Nazaj domov

Zavrnjeni predlogi 2023

Besnica

Kratek opis projektnega predloga

S postavitvijo celostnih ekoloških otokov, ki bi vključevali zabojnike vsaj za papir/karton, steklo, tekstil, embalažo in splošne odpadke ter odpadno olje, bi omogočili prebivalcem, da bi v bližini svojega doma ločeno odložili odpadke in tako bolj učinkovito ter trajnostno skrbeli za svoje okolje.

Komentar komisije

Število eko otokov na območju Besnice je v okviru zakonskih normativov. Novih lokacij ni potrebno dodajati, ker so obstoječe dobro razporejene po celotni krajevni skupnosti.

Kratek opis projektnega predloga

Zasaditev medonosnih rastlin bi se izvedla na strmi brežini nad glavno cesto do naselja Pešnica. Posekana in z grmovjem zaraščena brežina strmo nad cesto kazi okolico. V sodelovanju z lokalnimi čebelarji se posadijo cvetoče medovite rastline ter drevesa. Sadnja se izvede s pomočjo šolske mladine, čebelarskega društva v okviru tedna gozdov ali druge akcije.

Komentar komisije

Gre za varovalni pas ceste, brežina je zaraščena.

Kratek opis projektnega predloga

Zaradi številnih kolesarjev, pohodnikov in turistov predlagam postavitev treh turističnih tabel na lokacijah: v Rakovici, pri gostilni Pr' Jazbcu in v Novi vasi. Ena taka tabla je pred mnogo leti že bila, vendar jo je zdelal zob časa in so jo odstranili. Table bi lahko izdelali lokalni mojstri oz. umetniki, da bi imele lokalni, kreativni značaj.

Komentar komisije

V teku je prva faza postavitve inofrmacijskih tabel po krajevnih skupnostih.

Kratek opis projektnega predloga

Gorskokolesarski trail center in učni poligon za otroke in odrasle. Trail center bi bil sestavljen iz dveh delov, in sicer: prvi del - učni poligon s potrebnimi gorskokolesarskimi elementi (bande, dropi, lojtrce, skoki ...); drugi del - gorske kolesarske poti (traili) v okolici Jošta nad Kranjem, ki bi se povezovale z lokalnimi skupnostmi.

Komentar komisije

Presega sredstva, zemljišča niso v lasti MOK.

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev javne razsvetljave na asfaltirani cesti od Spodnjih Bitenj (od nogometnega igrišča) proti Šutni - cesta je neosvetljena, del poteka skozi gozd. 

Komentar komisije

V MOK zalsedujemo smernice za zmanjašanje svetlobnega onesnaženja in odsekov, ki vodijo do posameznih objektov, poti skozi naravno krajino in krajših slepih ulic z majnim številom hiš ne osvetljujemo več.

Kratek opis projektnega predloga

V Bitnjah ni primernega igrišča za košarko/nogomet.

Komentar komisije

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Na območju t. i. športnega parka (ŠP) pri nogometnem igrišču je potrebna postavitev novega balinišča, saj je trenutno v uporabi balinišče, ki so ga pred približno 40 leti zgradili vaščani sami in je že popolnoma dotrajano. Kljub temu se na njem zbira vedno več rekreativcev. Gre za izjemno pomembno pridobitev predvsem za šport starejših.

Komentar komisije

Predlog presega zagotovljena sredstva.

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev cestnih hitrostnih ovir na cesti Rudija Šelige.

Komentar komisije

V bližini se nahaja podhod, prav tako je oznaka za omejitev hitrosti 40 km/h, študija je pokazala, da prometnih nesreč ni. V teku pa je prestavitev avtobusnega postajališča.

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Zapora ceste bi omogočila večjo prometno varnost vsem udeležencem v prometu na navedeni relaciji, mirnejše okolje prebivalcem Orehovelj, vozniki ne bi več uporabljali zasebnih zemljišč stanovalcev Orehovelj za promet. Vsem uporabnikom te peš cone bi zagotovili popolno prometno varnost. Navedena cesta ima vsakodnevno veliko uporabnikov - pešcev.

