboljšanje prometne varnosti.

 

Kratek opis projektnega predloga

Asfalt je bil izveden z samoprispevkom v letu 1970, kasneje nikdar ni bil modificiran. Zaradi starosti kaže obupen videz, vožnja je zaradi stanja celo nevarna. Ob izgradni spodnje ceste v vas je bila ta cesta še dodatno uničena.

Zakaj ta predlog?

Ureditev ceste v neko normalno stanje.

Kaj predlagate?

Utrditev nasutja, preplastitev in delna širitev.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izdelavo hišnih tablic z domačimi imeni hiš. S tem bi ohranjali kulturno dediščino in ohranili stara imena domačij na vasi.

Zakaj ta predlog?

Veliko krajevnih skupnosti v okolici je že bilo deležnih takih pobud in so jih izpeljali s pomočjo mestne občine. Tokrat bi radi po KS Goriče urediti enako in z enakimi tablicami zapisali stara imena domačij. Tablice bi dali samo tistim hišam, kjer bi to želeli, saj imamo tudi novejše hiše, kjer takih imen nimajo ali jih tudi morda nočejo.

Kaj predlagate?

Pri izdelavi hišnih tablic bi se ohranjala stara imena in s tem kulturna dediščina.

Kratek opis projektnega predloga

Odstranitev dreves na Letenicah, pri ovinku ovirajo pogled na cesto in je izredno nevarno.

Zakaj ta predlog?

Odstranitev dreves na ovinku za boljšo preglednost ceste.  

 

Volilna udeležba: 11,39 %

Hrastje

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev opornega zidu ob športnem igrišču, s katero bi preprečili drsenje zemljišča na igrišče.

Zakaj ta predlog?

Dokončna ureditev igrišča.

Kaj predlagate?

Priprava projektne dokumentacije za izvedbo opornega zidu ob športnem igrišču.

Volilna udeležba: 2,68 %

Huje

Kratek opis projektnega predloga

Prenova 43 let stare asfaltne površine zunanjega košarkarskega igrišča ob OŠ Jakoba Aljaža z namenom varne uporabe za izvajanje športne vzgoje, športne vadbe in rekreacije za vse skupine uporabnikov: otrok v šoli, najemnikov prostorov šole in naključnih rekreativcev iz KS Huje in KS Planina.

Zakaj ta predlog?

Projekt ureditve zunanjih športnih površin pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj sodi tudi v okvir Ukrepa 7.2 v okviru Strateškega cilja 7 MOK: Skrbimo za dvig športne dejavnosti in aktiven življenjski slog občanov: Sistematična prenova in vzdrževanje obstoječe javne športne infrastrukture, saj gre za igrišče, ki je odprto in na voljo uporabnikom oziroma stanovalcem KS Huje in KS Planina tudi v popoldanskem času. V primeru izvedbe obnovitve dosedanje asfaltne površine se optimalno izkoristi dane možnosti, bistveno se izboljša varnost uporabe javne športne in rekreativne infrastrukture v tem okolju. Zaradi dotrajanosti športne površine prihaja ob morebitnih padcih do hudih odrgnin, nov material bi bil uporabnikom prijaznejši tudi z vidika amortizacije in zaščite sklepov.

Kaj predlagate?

- Sanacija asfalta s čiščenjem razpok in zalivkami,

- preplastitev s Conipur EPDM rdeče barve 10-13 mm (465 m2),

- liniranje košarkarskega igrišča.

Volilna udeležba: 2,20 %

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

Menjava nevarnih kanalet ob cesti Pševo-Javornik, nadomestitev z meteorno kanalizacijo, vtočnimi jaški in asfaltiranje mulde, na mestu sedanjih kanalet pa izgradnja pločnika.

Zakaj ta predlog?

Večja varnost v prometu.

 

Kratek opis projektnega predloga

Cilj predloga je krajanom in krajankam KS Jošt ponuditi sklop aktivnosti, ki bi obogatile njihov prosti čas, spodbujale zdrav življenjski slog, razvijale podjetniške in umetniške talente. Pri pripravi sklopa aktivnosti je bil poseben poudarek namenjen raznolikosti aktivnosti in možnosti za povezovanje generacij.

Zakaj ta predlog?

Tako mladi kot starejši v okviru KS Jošt nimajo na voljo aktivnosti, ki bi se jih lahko udeleževali med letom in krepili medsebojne vezi. Predlog vključuje povezovanje vseh generacij na različnih področjih, kot so kultura, zdravje, šport in izobraževanje, saj želim vključiti krajane z različnimi interesi.

Kaj predlagate?

Izvedba različnih aktivnosti, in sicer: ustvarjalne delavnice za otroke in mladino, fotografski tečaj, športni dogodki s strokovnjakom, tečaj keramike, osvežitev znanja prve pomoči, predavanje o ohranjanju narave ter razvoju lokalnih produktov na podeželju. V času covida-19 je bilo druženje omejeno in dolžina teh omejitev je potrgala mnogo socialnih vezi. Te vezi želim ponovno vzpostaviti, saj je kakovost bivanja brez slednjih slabša.

Kratek opis projektnega predloga

Cesta, ki iz vasi Planica vodi proti cerkvi na Planici, je precej uničena. Je v redni uporabi stanujočih na tem delu, vikendašev in kmetov na Planici. Potrebna bi bila obnova asfalta.

Zakaj ta predlog?

Za izboljšanje pogojev bivanja stanujočih na tem delu Planice.

Kaj predlagate?

Obnovo asfalta.

Kratek opis projektnega predloga

Meteorna voda iz vasi Planica se vsa izteka na privatni travnik in dela vse večji kanal na travniku. Po kanalih bi jo bilo potrebno speljati po trasi nekdanje vaške poti v dejanski graben.

Zakaj ta predlog?

Vas ima narejeno zbiranje meteorne vode, ki se na koncu zlije na privatno zemljišče po katastru oziroma gerkih (travnik).

Kaj predlagate?

Speljati meteorno vodo v naravni graben, da se ne dela škoda na privatnem zemljišču.

Volilna udeležba: 16,74 %

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Obnoviti je potrebno košarkarsko igrišče pri OŠ France Prešeren - PŠ Kokrica.