Komentar komisije

KS Predoslje zapori nasprotuje, ker bi se ves promet usmeril na njihovo območje, nasprotuje tudi enosmerni vožnji. Na cesti Orehovlje-Suha je že vzpostavljena  omejitev za motorna vozila na 30 km/h, meritve ne kažejo posebnosti.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo fitnesa na prostem na območju nogometnega igrišča Britof ozirom na območju rolkarskega parka (grbine). S tem bi, vključno s plezarno in adrenalinskim parkom, ki deluje na območju bivše tovarne Oljarica, zaokrožili športni park za krajane Britofa oziroma tudi širše za občane Kranja.

Komentar komisije

Fitnes na prostem bo izdelan v letošnjem letu (2022).

Center

Kratek opis projektnega predloga

V mestnem jedru predlagam ozelenitev, in sicer več smiselno postavljenih dreves, več grmovnic v koritih ... Predlagam tudi, da se naredi še kakšen park, kot je Prešernov gaj. Predlagam, da na območju kanjona Kokre na dovolite gostinske dejavnosti in ohranite neokrnjeno naravo. 

Komentar komisije

V strogem mestnem jedru možnosti za ozelenitev ni, predvidena je gradnja novega parka na južni strani Prešernovega gaja.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam temeljito obnovo Plečnikovega stopnišča, arkad in vodnjaka med Cankarjevo in Vodopivčevo ulico v starem Kranju.

Komentar komisije

V teku je naročilo projektne dokumentacije za obnovo na podlagi sklepa KS Center iz investicijskih sredstev za krajevne skupnosti, kulturno-varstveni pogoji so že pridobljeni.

Kratek opis projektnega predloga

V starem mestnem jedru, natančneje na vzhodnem delu nad kanjonom reke Kokre, hiše nimajo urejenega odvodnjavanja meteornih voda s streh in iz žlebov. Vse meteorne vode se stekajo po pobočju kanjona ter spirajo tla in temelje hiš. Zaradi visokega padca vode s streh in iz žlebov se pojavlja erozija in s tem posledično ogroža stabilnost hiš.

Komentar komisije

Za odvajanje padavinske odpadne vode, ki odteka s streh objekta, je dolžan poskrbeti lastnik objekta, in sicer jo lahko odvajanja neposredno ali posredno v vode, to pa določa 17. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št.: 64/14 in 98/15).

Kratek opis projektnega predloga

Ustanovitev dolgoročne platforme - pisarne za prenovo starega Kranja, ki je sestavljena iz prebivalcev, ki živijo in delajo v mestu in ki s pomočjo strokovnjakov usklajeno vodijo proces prenove starega Kranja. Pisarna je vmesna točka med prebivalci, podjetniki, investitorji itd. in MOK - občinskimi uradi, javnimi zavodi. Paticipacija je sodelovanje.

Komentar komisije

Predlog presega okvir enega leta in zagatovljena sredstva.

Kratek opis projektnega predloga

Koncertna dvorana na parkirišču Stara Sava.

Komentar komisije

Vrednost investicije je previsoka.

Čirče

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev vrtičkov za najem na širšem območju Kranja.

Komentar komisije

Urabnih vrtičkov, ki bi bili namenjeni najemu, v MO Kranj ni. Vrednost investicije je previsoka.

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam ureditev ceste čez naselje Golnik proti blokom in prepoved vožnje kmečkih vozil čez naselje, ki uničujejo ceste, predvsem pa je zelo moteče, ker se vse trese od teh ogromnih strojev. Dobro bi bilo urediti parkirišča in mogoče kolesarsko stezo Golnik-Kranj. 

Komentar komisije

Kmetijske mehanizacije se ne vodi po državni cesti; problem lastništva zemljišč; določitev pripadajočih zemljišč; previsoka vrednost.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev koloparka (pumptrack) - izkop in utrditev terena kot predpriprava za asfaltiranje - II. faza.

Komentar komisije

Pobuda ni v skladu z načrtom ureditve športnega parka Golnik.

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Ob skakalnici pod Šmarjetno goro smo kot klub začeli pripravljati zemeljska dela za poligon, ki je (bi) bil namenjen smučanju, deskanju in sankanju otrokom Kranja z okolico. Poligon smo že preizkusili - s pomočjo umetnega zasneževanja oziroma s pomočjo transporta snega (ledu), ki ga vsakodnevno naredi ledna dvorana. Potrebuje še dodatna strojna dela.

Komentar komisije

Zemljišča so v zasebni lasti.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam obnovo vodnega zajetja na Delavski cesti (med Delavsko cesta 54-62) in prostora v celoti. Uredi naj se nova kamnita podlaga - izgradnja novega kamnitega korita (zamenjava z obstoječim lesenim), izgradnja nove cevi za dotok vode, novo kamnito hrbtišče za vodnjakom.

Komentar komisije

Zajetje ni napajano iz javnega vodovoda in ga Komunala Kranj tudi ne upravlja, v poletnih mesecih voda občasno tudi presahne. Zajetje ni na primerni lokaciji - stoji namreč ob cesti na nasprotni strani pločnika.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev stopnišča, ki vodi v podvoz. Stopnišče je neprilagojeno za otroške vozičke ter invalide. Predlagam novo zasnovo stopnišča, ki vključuje zapornico za nemoten prehod v podvoz in na drugo stran cestišča.

Komentar komisije

Predivdena je rekonstrukcija podvoza in nova zasnova presega zagotovljena sredstva.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo ležečih ovir na cestišču, da se upočasni promet mimo stanovanjskega objekta.

Komentar komisije

Na navedenm odseku ceste je že omejitev hitrosti na 40 km/h.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam izgradnjo košarkaškega igrišča v KS Gorenja Sava.

Komentar komisije

Košarkarsko igrišče je pod doskočiščem, predlagano zemljišče ni v lasti MOK, predlog presega zagotovoljena sredstva.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev treh igral za otroke (tobogan, gugalnica, vrtiljak).

Komentar komisije

Ni primerne lokacije.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev pokritega prostora za druženje na prostem ter izgradnja prostora za rekreacijo na prostem z nameščenimi športno-rekreativnimi napravami ter prostora za otroško igrišče.

Komentar komisije

Ni v skladu s prostorskimi dokumenti: v okviru občinskega prostorskega načrta (OPN) ni dovoljena gradnja na kmetijskih površinah.

Kratek opis projektnega predloga

Podaljšanje kanalizacije od skakalnice na Gorenjesavski cesti

Komentar komisije

Zavrnitev z vidika, da ne pride do podvajanja projektov. Namreč, v proračunu imamo med leti 2022-2025 zagotovljena sredstva za projekt »komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Spodnja Besnica in Zgornja Besnica". Ta del projekta obsega tudi omenjen del kanalizacije na Gorenjesavski cesti.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev več klopic ob pločniku, ker je veliko starejših oseb.

Komentar komisije

Klopice so že na avtobusnem postajališču.

Kratek opis projektnega predloga

Zaradi velikega števila kolesarjev predlagam izgradnjo kolesarske točke. Kolesarska točka mora vsebovati prostor za počitek kolesarjev, možnost popravila in osvežitve (sveža pitna voda). Dodatno predlagam tudi izgradnjo postajališča sistema "KRsKOLESOM".

Komentar komisije

Ni primerna lokacija, objekt je zagrajen.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam postavitev deset košev za odpadke in pasje iztrebke.

Komentar komisije

Koš se lahko predvidi ob skakalnici, vendar je prenizek znesek. Koša za smeti sta na avtobusnem postajališču.

Goriče

Kratek opis projektnega predloga

Dokončanje cestnega odseka v Goričah proti Trsteniku, pri okrevališču. Dolžina ceste cca 200 m. Dokončanje pločnika in razširitev ceste ter ureditev odvodnjavanja.

Komentar komisije

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

V naselju Svarje je nujno potrebno asfaltirati makadamsko cesto, rešiti odvodnjavanje in javno razsvetljavo.

Komentar komisije

Vrednost investicije je previsoka.

Hrastje

Kratek opis projektnega predloga

Veliko prometa, hitri vozniki, nemogoče se je vklučiti na cesto od doma.

Komentar komisije

Planirana je rekonstrukcija ceste (regionalne linije).

Huje

Kratek opis projektnega predloga

Na občinski zemlji bi okolico blokov lahko uredili, potke ter visoke grede za urbano vrtnarstvo, za zelišča/rože oz. pridelek pa bi poskrbeli tamkajšnji prebivalci.

Komentar komisije

V pripravi je odlok, ki bo urejal področje urbanih vrtov.