Zakaj ta predlog?

Na igrišču je počil asfalt in iz njega raste trava.

Kaj predlagate?

Sanacijo košarkarskega igrišča in preplastitev z novim asfaltom.

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje lokalne ceste (LC 183141) skozi Srakovlje.

Zakaj ta predlog?

Ohranitev stanja podlage.

Kaj predlagate?

Preplastitev ceste skozi Srakovlje.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam obnovo spomenika Mlaka - obeležje obveščevalcu Mirku Zagrajšku, s katero bo MO Kranj ne le zagotovila njegov nadaljnji obstoj in obogatitev kulturne dediščine , temveč tudi nazorno pokazala svojo dejansko skrb za ohranitev zgodovinskega spomina slovenskega naroda.

Zakaj ta predlog?

Spominsko obeležje, ki ga želimo obnoviti oz. sanirati je lociran na vzhodnem robu Spominskega parka Udin boršt, ki je od leta 1985 zavarovan kot zgodovinski in kulturni spomenik z občinskim odlokom nekdanje občine Kranj (op.: Odlok o razglasitivi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in naravni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske št. 20/85). Z obnovo želimo ne le ohranjati zgodovinski spomin slovenskega uporništva, temveč spomeniku povrniti prvotno podobo in hkrati ohraniti kulturno dediščino.

Kaj predlagate?

Predlagam sanacijo površine na kateri je lociran spomenik (poravnava tampona in ponovna vgradnja pogrezajočih se robnikov in varovalne verige okoli spomenika ter nasutje peska okoli spomenika). Sam spomenik, ki je sestavljen iz marmornatega stebra v obliki petokratke zvezede (višina 160 cm), ležečega marmornatega podstavka za sveče v obliki petokratke zvezde (višina 40 cm), poševno ležeče marmornate spominske plošče (45 cm x 46 cm) z lepljenim izstopajočim napisom v črni barvi, je potrebno očistiti, sanirati razpoke na stebru in obnoviti ali zamenjati črke na spomeniku. Glede na lokacijo spomenika, ki je ob eni od vstopnih točk v Spominski park Udin boršt, bi veljalo postaviti tudi ustrezno informacijsko tablo, ki bi obiskovalce spominskega parka ne le ozaveščala, temveč predvsem mlajšim rodovom prenašala zgodovinski spomin.

Volilna udeležba: 3,26 %

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

Mize s po dvema klopema bi potrebovali v vsaki vasi na lokacijah, kjer se ljudje radi ustavljajo. Prilagojene naj bodo invalidom, masivne, z naslonjali.

Zakaj ta predlog?

Kolesarji in popotniki ter sprehajalci bi imeli mesto, kjer bi se lahko ustavili, se okrepčali, pri spomeniku Simonu Jenku tudi prelistali njegove knjige v knjižnici na prostem.

Kaj predlagate?

V nobeni od vasi ni mest, kjer bi se bilo mogoče odpočiti. Potrebne so mize in klopi na razglednih točkah oz. priljubljenih točkah, kjer se ljudje ustavljajo, ponekod bi zadostovale tudi samo klopi. Počivališča bi morala biti prilagojena tudi invalidom.

Kratek opis projektnega predloga

Mrliški vežici pronica vlaga v temelje in nato po stenah navzdor. Potrebna je zaščita oken in vrat na severni steni, koristno bi bilo povečati oziroma dograditi nadstrešek pred vhodom.

Zakaj ta predlog?

Preprečiti je potrebno večjo škodo. Vlaga uničuje stavbno in notranje pohištvo. Padavine uničujejo okna in vrata na severni strani. Na južni strani - pred vežico ob vročih dneh ni sence - nadstreška, ki bi ljudi ščitil pred pripeko, ob padavinah pa kot zaščita pred njimi. 

Kaj predlagate?

Potrebna je izolacija temeljev, montaža nadstreškov na severni strani objekta in dograditev nadstreška pred vhodom.

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje gozdne ceste (03K624) v dolžini 280 metrov, od državne ceste do objekta z naslovom Meja 7.

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje zadovoljstva obiskovalcev objekta in posledično mogoče tudi več plačanih davkov.

Kaj predlagate?

Asfaltiranje makadama.

Kratek opis projektnega predloga

Gre za predstavitev krajev, ljudi in živijenja v vaseh na Sorškem polju ob Savi, celovito in od doslej znane preteklosti do danes. Vasi, organizirane v okviru KS Mavčiče, imajo že dolgo zgodovino. Nahajajo se med metropolo in središčem Gorenjske. Vasi ležijo med Sorškim poljem in reko Savo. Za sedaj o naših krajih ni kaj več zapisanega.

Zakaj ta predlog?

Krajevna skupnost obsega precejšen del mestne občine. Vasi KS Mavčiče, Podreča, Mavčice, Praše, Meja, Jama in Breg ob Savi, so tradicionalne vasi, vsaka s svojo zgodovino, značilnostmi, razvojem in nemalo tudi skupnimi potmi. Preživeli smo nekaj gospodarjev, nekaj sistemov. Če je kdaj pravi trenutek, da vse to damo v trajnejši spomin, je to sedaj, ko je že nekaj časa usoda naših življenj v lastnih rokah. Zanamci nam bodo gotovo hvaležni. Zbornik naj bi začel s prikazom najbolj zgodnje preteklosti v naših krajih, pokazal razvoj, ljudi, njihovo življenje (gospodarske, kulturne, verske, šolske, športne in druge dejavnosti), življenjske preizkušnje ljudi, narekovane tudi od svetovnih zgodovinskih dogodkov, pa razvoj vse do današnjih dni. lmeli smo tudi pomembne ljudi, ki so zaznamovali širšsi prostor naše domovine. Projekt Zbornika je gotovo zahteven in terja veliko angažiranja. Ocenjujemo, da se v prvi fazi poskrbi za osnutek, zbiranje in pripravo gradiva. In ta prvi del projekta Zbornika bi bil že dovolj za leto 2023.

Kaj predlagate?

Priprava Zbornika KS Mavčiče, ki bi celovito zajel življenje na tem koščku naše domovine od doslej znane preteklosti do danes.