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

Nakup prtlažnjega nosilca koles za avtobus/kombi, ki vozi na relaciji Kranj-Planica. Omogoča prevoz potnikov in koles za občane, ki živijo v višje ležečih predelih na območju Jošta. S tem se spodbuja zmanjšana uporaba visokoemisivnih prevoznih sredstev - zmanjša promet osebnih vozil.

Komentar komisije

Vrednost investicije je prvisoka in tudi tehnično ni izvedljiva.

Kratek opis projektnega predloga

Namen projekta je zagotovitev večje prometne varnosti za vse udeležence v prometu na cesti Stražišče-Pševo, predvsem na odseku, kjer se nahajajo parkirišča za obiskovalce Jošta.

Komentar komisije

Vprašanje varnosti, dovozna cesta je namenjana dovozu teptalca, pri večjem posegu vprašanje namenske rabe, gradbeno dovoljenje.

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev pomola, igral, stranišča ter manjšega gostinskega lokala s hitro hrano na Čukovem bajerju na območju, kjer je že star pomol.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Na območju Mlaške ceste predlagam namestitev hitrostnih ovir za motorna vozila ter talno označitev pasu za pešce na eni strani vozišča.

Komentar komisije

MO Kranj izvaja meritve hitrosti in ni bistvenih prekoračitev. Grbine povzročajo hrup 24 ur, talna oznaka pa je možna, če je vsaj 2500 vozil na dan. Poleg naštetega potem ne bi bil možen dvosmerni promet, ker se polna črta ne sme prevoziti.

Kratek opis projektnega predloga

Mislim, da si Kranj, kot četrto največje mesto zasluži imeti svoje zavetišče za živali. Lokacija je bila v prejšnjem mandatu že izbrana, in sicer pri Udin borštu (hiša bivši konjederec). V zavetišču bi lahko imeli še hotel za živali, da bi ljudje med dopusti lahko prinesli žival v oskrbo, delavnice, praznovanje rojstnih dni in tabore za otroke.

Komentar komisije

Že urejeno v ZOO Ljubljana. Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se pospešijo aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev LC 326021 Kokrica - Spodnja Bela in komunalne infrastrukture skozi naselje Bobovek ali odkupa zemljišč, če je dokumentacija izdelana. Problematika pločnika je evidentna, kar kaže tudi pogosta prisotnost stacionarnega radarja, ki osnovne problematike ne rešuje.

Komentar komisije

Izdelava projekta je že v teku.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo, da se na ulicah v naselju Mlaka v nočnem času med 23.00 in 5.30 popolnoma ugasnejo luči javne razsvetljave z namenom, da se omeji nepotrebno porabo električne energije ter da se zmanjšajo dokazani škodljivi učinki umetne svetlobe za človekovo zdravje, za živali in naravo nasploh.

Komentar komisije

Za zagotavljanje prometne, osebne in materialne varnosti ugašanje luči ni predvideno, niti je ne omogoča vsa razsvetljava. Modifikacija je bistveno višja od prihrankov.

Kratek opis projektnega predloga

Bil bi že skrajni čas,da Kokrica dobi svoj oddelek - jasli za naše najmlajše. Sramota je,da jih morajo starši voziti v bližnjo in tudi dalnjo okolico.

Komentar komisije

Predlog presega finančna sredstva, jasli so vključene v projekt Dozidava in rekonstrukcija vrtca in OŠ Franceta Prešerna - PŠ Kokrica in je že odprt načrt razvojnih programov (NRP) v MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Namestitev radarja v Bobovku , izgradnja pločnika v Bobovku in ureditev vrtca z jaslimi za najmlajše na Kokrici.

Komentar komisije

Se projektira in je investicija MOK.

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

Ograja ob poti proti okrepčevalnici Kriva Ščuka Praše je popolnoma dotrajana in daje negativen videz samemu kraju, kajti nahaja se ob novem naselju pred okrepčevalnico.

Komentar komisije

Ni v lasti MO Kranj.

Orehek - Drulovka

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam barvanje oziroma, če je potrebno, zamenjavo ograje na mostu od Labor proti naselju Orehek.

Komentar komisije

Pobuda je podvojena, na glasovanje je vklučena podbuda Obnova mostu Labore-Orehek.