Kratek opis projektnega predloga

Informacijska tabia v vasi Praše, ki označuje in prikazuje Jenkovo domačijo, kjer je Simon Jenko v mladosti s starši živel.

Zakaj ta predlog?

Pesnik Sorškega polja Simon Jenko je v mladosti živel pri "Urenčkovih" v Prašah, kjer je bila domačija njegovih staršev. Nedavno je bila ta domačija porušena, na tem mestu pa so sedaj novodobne strnjene blokovne zgradbe. Žal je občina s krajevno skupnostjo to hišo, ki bi lahko bila spominska hiša Simona Jenka, spustila iz rok. Tu mimo pelje sedaj pot Jeprskega učitelja. Ker tu ni več nobene sledi, ki bi spominjala na Simona Jenka, daje pohod na tem delu vtis, da si ogledujemo ribiško kočo in jezero reke Save. Nekoč, ko je bila tu hiša, so na to mesto z avtobusi vozili šolarje ogledovati, kje je bil Simon Jenko doma. Danes mlajše generacije malo vedo, od kod je bil Simon Jenko doma. Predlag je, da se v neposredni bližini, kjer je stala hiša, postavi vsaj informacijska tabla s sliko neporušene hiše, sliko Simona Jenka, ustreznim opisom in morda doda en njegov verz. Možna je tudi združitev investicije z morebitnimi drugimi informacijskimi tablami ali morebitno drugo dodatno investicijo, namenjeno spominu na  Simona Jenka.  lnformacijska tabla bo predstavljala turistično obogatitev, opozorila na kulturno dediščino in prispevala k zgodovinskemu spominu na nasega velikega rojaka, pesnika.

 

Kratek opis projektnega predloga

Krajani Mavčič želimo, da se obeležje - pomenik NOB obnovi.

Zakaj ta predlog?

Spomenik iz belega marmorja je z leti močno počrnel, potrebna je obnova.

Kaj predlagate?

Da se spomenik očisti nečistoč ter obnovi napise.

Volilna udeležba: 4,96 %

Orehek - Drulovka

Kratek opis projektnega predloga

Potrebna je zamenjava ograje na mostu Labore-Orehek, pri plinski postaji. Sedanja je stara in poškodovana. Sprejemljivo bi bilo tudi brušenje in barvanje obstoječe ograje. Potrebno bi bilo tudi obnoviti pločnik na mostu, ker je v zelo slabem stanju. Most bi bilo potrebno tudi na novo asfaltirati.

Zakaj ta predlog?

Most je v zelo slabem in neurejenem stanju, ni bil obnavljen že dolgo časa. Slabo stanje mostu vpliva negativno na okolico in naselje Orehek. Ograja na mostu je grda, rjavi in je poškodovana.

Kaj predlagate?

Posodobiti oziroma polepšati okolico mostu in ji dati modernejši videz.

Kratek opis projektnega predloga

Igralna površina igrišča je dotrajana, na nekaterih mestih pa popolnoma uničena in kot taka predstavlja nevarnost za poškodbe otrok, ki so glavni uporabniki. Življenjska doba umetne trave je 10 let, dosedanja je na igrišču precej dlje, od leta 2008 (14 let), kar je posledica rednega in odgovornega vzdrževanja. Zato je potrebna obnova.

Zakaj ta predlog?

V primeru padavin, tudi manjših, so igrišča z naravno travo zaradi razmočenosti neuporabna za kakršnokoli vadbo, zato je igrišče z umetno travo edina možna rešitev za nemoteno treniranje.

Kaj predlagate?

Zamenjavo umetne trave in posodobitev razsvetljave. S tem bodo izpolnjeni pogoji za kvalitetno delo, poleg tega pa bo na igrišču dana možnost za organiziranje šolskih tekmovanj, povezanih s športom.

 

V letu 2023 gre v izvedbo obnova mostu Labore-Orehek. Obnova malega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Zarica bo zaradi naknadno ugotovljenih nujnih investicijsko-vzdrževalnih del izvedena v letu 2022.

Kratek opis projektnega predloga

Mala popravila obcestnih ograj in pleskanje le-teh ter preplastitev pločnika Orehek-Drulovka v dolžini 300 metrov.

Zakaj ta predlog?

Izboljšati zunanji videz in varnost pešcev.

 

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev klopic v novem naselju Drulovka in dodatnih tabel "Prepovedano odlaganje odpadkov" na vidnih mestih na več lokacijah ob gozdu in vseh malih gozdnih površinah med hišami in bloki zaradi odlaganja zelenega odteza v ogromnih količinah.

Zakaj ta predlog?

Potrebno je več tabel na vidnih mesti, da se zajema vse točke odlagališč ob hišah in blokih.

Kaj predlagate?

Postavitev klopic za počitek in druženje, postavitev dodatnih tabel proti odlaganju odpadkov v naravi in neprimernih mestih v naselju.

Kratek opis projektnega predloga

Zaradi poslabšanja prometne varnosti, predvsem na področju hitrosti, predlagamo postavitev radarja, saj se je rešitev izkazala kot optimalna (referenca Mavčiče, kjer se je promet umiril).

Zakaj ta predlog?

Umiritev hitrosti v križišču pri kavarni Cukr, bloku Vila Orehek. Velikokrat je presežena hitrost iz smeri Labor proti Drulovki ter v obratni smeri. Le takrat, ko je ob cesti mobilni radar, se promet umiri, saj si vozniki signalizirajo lokacijo vzdolž celotne ceste. Na cesti je veliko kolesarjev, priključkov s stranskih cest in hišnih individualnih dovozov. Mnogokrat se zaradi odvzema prednosti sliši hupanje ali škripanje zavor.

Kaj predlagate?

Hitrost pri križišču med Cukrom, Vilo Orehek ter dovozom stranske ceste se bo umirila ter povečala varnost pešcev, kolesarjev ter voznikov.

Kratek opis projektnega predloga

Predlog obravnava nadaljevanje nege garaže ob Kališki ulici. Na garaži se bo nadaljevalo z zasaditvijo betonskih korit s trajnicami, ob garaži, med cesto in garažami pa bo nasad visokodebelnih dreves. Zasaditev se bo izvedla kot niz kratkih delovnih akcij, kjer se bo aktiviralo krajane.

Zakaj ta predlog?

Glavna namena dogodka sta polepšati in ozleniti vhod v Novo Drulovko ter spodbuditi krajane k aktivni participaciji pri urejanju skupnega okolja, ki hkrati da priložnost druženja, spoznavanja in opolnomočenja lokalnih skupnosti. Pobuda naslavlja težavo skrajnega kapitalizma, kjer se posameznik prepogosto ne zaveda svojega odnosa do okolja bivanja, saj za njegovo najbližje okolje skrbijo drugi. Skozi pobudo skrbi za okolje krajane aktiviramo na delovnih akcijah in s tem gradimo na zavedanju, da za svoje okolje lahko najbolje poskrbimo sami. Hkrati predlog nagovarja pretirani individualizem skupnosti. Skozi enostavne delovne akcij se krajani med seboj povežejo, spoznavajo in delijo svoje različne in podobne poglede na svet. Predlog skozi izvajanje akcij skrbi za estetiko skupnih površin v prostoru.

Kaj predlagate?

Bistvo predloga je izvedba nekaj konkretnih kratkih delovnih akcij, kamor se vključujejo posamezniki iz lokalnega okolja. Delovne akcije poleg izvedenega dela predividevajo tudi druženje ob hrani in pijači. V sklopu tega predloga se bo izvedlo ozelenitev nekaj (2-3) garažnih betonskih korit s trajnicami. Predlog se podaja kot nadaljevanje delovne akcije iz leta 2021, ki se je izvedla v sodelovanju z CI Očistimo Drulovko, KS Orehek - Drulovka, Občine Kranj in projektne ekipe AGORA. CI Očistimo Kranj bi rada, v sodelovanju s krajani, KS in občino, v prihodnjih letih vzpostavila niz rednih delovnih akcij (npr. dvakrat letno). Na ta način bo prostor skozi leta začel dobivati (še) lepšo podobo, krajani pa se bodo z njim poistovetili in tudi zanj skrbeli. Hkrati se bodo skozi stalne akcije tudi bolje spoznali in povezali. Želja bi bila, da se krajani tudi zavejo, da sami lahko močno vplivajo na lepšo podobo kraja, kjer bivajo.

Kratek opis projektnega predloga

Na športnem igrišču Bober sta mreži za koš na košarkarskem igrišču potrebni zamenjave, ker sta popolnoma strgani.

Zakaj ta predlog?

Bolj kakovostna rekreacija, vadba košarke za otroke in mladino, bolj urejeno igrišče.

Kaj predlagate?

Menjava mreže na košarkarskih koših.

Volilna udeležba: 6,48 %

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev nadstreška pred vhodom v OŠ Staneta Žagarja Kranj. S tem bi povečali varnost obiskovalcev.

Zakaj ta predlog?

Pred glavnim vhodom v šolo ni nadstreška, nujno bi bil potreben. Šola je zaprta zaradi varnosti. Ob slabem vremenu prihajajo učenci v šolo, vračajo se od ur športa iz športne dvorane in bazena. Pred vstopom v šolo zapirajo dežnike, se umikajo drug drugemu, čakajo na vstop in posledično so mokri. V slabem vremenu tudi starši čakajo pred vhodom na dežju in snegu. Šoli se dostavlja hrana. Dostavljavci hrane imajo tako otežen vstop. Kljub prizadevanjem se v zimskih razmerah pred vhodom pojavlja poledica, ki je nevarna za obiskovalce šole. Sneg se nosi v šolo, posledično so mokra tla v avli, ki zopet predstavljajo nevarnost.

 

Kratek opis projektnega predloga

Namestitev pitnika vode na zelenici ob igrišču na Planini.  

Zakaj ta predlog?

Pitnik je potreben, saj se pojavlja žeja ob aktivnostih na igrišču. Sedaj otroci v večini uživajo kupljene sladke in gazirane pijače, kar škoduje njihovemu zdravju.

Kaj predlagate?

Pripeljati pitno vodo do igrišča.

Volilna udeležba: 2,86 %

Podblica

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev in ureditev odvodnjavanja na cesti skozi Podblico na več odsekih.

Zakaj ta predlog?

Cesta skozi eno najbolj oddaljenih vasi v MO Kranj je vsako leto slabša, rednega vzdrževanja pa ni oziroma je to zanemarljivo. Veliko lukenj, razpok, slabo in nepravilno odvodnjavanje povzročajo slabo voljo vaščanov in tudi vseh ostalih, ki se vozijo po tej cesti. Med slednjimi so predvsem kolesarji, ki tudi zaradi rojstne vasi Mateja Mohoriča v zadnjem obdobju kažejo največji porast prometa skozi vas. Zaradi stanja ceste so ti še najbolj ogroženi udeleženci.

Kaj predlagate?

Cesta zahteva temeljito prenovo, vendar se zavedamo, da so finančna sredstva omejena. Plasti asfalta so v labem stanju, ob vsakem dežju pa se pokaže še nepravilno odvodnjavanje, saj voda več kot 100 metrov teče po cesti in se potem v veliki količini razliva na kmetijske površine, kjer povzroča škodo privatnim lastnikom.

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev najslabših odsekov na cesti Nemilje-Podblica

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje prometne varnosti.

 

Kratek opis projektnega predloga

V vasi Njivica bi potrebovali defibrilator AED. Nameščen bi bil na eno od poslopij, tako bi bil čas za posredovanje ob srčnem zastoju krajši.

Zakaj ta predlog?

Pomoč bolnikom od nastopa srčnega zastoja do prihoda reševalcev in večje možnosti za preživetje.

Kaj predlagate?

Nakup in namestitev novega defibrilatorja AED.

Volilna udeležba: 10,44 %

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Ob osnovni šoli Predoslje je igrišče za košarko, nogomet, steza za tek. Omenjena igrišča so zelo dotrajana. Predlagamo, da se preplasti košarkarsko igrišče.

Zakaj ta predlog?

Veliko otrok in tudi starejših uporablja omenjena igrišča in bi bila potrebna temeljite obnove.