Kratek opis projektnega predloga

Po zazidalnem načrtu za Novo Drulovko je bilo predvidena izgradnja treh podzemnih garaž in izgradnja skupne kotlovnice za hiše v novi Drulovki. Investitorji smo morali participirati za izgradnjo treh podzemnih garaž in skupne kotlovnice, na zemljišču kotlovnice so se pozidali bloki. Postavitev tretje garaže na Triglavski ulici, da rešimo parkiranje domačinom.

Komentar komisije

Previsoka vrednost investicije.

Kratek opis projektnega predloga

V okolici OŠ Orehek živi veliko otrok in takšen športni park bi bil kot nalašč za otroke in mladino. Glede na lepo obiskanost drugih podobnih parkov (Naklo, Britof, Planina 3 itd.), bi bil tudi tukaj več kot dobrodošel. Predlagam asfaltiran kolopark (pumptrack), ob njem pa kakšno klop za počitek.

Komentar komisije

Namenska raba predlaganega zemljišča ne dopušča možnosti postavitve koloparka (pumptracka).

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev skupnostnih vrtov na Drulovki (Kriška, Grintovška ...) ali najem zemljišča za obdelovanje pri katerem od kmetov na Orehku (od naselja proti Ljubljanski cesti, kjer so travniki oz. že nekatere njive).

Komentar komisije

V pripravi je odlok, ki bo urejal področje urbanih vrtov.

Kratek opis projektnega predloga

Ob kanjonu Save, ob poti Jeprškega učitelja je potrebno urediti gozdiček, sprehajalne poti in poskrbeti za varnostne ograje nad kanjonom. Pot ob kanjonu uporabljajo domači prebivalci, tuji obiskovalci in otroci, ki se tam igrajo. 

Komentar komisije

Aktivnosti so že v teku.

Kratek opis projektnega predloga

Fitnes na prostem na koncu sprehajališa pod čistilno napravo pri teniških igriščih.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Pred leti so se smetnjaki v naselju Drulovka prestavili ob cesto, kar nekaterim stanovalcem predstavlja dolgo pot za oddajo odpadkov. Poleg tega je smetnjake nemogoče kontrolirati, zato odpadke lahko tam pušča kdorkoli. Smentjanki so polni, stanovalci imajo dolgo pot, da odložijo odpadke (nekatri jih morajo celo voziti z avtom). Problem smo že večkrat naslovili.

Komentar komisije

Pojasnilo Komunale Kranj: V naselju Drulovka smo z uporabniki imeli že več različnih rešitev, med drugim tudi umestitev podzemnih ekodipov. Ker je vse to odvisno od stanovalcev na tem območju, se še do danes ni nič uredilo. Na sistem, kot je zapisano, se ne bomo vračali zaradi ozkih ulic in nezmožnost obračanja smetarskih vozil. Menimo, da ja najboljša rešitev umestitev potopnih zabojnikov ecodip. Namen potopnih zabojnikov je večja prostornina zabojnikov brez omejitve za uporabnike, estetski videz in manj smradu ter hrupa ob stanovanjskih objektih, prost dostop komunalnih vozil do prevzemnega mesta in hitrejša izvedba prevzemanja odpadkov. To rešitev morajo seveda potrditi stanovalci. Da bi prišlo do konkretne rešitve, bo potrebno veliko usklajevanj, pri čemer bo morala veliko vlogo prevzeti krajevna skupnost. Primer take prakse je na Planini, kjer je angažiranje KS Bratov Smuk privedlo do konkretne rešitve. Predlog ni primeren za glasovanje, ker ni konkreten, je pa opomin za nadaljnje iskanje rešitve.

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Želim, da se uredi primerno asfaltirano parkirišče, ki bo dovolj veliko za stanovalce pa tudi za obiskovalce pokopališča in šolnike iz OŠ Jakoba Aljaža. Prav tako je potrebno urediti območje za smetnjake, da lahko Komunala Kranj odpadke normalno odpelje.

Komentar komisije

V projektiranju je načrt za Planino jug.

Kratek opis projektnega predloga

Razširitev površin za parkirna mesta ob blokih Ulice Jaka Platiša, saj jih kronično primanjkuje. Med eno in drugo garažno hišo so nasipi, ki so ob glavni cesti, in tam bi se kahko uredilo še kar nekaj parkirnih mest.

Komentar komisije

Odstranjevanje nasipov ni dovoljeno.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev novega asfaltnega igrišča za košarko.

Komentar komisije

Ni v skladu z Izvedbenim prostorskim načrtom (IPN) Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev tekaške steze iz tartana v Kranju. Saj jih v Kranju res ni veliko. Praktično nobena osnovna šola v centru nima tekaške steze, skoraj povsod je iz peska. Po vzoru Medvod, Škofje Loke, Preddvora, Lesc, Radovljice, Kamne Gorice ... 

Komentar komisije

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Projekt temelji na nesprejemljivem odnosu do onesnaževanja okolja in odpadkov, ki so surovina. V 50-ih letih se odnos komunale do zelenic na Planini ni spremenil. Koši oziroma škatle se na Planini množijo in se nameščajo kamorkoli. Trajnostni razvoj in moderni projekti brez splošnih odpadkov so tudi pri nas v Sloveniji že znani.

Komentar komisije

Aktivnosti potekajo v okviru rednega proračuna. Novih košev se ne postavlja, na koše se lepijo obvestila. Sledimo obstoječemu sistemu ravnanja z odpadki.

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam prenovo zunanjih igrišč pri OŠ Predoslje Kranj, ki so zelo dotrajana (poškodovan asfalt, tekalna steza z zelo starim lešem, stari koši za košarko).

Komentar komisije

Pobuda je bila na glasovanju, ker je možno urediti preplastitev košarkarskega igrišča.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo, da se v vasi Predoslje, točneje v Prostovoljnem gasilskem društvu Predoslje uredi gasilski muzej za vse generacije z željo, da bi ohranili in prikazali krajanom ter ožji in širši javnosti razvoj gasilstva v Predosljah vse od leta 1905 dalje.

Komentar komisije

Ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Pri KUD Predoslje se lahko uredi polnilnica za električna kolesa in skiroje ter mini popravljalnica (imbus, izvijač, zračnica ...).

Komentar komisije

MO Kranj še nima izdelane strategije opremljanja občinskih parkirišč z e-polnilnicami.

Kratek opis projektnega predloga

Povezava od Britofa do Predoselj je edino preko glavnega križišča. Za kolesarje in pešce je zelo nepraktična povezava od južnega dela Britofa do južnega dela Predoselj. Brv/most pri Avtohiši Močnik iz Britofa čez Kokro do Predoselj ali pri Arvaju proti oljarici čez kanjon (ob Šmajdovem gradu) bi bili odlični rešitvi za pešce/kolesarje.

Komentar komisije

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev prehoda za pešce od parkirišča Gostilne Kristof do same gostilne.

Komentar komisije

Prehodi za pešče so v bližini.

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Gasilski dom Primskovo je ena izmed stavb, ki označuje krajevno skupnost. Del doma je stolp, ki je tudi markacijska točka. Stolp potrebuje nov plašč - energetsko sanacijo, da bo lahko še naprej opravljal svoje poslanstvo. V njem so nameščene sirene za obveščanje ob morebitni nevarnosti.

Komentar komisije

Stolp ni v lasti Mestne občine Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev pločnika za pešce in kolesarske površine ter razširitev ceste na Zadružni ulici na Primskovem od Jelenčeve ulice do OŠ Janez Puharja - Primskovo oziroma do Gostilne Matiček.

Komentar komisije

Zemljišče ni v celoti v lastništvu MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Na Planini 3 je potrebno narediti betonsko podlago/temelj, da lahko Komunala Kranj postavi kontejnerje ecodip. Lokacija postavitve je znana Komunali Kranj, in sicer na zelenici pri parkrišču pri bivšem lokalu Monaliza. Enako je bilo narejeno na Planini 2 v KS Bratov Smuk nasproti trgovskega centra Spar.

Komentar komisije

Predlog povzema sistem ravnanja z odpadki, ki je stvar individulnega odjema in ne more biti obravnavan kot predlog za dobrobit krajanov.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam postavitev pitnikov oz. javnih virov pitne vode na dostopnih krajih, po možnosti na ustaljenih tekaških trasah ali drugih dobro dostopnih rekreativnih površinah. Predvsem v vročih mesecih so pitniki nujno potrebni za prijetno in zdravo rekreacijo. Na čim več mestih v Kranju.

Komentar komisije

Postavitev pitnika na Kosporepu je že v realizaciji.