 

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje poti mimo cerkve v Predosljah do navezave na cesto Predoslje-Suha.

Zakaj ta predlog?

Zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

 

Kratek opis projektnega predloga

Na avtobusnih postajališčih (pri šoli in pri Šprajcerju) sta pokriti le čakalnici v smeri iz Predoselj proti Brdu. Čakalnici v smeri proti Britofu nista pokriti.

Zakaj ta predlog?

Potniki nimajo možnosti čakanja pod streho.

Kaj predlagate?

Možnost, da se potnik avtobusa lahko usede oziroma počaka pod streho na avtobusnem postajališču.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam dopolnitev otroškega igrišča v Predosljah pri kulturnem domu z vsaj enim zanimivim igralom (trampolin) in zasaditvijo dodatnih dreves med igrali.

Zakaj ta predlog?

Dopolnitev prostora, kjer otroci preživljajo prosti čas.

Kaj predlagate?

Dodatna otroška igrala in zasaditev.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev cestišča okoli Brda v izogib vsakokratnim letnim stroškom z večjim nasipavanjem, ker nasutje voda ob večjih nalivih redno poškoduje - odnese pesek ...

Zakaj ta predlog?

Za varen tek okoli Brda (rekracija je vse bolj množična za staro in mlado) in zmanjšanje stroškov za redno letno vzdrževanje cestišča, ko voda odnese pesek zaradi neurejenega odvodnjavanja.

Kaj predlagate?

Na delih cestišča z večjim naklonom urediti odvodnjavanje s poševnimi jeklenimi profili, ki omogočajo odvajanje vode in preprečujajo odnašanje peska (podobno, kot je na novo urejeno na po na Čemšenik). Prav tako urediti nagib cestišča v smeri, kjer je mogoče naravno odvodnjavanje na delih cestišča, kjer odvajanje preprečujejo betonske plošče pod ograjo, pod njimi izkopati preboje, ki bodo omogočali odtekanje deževnice in preprečili nastajanje večjih luž.

Volilna udeležba: 5,72 %

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo tekaške steze za tek na 60 metrov v kombinaciji s poligonom za skok v daljino. Steza bi se nahajala na šolskem igrišču podružnične osnovne šole Janeza Puharja Kranj - Center na Primskovem. Omenjeni športni objekt bi izboljšal možnosti za športno aktivnost otrok in krajanov Primskovega.

Zakaj ta predlog?

Na podružnični šoli Primskovo smo pred leti s skupnimi močmi sponzorjev, staršev in šole ter krajevne skupnosti in občine obnovili igrala šolskega igrišča. Že takrat se je pojavila potreba in želja otrok in učiteljic za izvedbo krajše tekaške steze z nadgradnjo v poligon za skok v daljino z zaletom. Ta ideja hkrati sledi tudi dolgoletnemu interesu krajank in krajanov za izgradnjo športne steze ob šoli. Velikost šolskega igrišča ponuja in omogoča izgradnjo ravne steze za tek na 60 m v kombinaciji z doskočnim peskovnikom za skok v daljino. Zaradi omejenih finančnih sredstev ta dolgoletna želja še ni bila uresničena. Participativni proračun po našem mnenju predstavlja edinstveno priložnost, da se nameni sredstva za izgradnjo. V kombinaciji z obstoječim košarkarskim igriščem in prenovljenimi igrali bi nadgradnja s stezo predstavljala pomembno dodano vrednost šoli in kraju. Po informacijah nekaterih krajanov je bila izvedba tekaške steze na igrišču PŠ Primskovo planirana že ob izgradnji šole. Steza bi se v času rednega pouka koristila za izvedbo rednih aktivnosti športne vzgoje, kot sta tek na 60 m in skok v daljino, v popoldanskem času pa za prostovoljne aktivnosti otrok in, v skladu z dogovorom, tudi ostalih krajank in krajanov ali društev. Šola šteje okoli 160 šolskih in 30 vrtčevskih otrok. Vzpodbujanje in omogočanje športnih aktivnosti v kraju samem je prav v današnjih časih (covid-19) izredno pomembno in si res želimo ujeti priložnost, ki jo ponuja participativni proračun MOK, za izvedbo tega projekta.

Kaj predlagate?

Predlagamo, da se pirpravi projektna dokumentacija za nadaljevanje projekta. Na severnem delu šolskega igrišča predlagamo izvedbo ravne dvo- ali tripasovne tekaške steze za tek na 60 m, ki se na eni strani zaključi s poligonom za skok v daljino (doskočni peskovnik). Steza nadgrajuje obstoječo funkcionalnost igrišča. Umestitev steze na igrišču je v skladu z izdelanim načrtom igrišča. Okvirna dolžina steze in število se lahko prilagodita (predlagamo izhodiščne mere, ki so določene ob upoštevanju razpoložljive dolžine igrišča in racionalne porabe sredstev). Predlog steze vključuje primerno podaljšanje za iztek (10 m) in štart. Otroci bi omenjeni dve aktivnosti, ki sta med drugim obvezni sestavini programa športne vzgoje, odslej lahko izvajali na svoji, podružnični šoli. Krajanke in krajani pa bi imeli možnost za dodatne športne aktivnosti v svojem kraju.

Kratek opis projektnega predloga

- Testiranje kakovosti vode (rezultati bi se potem objavljali skupaj s trenutno temperaturo vode),

- zaščita reke Kokre pred izlivi škodljivih snovi,

- postavitev košev za smeti na določenih bolj frekventnih točkah vzdolž kanjona Kokre.

Zakaj ta predlog?

Zaščita reke Kokre in njene okolice.

 

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje makadamskega dela ceste, ki povezuje Jezersko cesto in državno cesto Kranj-Preddvor (JP 688631).

Zakaj ta predlog?

Zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Kaj predlagate?

Asfaltiranje makadamskega odseka ceste.

Kratek opis projektnega predloga

Enkrat mesečno (oktober, november, december) aktualna gledališka predstava, brezplačne vstopnice.

Zakaj ta predlog?

Dostopnost kulture (gledališča) za vse.

Kaj predlagate?

Dostopnost gledaliških predstav, druženje, dobro počutje krajanov.