Kratek opis projektnega predloga

Nad otroškim bazenom na letnem kopališču potrebujemo streho, ki bo otroke varovala pred močnim soncem. Tudi na splošno je na bazenu premalo sence. Predlagam jadra, ki bi to senco zagotovila. Na območju bivših igrišč za odbojko na mivki predlagam zasaditev dreves za senco.

Komentar komisije

Drevesa niso ustrezna rešitev zaradi organizacije tekmovanj, namesto strehe so na kopališču senčniki.

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev oziroma postavitev kolesarnice v športnem parku v Stražišče.

Komentar komisije

Celostna ureditev ŠP ni dorečena za naročilo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje parkirnih mest v ŠP Stražišče in zasaditev dreves.

Komentar komisije

Celostna ureditev ŠP ni dorečena za naročilo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kratek opis projektnega predloga

Glede na to, da se spodbuja mlade družine, bi lahko uredili več stanovanj za le-te. Prednost pred nami, slovenskimi družinami imajo vsi tujci, mi pa plačujemo najmenine od 500 EUR dalje. Težko je živeti z minimalnimi plačami. Spodobi se, da se kaj ustvari za nas.

Komentar komisije

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev košev za odpadke in pasje iztrebke na Kosorepu.

Komentar komisije

V naravnem okolju ne nameščamo košev.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo preureditev oz. širitev in asfaltiranje pešpoti s Kalvarije v Stražišču do vznožja Gaštejskega klanca.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj, projekt presega vrednost 24.000 EUR.

Kratek opis projektnega predloga

Indijanska vas (postavitev dveh indijanskih šotorov), čutna pot za najmlajše, ognjišče ni potrebno, da služi namenu, je pa zaželjeno.

Komentar komisije

Na predlaganem zemljišču je samo odstotek zemljišča v lasti MOK.

Kratek opis projektnega predloga

V KS Stražišče, kjer se Tominčeva cesta in Cicibanova ulica najbolj približata, je med njima sicer prehod, ki pa je zanemarjen, zarasel z grmovjem in komaj prehoden za enega pešca naenkrat. Ker gre za vsega nekaj kvadratnih metrov, predlagam, da se ga uredi in asfaltira. Urejen prehod bi pomenil veliko pridobitev za pešce in kolesarje, izjemoma celo za osebne avtomobile.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Pot, ki jo uporablja veliko lokalnih prebivalcev za dostop do železniške in avtobusne potaje, še več pa za dostop do Šmarjetne gore ali Jošta, je bila obnovljena že davno. Peš je še nekako možno priti po njej, medtem ko je z otroškimi vozički ali kolesom nemogoče. Potrebna je ponovne razširitve in utrditve, predlagam asfaltiranje v širini vsaj enega metra.

Komentar komisije

Zemljišča niso v lasti Mestne občine Kranj.

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Javna razsvetljava je že bila, vendar so jo pri obnovi infrastrukturnih vodov odstranili. Do 2A so namestili dve svetilki, bile bi nujne tudi do 2C, ker so tam tudi stanovalci.

Komentar komisije

V MOK zasledujemo smernice za zmanjašanje svetlobnega onesnaženja in odsekov, ki vodijo do posameznih objektov, poti skozi naravno krajino in krajših slepih ulic z majnim številom hiš ne osvetljujemo več.

Kratek opis projektnega predloga

Pločnik je bil že večkrat obljubljen, v ta namen je občina tudi kupila zemljišče od zasebnega lastnika. Pločnik bi bil zgrajen na brežini ob cesti na zabitih pilotih.

Komentar komisije

V tem delu ni lastništva Mestne občine Kranj, investicija presega sredstva.

Tenetiše

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se postopma prične na cesti med Trstenikom in Tenetišami (in Mlako) na levi in desni strani ceste meteorno vodno speljati v cevi, nad njimi pa naredi krasna sprehajalna pot. Pot bi lahko koristili tudi športniki, kolesarji in ipd. in bi tako namesto nekoristnega grabna pridobili lepe poti.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti MO Kranj, investicija presega razpoložljiva sredstva.

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam ureditev dostopne poti do otroškega igrišča na Pangršici. Možni sta dve varianti: po parceli 1017/13, k. o. Babni vrt, ki v naravi predstavlja pot do igrišča in se sedaj aktivno uporablja; po uradni poti, ki je na drugi strani potoka Stražnica.