Volilna udeležba: 5,92%

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev košarkarskega igrišča (asfalt ali tartan) OŠ Stražišče in zamenjava konstrukcij košev s tablami in pregibnimi obroči. Če bi ostalo še kaj finančnih sredstev, še postavitev stebra za razsvetljavo košarkarskega igrišča.

Zakaj ta predlog?

Zunanje košarkarsko igrišče pri OŠ Stražišče Kranj je dotrajano. Podlaga (asfalt) je obrabljen oz. zelo grob in predstavlja možnost resnejših poškodb v primeru padca. Konstrukcije, table in obroči so v zelo slabem stanju. Z zamenjavo podlage in kontrukcij bi omogočili kvalitetnejšo izvedbo treningov mlajših kategorij igralcev Košarkarskega kluba Stražišče Kranj, ki izvaja treninge na tej lokaciji v spomladanskem, predvsem pa poletnem času. Prav tako bi s prenovo igrišča pridobili tudi osnovnošolski otroci, ki se zadržujejo na igrišču v sklopu ur športne vzgoje in podaljšanega bivanja.

Kaj predlagate?

Preplastitev košarkarskega igrišča z asfaltom ali tartanom ter zamenjavo konstrukcij košev skupaj z novimi tablami in pregibnimi obroči.

Kratek opis projektnega predloga

Umestitev (zaenkrat vsaj montažnega) krožišča v križišču Škofjeloške ceste z Ješetovo ulico - s ciljem izboljšanja prometne varnosti ob ohranitvi pretočnosti prometa.

Zakaj ta predlog?

Predlog naslavlja izboljšanje prometne varnosti na verjetno najbolj problematičnem križišču v Stražišču. Omenjeno križišče je iz več smeri slabo pregledno, cestišče izrazito spolzko, hitrosti vožnje skozi križišče in čez prehod za pešče pa pogosto občutno presegajo omejitve.

Kaj predlagate?

Postavitev (zaenkrat vsaj plastičnega/montažnega) krožišča. Prostora je glede na Tehnično specifikacijo za javne ceste najverjetneje dovolj za mini urbano, morda tudi za majhno urbano krožišče.

Kratek opis projektnega predloga

Osnovna ideja projekta je postavitev varne kolesarnice pred OŠ Stražišče. Učenci danes nimajo možnosti, da bi pred šolo parkirali svoje kolo. Hkrati bomo promovirali kolesarjenje za prihod v šolo.

Glavne aktivnosti:

- postavitev varne kolesarnicem,

- ogled varnih kolesarskih poti,

- promocija kolesarjenja za prihod v šolo,

- izračun zmanjšanja CO2.

Zakaj ta predlog?

Dejstvo je, da se oblikovanje potovalnih navad začne zgodaj v otroštvu. S predlaganim projektom bomo otroke spodbujali, da za prihod v šolo izberejo kolo, ki ga lahko pustijo v varni kolesarnici z možnostjo električne polnilnice. Skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo bi si ogledali varne poti, hkrati pa bi med učenci in starši tudi širili zavest o pomenu kolesarjenja ter promovirali kolesarjenje skupaj s Centrom za trajnostno mobilnost. Mestna občina Kranj je pred kratkim postala del projekta 100 podnebno nevtralnih mest do leta 2030, s katerim želimo naslavljati podnebne izzive na lokalni ravni tudi s spodbujanjem trajnostne mobilnosti - in kolesarjenje ima pri tem posebno težo in priložnost. Sploh za krajše prevožene razdalje.

Kaj predlagate?

Osnovna ideja je spreminjanje navad učencev - kako prihajajo v šolo. Spodbujati jih je treba, da je kolo idealno prevozno sredstvo in hkrati podnebno nevtralno. S kolesom najbolj učinkovito zmanjšujemo emisije CO2 iz prometa, hkrati pa skrbimo še za manjše potrebe po parkirnih prostorih, cestah ... Šola naj bo prostor srečevanj koles in ne avtomobilov. Hkrati bomo učence s tem navajali na kolo kot prevozno sredstvo. Vendar jim je za to potrebno ponuditi varno kolesarnico na vidnem mestu pred šolo.

Konkretni predlogi aktivnosti so:

- izgradnja varne kolesarnice za učence OŠ Stražišče, z možnostjo električne polnilnice,

- promocija ter ureditev (del posebnega projekta) varnih kolesarskih poti za dostop s kolesom do šole,

- promocija kolesarjenja med učenci in starši - del aktivnosti, ki bi jih izvajal Center za trajnostno mobilnost Kranj,

- promocijski dan kolesarjenja za motivacijo učencev in staršev,

- spomladanski pregled in servis koles učencev in staršev,

- priprava kolesa na zimo,

- izračun prihrankov CO2.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev klopic.

Zakaj ta predlog?

Za trenutke počitka.

 

Kratek opis projektnega predloga

Vožnja otrok s poganjavčki, rolerji ali skiroji ter vožnja otroških in invalidskih vozičkov po pločniku in sestop z njega sta otežena in nevarna. Iz asfalta gledajo jaški, okoli njih se asfalt kruši in nastajajo luknje. Sestopnih klančin skoraj nikjer ni, še posebej je to problem na Delavski cesti od Hitrega kruhka do krožišča.

Zakaj ta predlog?

Potrebno je urediti varno in udobno pot vsem, ki uporabljajo pločnike. To sedaj ni urejeno in bi bilo potrebno urediti - tudi na drugih cestah po Stražišču.

Kaj predlagate?

Predlagam novo namestitev jaškov na nivo pločnika in namestitev sestopnih klančin pred prehodi za pešce ter pri priključkih ostalih ulic.

Kratek opis projektnega predloga

V športnem parku Stražišče je nedokončana betonska tribuna, ki nima sedežev in varnostnih ograj, zato bi bila nujna ureditev oz. dokončanje.

Zakaj ta predlog?

Betonska podlaga brez sedežev ni primerna za sedenje, zato je nujno potrebno namestiti sedeže.

 

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev ohišja za stacionarni radar ob končnem delu Škofjeloške ceste pri Seljakovem naselju - na delu ceste, ki v zadnjih letih postaja prometno vedno bolj nevaren, zlasti za najšibkejše udeležence prometa. Prisotnost panelov s prikazom hitrosti in občasna prisotnost mestnega redarstva situacije nista izboljšali.