Komentar komisije

Problem sta lastništvo in namenska raba.

Kratek opis projektnega predloga

Na Pangršici imamo igrala, ki jih je postavila MOK. Do tja dostop trenutno poteka po zasebnem zemljišču. Pred leti se je predsednik KS že dogovarjal z občino, da se primerno uredi lastništvo oz. da se pot odkupi od lastnika, ki je za ureditev zainteresiran. Druga težava pa je neurejeno odvodnjavanje terena - igrala ob močnem dežju zalije in so v vodi.

Komentar komisije

Predlog je podvojen, problem sta lastništvo in namenska raba.

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Po posvetu sostanovalcev Valjavčeve ulice in članov Sveta KS Vodovodni stolp smo ugotovili, da bo v prihodnosti potrebno razmisliti o trajnosti ureditvi Valjavčeve ulice, kjer bi bila tudi parkirna mesta z električnimi polnilnicami za avtomobile.

Komentar komisije

MO Kranj še nima izdelane strategije opremljanja občinskih parkirišč z e-polnilnicami.

Kratek opis projektnega predloga

Po posvetu sostanovalcev Valjavčeve ulice ter članov Sveta KS Vodovodni stolp predlagam zamik obstoječega parkirišča med blokoma Valjavčeva 3 in 5 in postavitev svetilke javne razsvetljave ter ureditev sodobnega nadstreška za pet klasičnih koles in polnilno mesto za električna kolesa in skiroje.

Komentar komisije

Ni še določenega pripadajočega zemljišča.

Kratek opis projektnega predloga

Otroško igrišče na Mrakovi ulici je potrebno obnovitve in preureditve. Na igrišču, kjer se vsakodnevno igra veliko otrok iz okoliških blokov in hiš, se nahajajo nevarni visoki tobogan in močno dotrajana gugalnica, ki je v zadnjih mesecih dvakrat padla dol zaradi dotrajanih členov na verigi, ter peskovnik, v katerem že nekaj let ni bila zamenjana mivka.

Komentar komisije

Ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam sprembo cestne ureditve v Zoisovi ulici od semaforiziranega križišča pri vrtcu Janina do križišča z Ulico XXXI. divizije, in sicer smer prometa proti semaforiziranemu križišču. Na strani ceste, kjer so vrstne hiše pa ureditev parkirišč. 

Komentar komisije

Izdelava študije enosmernih ulic je v teku.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se na igrišču Gibi gib postavi vodno igralo s štirno na ročno črpanje in lesenimi žlebovi. Igralo se postavi na tlakovani griček s peskovnikom. Igra z vodo ima za otroke poseben čar. Igralo spodbuja prosto igro in ustvarjalnost, stik z naravnimi materiali (les, kamen, voda), hkrati pa se otroci še hladijo v vročih poletnih mesecih.

Komentar komisije

V bližini je bazen, ki je namenjen za igro z vodo.

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

V skladišču civilne zaščite v okviru kranjskih tabornikov deluje knjižnica stvari KR po stvar (krpostvar.taborniki.net). Gre za princip knjižnične izposoje, kjer si uporabniki ob plačilu nizke letne uporabnine lahko izposodijo različne predmete, ki jih potrebujejo le občasno (npr. vrtalnik, večji plinski žar, prenosni zvočnik, prekopalnik ...).

Komentar komisije

Objekt je v lasti MORS, ni mogoč najem za občinske službe.

Kratek opis projektnega predloga

Nakupovalnih središč ima Kranj dovolj oziroma preveč. Zato namesto nakupovalnega središča na Savskem otoku predlagam velik park, ki bo imel del za koncerte na prostem (kot nekoč na sejmu), del za rekreacijo (košarka, odbojka na mivki ...) in del parka, kjer bo vsak našel svoj kos travnika. Primer: berlinski Mauer Park.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti MO Kranj.

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Obnova ograje (poškodbe so nevarne) v kovinski izvedbi (kovinska mreža ali zapora). Ograja iz lesa. Glede na veselice pa priporočam protihrupno višine 3 m, pa ne bomo trpeli zaradi stalnega hrupa na igrišču.

Komentar komisije

V izdelavi je projekt za celostno ureditev parka.