Zakaj ta predlog?

Predlog naslavlja izboljšanje prometne varnosti. Na omenjenem odseku Škofjeloške ceste so večji del dneva prisotni sprehajalci vseh starosti, mlade družine z otroškimi vozički, otroci iz vrtca, kolesarji, mimo pa z več kot 100 km/h večkrat dnevno divjajo objestneži, ki z visoko hitrostjo po izrazito spolzki cesti tudi pripeljejo v strnjen del naselja, križišče Škofjeloške ceste z Ješetovo ulico, čez prehod za pešce in mimo avtobusnih postajališč. Odkar so nameščeni paneli s prikazom hitrosti se stanje ni izboljšalo - še več, zdi se, da nekateri sedaj "postavljajo rekorde". Tudi občasna prisotnost mestnega redarstva situacije ni izboljšala. Če tudi nadaljnji ukrepi ne bodo bolj učinkoviti, je samo vprašanje časa, kdaj bo na tej lokaciji prišlo do tragične nesreče.

Kaj predlagate?

Prisotnost (ohišja) stacionarnega radarja bi najverjetneje bistveno bolj učinkovito kot dosedanji ukrepi umirila hitrost voznikov motornih vozil na tem odseku in izboljšala prometno varnost.

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev najslabših odsekov poti na Šmarjetno goro.

Zakaj ta predlog?

Varnost, zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Kaj predlagate?

Preplastitev najslabših odsekov poti na Šmarjetno goro.
Volilna udeležba: 9,60 %

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Nadaljevanje del v ŠP Struževo:

- odstranitev balinišča,

- odstranitev nadstreška pri objektu,

- vzpostavitev odbojkarskega igrišča na predvidenem novem asfaltnem igrišču skupaj z lovilno mrežo,

- zamenjava konstrukcije košev ter košarkarskih tabel in obročev (v primeru, da bosta v prvi fazi le ti odstranjeni),

- postavitev zunanje mize za namizni tenis ...

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje kakovosti rekreacijske infrastrukture.

Kaj predlagate?

- Odstranitev balinišča,

- odstranitev nadstreška pri objektu,

- vzpostavitev odbojkarskega igrišča na predvidenem novem asfaltnem igrišču skupaj z lovilno mrežo,

- zamenjava konstrukcije košev ter tabel in obročev (v primeru, da bosta v prvi fazi le ti odstranjeni),

- postavitev zunanje mize za namizni tenis,

- dovoz zemlje, potrebna izravnava, zatravitev ob predvidenem novem asfaltnem igrišču,

- postavitev klopic ob igrišču.

Kratek opis projektnega predloga

Sečnja in nega mladih dreves na pobočju pod glavno vpadnico v vas bi izboljšala vedutni pogled na vas, ponudila razgled na Šmarjetno goro in izboljšala stanje zaraščajoče se površine, ki tam nastaja. Pri negi zelene površine bi upoštevali estetsko funkcijo dreves, tako da bi večinsko ohranjali sadne in cvetoče drevesne in grmovne vrste.

Zakaj ta predlog?

V enem delu bi vzpostavili sadovnjak, ki priča o kmečkem poreklu vasi. Vzdrževanje zelene površine mesta, ki je danes zaraščena, polna smeti in slabe kakovosti. Vzpostavljanje kvalitetne zasnove drevesnega in grmovnega sloja, ki ščiti brežino in vzpostavlja lepe poglede na vas.

Kaj predlagate?

Sečnja in nega mladega drevja in grmovja - strojno in ročno delo. Izbirno redčenje glede na poudarjeno estetsko in varovalno vlogo površine.

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje makadamske ceste od Struževo 2A - 2C ter do DSV (Polica). Pred križiščem je potrebna ležeča hitrostna ovira za umiritev prometa.

Zakaj ta predlog?

Do sedaj se je makadam že tolikokrat urejal, da bi bil lahko asfalt že v več plasteh. Občasno poteka tudi obvozni promet. Problem je tudi prah. 

Kaj predlagate?

Odprava prašenja in jam na makadamu, umirjanje hitrosti.

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje makadamskega dela ceste Struževo-Polica

Zakaj ta predlog?

Znižanje stroškov vzdrževanja, racionalizacija.

 

Kratek opis projektnega predloga

Indijanska vas (dva indijanska šotora), čutna pot za najmlajše, ognjišče ni potrebno, je pa zaželjeno (ni potrebno, da služi namenu). Postavitev na lokaciji Struževo 2f, kjer naj bi pred leti pravzaprav imeli otroško igrišče, pa ga niso naredili. Otroci potrebujejo igro za svoj razvoj in socialne veščine.

Zakaj ta predlog?

Omogočiti otrokom igro za njihov zdrav razvoj (ne mobilnih telefonov) ter veselje ob gledanju, da so tudi naši otroci pomembi (to si zaslužijo).

 

Volilna udeležba: 7,25 %

Tenetiše

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje preostalega dela javne prometne površine na zemljišču s parc. št. 401/8, k. o. Tenetiše, ki je v lasti MOK, pri objektu Tenetiše 84a. V okviru predloga bi izvedli utrditev in asfaltiranje ceste s površino cca 200 m2, poleg tega pa bi na tem delu s prometno signalizacijo uredili enosmerni režim.

Zakaj ta predlog?

Lažje vzdrževanje.

Kaj predlagate?

Asfaltiranje prometne površine.

Volilna udeležba: 2,56 %

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Namesto odprtega jarka se uredi meteorna kanalizacija z vmesnimi odtočnimi jaški, razširi cetišča na mestu jarka ter izvede kompletna preplastitev.

Zakaj ta predlog?

Boljša pretočnost prometa.

 

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev in asfaltiranje povezovalne poti med vasema Povlje-Babni Vrt. Pot je potrebno zravnati, da ne bo kolesnic, in asfaltirati.

Zakaj ta predlog?

V Babnem Vrtu ima podjetje Komunala Kranj težave s pobiranjem komunalnih odpadkov, ker eden od vaščanov (hišna številka 8) ne dovoli več obračanja. Ker je pot skozi vas ozka, tovornjak v smeri hišne številke 13 nima prostora obrniti. Z urejeno povezovalno potjo bi lahko prišli v vas Babni Vrt iz smeri Povlje (severna smer). Sedaj morajo vaščani oziroma delavci Komunale Kranj zabojnike voziti do hišne številke 11. S tem bi rešili tudi problematiko smeti pri hišni številki 10, kamor tovornjak sedaj ne vozi. Omenjena asfaltirana pot bi prav prišla tudi drugim izvajalcem javnih služb (Pošta Slovenije ...), krajanom in navsezadnje tudi rekreativcem.

Kaj predlagate?

Pridobimo urejeno in varno povezavo, skrajšamo pot in olajšamo delo določenim izvajalcem javnih služb.

Kratek opis projektnega predloga

Potok Stražnica teče skozi naselje Trstenik do Pangerščice in je skrajno zanemarjen. Od tega, da se notri posipa nestrokovno opravljeno delo kolesarske steze, ki to ni, do tega, da so notri stvari, ki tja ne sodijo. Najbolj nasmeteno je okoli naselja Tenetiše. Predlagamo, da se nabrežje Stražnice uredi tako, da bo to krasna sprehajalna pot.

Zakaj ta predlog?

Obstoječa peš pot iz Trstenika do Pangerščice je obupna. Kamni so ogromni in ostri, tako da se uničuje obutev. Kužki se je izogibajo, saj so kamni preveliki in preostri. Tudi kolesarja ni niti enega na tej poti za srečati, saj bi imel uničene gume. Da o tem, da se pot kar konča in je naprej vrt ene hiše, niti ne govorimo. O podrtih drevesih, posutjih v strugo, odpadkih, tudi strupenih, salonitkah itd., ne gre izgubljati besed.

Kaj predlagate?

Preplastitev poti z asfaltom in ureditev nabrežja s klopmi za počitek, ureditev struge, da bo ohranila čar potoka in nudila možnost za aktivno preživljanje prostega časa.

Volilna udeležba: 9,60 %

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Želimo si obnovitev otroškega igrišča pred blokom št. 23 v Šorlijevem naselju, saj je trenutno igrišče nevarno za majhne otroke, poleg tega pa peskovnik uporabljajo tudi živali za opravljanje potrebe. Nemalokrat so se našim otrokom zgodile nesreče, sicer manjše, pa vseeno igrišče ni varno. Primerno bi bilo igrišče prestaviti tudi malo bolj stran od ceste.

Zakaj ta predlog?

Zagotoviti varnost otrok.

Kaj predlagate?

Obnova dotrajanih igral, prestavitev igrišča bližje blokom, bolj stran od ceste in avtomobilov.

Kratek opis projektnega predloga

Nakup in montaža defibrilatorja, ki bo dostopen 24 ur na dan, ter izvedba izobraževanja o temeljnih postopkih oživljana.

Zakaj ta predlog?

V Sloveniji vsak dan doživi nenadni srčni zastoj 5 do 10 ljudi. Le redko se to zgodi v zdravstvenih ustanovah. Večinoma se zgodi doma, na delovnem mestu ali na javnih površinah. Za nudenje prve pomoči so ljudje v povprečju slabo izobraženi in nimajo defibrilatorja v neposredni bližini ali pa zanj ne vedo.

Kaj predlagate?

Nakup in montažo defibrilatorja ter organizacijo izvedbe izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja. S tem bomo ozavestili občane o tej tematiki in tako rešili marsikatero življenje.

Volilna udeležba: 3,32 %

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

Dopolnitev okolice mejnega področja z nepozidanimi površinami z orodji za telovadbo, morda s kakšnim paviljonom, ki pride prav ob dežju, in prostori za počitek med sprehodi - v okolici pasjega parka in joga parka v bližini doma dijakov in študentov Kranj. Alternativno pa tudi podobne dopolnitve v Savskem drevoredu nad Savo - do Struževa.

Zakaj ta predlog?

KS Zlato polje je po številu prebivalstva (cca 3200) dokaj velika KS, na svoji severo-zahodni strani je odprta v za sedaj še nepozidan prostor. Med prebivalci veliko število predstavljajo upokojenci, vse več pa je zaradi menjave generacij tudi mlajših družin z otroki, pa tudi veliko pasjih spremljevalcev se najde. Vse te kategorije potrebujejo prostor za gibanje in rekreacijo.

Kaj predlagate?

Izboljšati možnosti za tiste kategorije prebivalcev, ki uporabljajo okolico za rekreacijo, sprehode ipd., da z dodatno opremo omogočimo boljše pogoje.

Kratek opis projektnega predloga

Zlato polje je stara soseska in veliko upokojenih ljudi se rado sprehaja po Kranjskem polju - po poti mimo dijaškega in študentskega doma, Kalie do Bleiweisove ceste nazaj na Zlato polje. Druga smer je po trasi povezave med Koroško in viaduktom čez avtocesto pri Kokrici. Na teh poteh bi bili ljudje veseli kakih pet do deset klopi.

Zakaj ta predlog?

Predlog že sam pove, da gre za skrb za starejše, pa ne samo zanje.

Kaj predlagate?

Klopice bi tudi tistim, ki si ne upajo na relativno dolgo pot, omogočile, da jo opravijo po delih. Gibanje, zlasti hoja, je za vse ljudi priporočljiva oblika rekreacije. Klopice na mestih, kjer ne gre za poseljene površine, ne bi nikogar motile, če bi se ob njih zbirali tudi mladi s preveč energije.

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev parkirišča med Gosposvetsko ulico 17 in 19.

Zakaj ta predlog?

Posodobitev javnih površin. Zaradi dotrajanosti obstoječe preplastitve in pomanjkanje parkirnih mest.

Kaj predlagate?

Preplastitev parkirišča med Gosposvetsko ulico 17 in 19.

Volilna udeležba: 2,11 %

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Preplastitev najslabših odsekov kolesarske poti ob železnici v Žabnici.

Zakaj ta predlog?

Izboljšanje prometne varnosti.

 

Volilna udeležba: 1,42 %